Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

22 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

Zasady na których będą realizowane recepty od 1 lipca 2021 r. zostały dodatkowo zmienione poprzez nowelizację rozporządzenia w sprawie receptRozporządzenie zmieniające aktualne rozporządzenie w sprawie recept zacznie obowiązywać od 1 lipca br.

Finalna wersja nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept na szczęście okazała się lepsza niż projekt. Standardowo resort zdrowia nie uwzględnił części uwag zgłaszanych przez samorząd aptekarski (obecnie zawodu farmaceuty). Irytujące jest natomiast to, że dopiero podczas pierwszej i ewentualnych kolejnych nowelizacji częściowo wraca normalność…

Co się nie zmieniło?

Pierwszy raz od 3 lat ważność starych druków recept nie została przedłużona. Tym samym od 1 lipca refundowane recepty papierowe muszą być wystawiane na nowym wzorze (czytaj: Obowiązujące wzory recept papierowych w 2021 r.).

Co się zmieni?

Jeszcze nie zapomnimy o starych zasadach

W pierwszej kolejności należy uwypuklić, że recepty nierozpoczęte lub niezrealizowane całkowicie a wypisane przed 1 lipca br., będą realizowane na zasadach dotychczasowych  (starych lub nowych do wyboru) do końca ich ważności. Jest to ważny zapis, ponieważ według wersji aktualnego rozporządzenia zasady realizacji miały zmienić się na nowe dla wszystkich recept z dniem 1 lipca.

Skrócona definicja dawkowania

Z grudniowej wersji skreślono słowa „w określonym czasie„, tym samym jako sposób dawkowania należy rozumieć „informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania„. Niestety Ministerstwo nie uwzględniło uwag, by znieść ten zapis całkowicie lub w przypadku braku częstotliwości stosowania uznać, że chodzi o dobę. Podobnie nie przychyliło się do propozycji przyjęcia, że gdy nie podano ilości jednostek dawkowania, to chodzi o najmniejszą jednostkę. Przypomnijmy, umieszczenie definicji dawkowania w rozporządzeniu zawdzięczamy NIA.

Warunkowa realizacja recept z dawkowaniem odbiegającym od ww. definicji

Punkt dotyczący realizacji recept, gdy na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a upf sposobu dawkowania (lub sposób stosowania – synonim dotyczący wyrobów medycznych i środków spożywczych) został przebudowany i rozszerzony. Z jednej strony wyeliminowano nieścisłość, według której można było mieć wątpliwość, czy zapis odnosi się do leków recepturowych. Teraz takiej wątpliwości już nie ma, bowiem przy braku dawkowania (z wyłączeniem, o którym więcej poniżej) można wykonać podwójną ilość ryczałtową dla danej postaci leku lub też wydać dwa najmniejsze refundowane opakowania z listy refundacyjnej (a nie dostępne w obrocie jak było od stycznia) leków, wyrobów medycznych (ale nie do diagnostyki in vitro! – patrz niżej) czy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

x

Kiedy dawkowania nie można pominąć

Zmieniony § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienia również przypadki, kiedy dawkowanie musi się znaleźć na recepcie. Tym samym recepta bez tej informacji będzie nie do zrealizowania i niezbędna będzie poprawa!

Po pierwsze dotyczy to leków gotowych i recepturowych zawierających substancje lub surowce podlegające pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Realnie można przyjąć, że wymóg odnosi się do grup I-N oraz II-P, czyli przypadków wymagających recepty Rpw.

Po drugie w przypadku leków gotowych (włączona grupa) lub recepturowych do stosowanych zewnętrznie na skórę na recepcie musi być podana częstotliwość stosowania. [Oczywiście sposób zredagowania przepisu pozwala sądzić, że chodzi o każdy produkt leczniczy, a nie tylko ten stosowany na skórę.]

Po trzecie podobnie jest z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro (m.in. paskami do oznaczenia glukozy oraz ciał ketonowych), na recepcie musi być określona przynajmniej częstotliwość stosowania.

Zapisanie odpłatności X/100% przy uprawnieniu dodatkowym

Nowelizacja doprecyzowuje kiedy uprawnienie dodatkowe jest ponad odpłatnością 100%. W wersji obowiązującej ze stycznia do czasu komunikatu MZ (czytaj: MZ w sprawie niektórych przepisów stosowanych do realizacji recept) można było wyczytać, że ignoruje się w takiej sytuacji oznaczenie odpłatności. Aktualnie zapisano, że wypisany produkt dla pacjentów uprzywilejowanych wydaje się za odpłatnością wynikającą z uprawnienia dodatkowego. Jednakże, gdy uprawnienie pojawi się łącznie z odpłatnością X/100%, to realizacja ze zniżką będzie możliwa tylko w trzech przypadkach. Chodzi tu o uprawnienie IB, WE oraz ZK. To ostatnie tylko w odniesieniu do specjalnego wykazu leków przysługujących bezpłatnie w związku z oddawaniem krwi  (czytaj: Krwiodawcy – zaktualizowany wykaz leków przysługujących bezpłatnie).

Decyzje dyrektora NFZ dalej ważne

Zmiana dotycząca brzmienia § 12 pkt 2 wymieniającego dokumenty potwierdzające uprawnienie IB, zachowała w mocy decyzje dyrektora NFZ (w poprzednim rozporządzeniu zapisane jako „inny dokument”). W przeciwnym przypadku od 1 lipca pacjenci posiadający je, potencjalnie straciliby prawo do bezpłatnych leków. Pewnym ominięciem problemu byłaby np. zamiana numeru decyzji na numer zaświadczenia ZUS o prawie do renty rodzinnej, które zazwyczaj widnieje w decyzji.

Utrudnienie w realizacji recept spoza UE

Rozszerzono zakres danych dotyczących lekarza, które muszą znajdować się na receptach wystawionych poza UE. Od 1 lipca będzie to zakres tożsamy z receptami transgranicznymi. Lekarz będzie musiał podać imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe (w tym tytuł zawodowy), a także adres poczty elektronicznej lub numer telefonu do bezpośredniego kontaktu (np. w danych świadczeniodawcy). Dodatkowo podpis osoba uprawiona będzie musiała złożyć własnoręcznie. Może to stanowić przesłankę do odmowy realizacji recept zza wschodniej granicy.

Kwestie techniczne

Numer recepty papierowej

Zakresy numerów recepty uzyskane z NFZ (a z WIF dodatkowo rozpoczynają się od 07) w przypadku nierefundowanych recepty na leki o kat. Rp zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, na 21 miejscu będą zawierały cyfrę „7”. Pozwala to sądzić, że lekarze, chcąc wypisać leki psychotropowe niepodlegające refundacji, muszą zaopatrzyć się w nowe wzory recept z dedykowaną numeracją.

Dane w DRR

Skorygowano zapisy odnoszące się do braku nr GTIN, przekazania odpłatności i wartości leku recepturowego, wyrobu medycznego, środka spożywczego oraz wartości surowca.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca br. Z jego treścią można się zapoznać pod tym adresem: D2021000111401

Źródło: KO/RCL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"Przypomnijmy, umieszczenie definicji dawkowania w rozporządzeniu zawdzięczamy NIA." Szkoda, że NIA zapomniała o dodaniu " OKRESU STOSOWANIA" w §8 ust.3. tak jak to jest w §8 ust.2 p. 1b) "ilości ( )produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, przy czym określono sposób dawkowania i okres stosowania – w takim przypadku osoba wydająca przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę," §8 ust.3 powinien brzmieć :Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania , SPOSOBU DAWKOWANIA I OKRESU STOSOWANIA podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę. Jaka ilość leku wynika ze sposobu dawkowania bez podania okresu stosowania? Jak i kiedy będzie miał zastosowanie §8 ust. 3 po 1.07. ?
Strasznie coś gmatwasz. Okres stosowania przy braku ilości był w rozporządzeniu od wielu lat. Chodzi o zapis np. Omnic 1x1 przez 120 dni - dajesz 4 op. Jest to parametr opcjonalny i często komplikujący wydanie. Zresztą miałaś szanse przesłać swoje uwagi do NIA/MZ ;-)
Ale ja nie piszę o sytuacji przy braku ilości. Mowa jest o §8 ust.3. W obecnym kształcie tego przepisu i definicji sposobu dawkowania dotyczy to takiego zapisu : Omnic 4 op. a 30 tbl. DS. 1×1, więc jaką najmniejszą ilość wydać ? §8/3 powinien dotyczyć takiego zapisu : Omnic 4 op. a 30 tbl. DS 1×1 przez 60 dni.
czyli w przypadku pasków do glukometru DS 8 x można wydać na zniżkę więcej niż dwa opakowania np 5op. a bez dawkowania ŻADNEGO opakowania
Moja interpretacja jest taka. Realizacja recepty, na której nie wpisano sposobu dawkowania, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art.94a Pf jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności(.....)-z wyłączeniem produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania. Czyli, jeżeli prawidłowy sposób dawkowania to ilość jednostek i częstotliwość ich stosowania, to dla leku recepturowym do stosowania zewnętrznego, wyrobu medycznego prawidłowy sposób dawkowania to tylko częstotliwość stosowania. W przypadku pasków do glukometru DS 8x można wydać każdą zapisaną ilość, natomiast bez dawkowania można : 1) w przypadku produktu refundowanego wydać ilość, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu określoną w wykazie, 2) w przypadku,produktu, który nie podlega refundacji można wydać ilość, która nie jest większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie, Natomiast (podejrzewam, że jest to tylko błąd) może być problem z tym zapisem : " –produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania," , wynika z niego, że chodzi o wszystkie produkty lecznicze +lek recepturowy do stosowania zewnętrznego. Ten zapis powinien wyglądać np. tak : " –produktu leczniczego do stosowania zewnętrznego na skórę i leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,"
Jak dla mnie nadal jest duża niewiadoma. Czy automatycznie przyjmujemy jednostkę? W przepisie jest mowa o "jednostce dawkowania", nie jest doprecyzowane, aby ją podać. Czy w takim razie przy zapisie 10-10-10 wydajemy 3op. insuliny, przy dawkowaniu 2x250 5op. preparatu mlekozastępczego?