Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept 2023

Dnia 2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Co się zmieniło?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept wprowadza się niżej opisane zmiany.

Uwzględnienie uprawnienia

Zgodnie z nowym rozporządzeniem produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę uprawnieniem dodatkowym, po okazaniu następujących dokumentów potwierdzających to uprawnienie:

„3) dokumentu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy o świadczeniach, albo dokumentu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 lub art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), albo dokumentu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2205) – dla osób posiadających uprawnienia określone w art. 44 ustawy o świadczeniach;

4) dokumentu, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, oraz decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek świadczeń osobistych, o której mowa w art. 620 ust. 1 tej ustawy, odpowiednio dla:

a)  żołnierzy zawodowych oraz

b)  osób, o których mowa w art. 624 ust. 1 tej ustawy.

Czytaj także: Lista leków o utrudnionej dostępności – komentarz GIF

Zmiany w załączniku do rozporządzenia

W załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5WPPacjent, o którym mowa w art. 624 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, oraz żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 203 ust. 7 pkt 2 i art. 288 ust. 2 tej ustawy

Zasady wprowadzania zmian

Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę uprawnieniem dodatkowym, również po okazaniu dokumentu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 1 i 3 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, oraz dokumentów wskazanych w § 12 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, w okresie ważności tych dokumentów.

Recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia realizuje się na zasadach dotychczasowych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj także: Stanowisko GIF w sprawie listy leków o utrudnionej dostępności 

Źródło: GOV