REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 17 kwietnia 2018

Nowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich wchodzi 18 kwietnia 2018 r.

REKLAMA

Rozporządzenie w sprawie recept zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw – Dz. U. 2018 poz. 745. Wchodzi ono w życie z dniem 18 kwietnia br.

Informacje jakie można na szybko zauważyć to:

 • Wszystkie dane na recepcie papierowej nanosi się w sposób czytelny, trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności (od pacjenta, przez świadczeniodawcę, lekarza po dane dotyczące leku czy daty wystawienia/realizacji).
 • Dane lekarza i świadczeniodawcy mogą być podobnie jak obecnie naniesione w postaci pieczątki, nadruku lub naklejki.
 • Na recepcie na której wypisano pozycje refundowane lub wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii dane podmiotu, osoby uprawnionej oraz numer recepty są przedstawiany za pomocą kodów kreskowych.
 • Wymiary recepty nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości – nie ma już odstępstwa co do kształtu czy mniejszych wymiarów, chyba że dla recept pełnopłatnych.
 • Niezgodne ze wzorem może być rozmieszczenie danych lub adres może nie być zgodny z oddziałem NFZ.
 • Otaksowanie recepty papierowej w przypadku braku dostępu do SIOZ będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach, czyli na recepcie lub dokumencie przechowywanym razem z nią – np. z drukarki fiskalnej, ale w oparciu o zakres danych wymaganych w § 7 ust. 5 i 6.
 • Różnice w danych nanoszonych obejmą dodatkowo:
  – postać recepty,
  – datę i godzinę realizacji recepty, a w przypadku leku recepturowego albo aptecznego – datę i godzinę realizacji recepty, przyjęcia recepty do wykonania tego leku oraz sporządzenia tego leku,
  – dane osoby realizującej receptę, a w przypadku recept na lek recepturowy albo apteczny – dane osoby, która przyjmuje receptę do sporządzenia tego leku, dane osoby, która sporządza ten lek oraz dane osoby wydającej:
  a) imię i nazwisko,
  b) identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy o SIOZ; [PWZ lub PESEL]
  – dane apteki lub punktu aptecznego rozszerzono o identyfikator z Rejestru Aptek oraz numer telefonu,
  – informacji o realizacji pozycji na recepcie: „Całkowicie zrealizowana”, informacji o realizacji pozycji na recepcie: „Częściowo zrealizowana” albo przyjęta do realizacji,
  – kod umowy na realizację recept nadany przez oddział wojewódzki Funduszu,
 • Ponadto Dokument Realizacji recepty może zawierać inne dane:
  – adnotacje osoby realizującej,
  – numer oraz datę ważność poświadczenia wydanego przez NFZ potwierdzającego prawo do refundowanych leków,
  – identyfikator miejsca udzielenia świadczenia lub w przypadku recepty papierowej REGON,
 • Sposób realizacji recepty na które nie wpisano, wpisano w sposób błędny lub niezgodny z rozporządzeniem danych wymaganych przez art. 96a ustawy PF jest analogiczny z obecnym § 16 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (w kwestii uprawnienia dodatkowego – bez S, dawki leku, postaci, sposobu dawkowania i odpłatności). MZ wycofało się ze zrzucenia na apteki kontroli wskazań leku w zakresie płci czy wieku.
 • W przypadku podania uprawnienia dodatkowego sprecyzowano, że lek (niezależnie od podanej odpłatności?) będzie wydawany za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia z wyłączeniem uprawnienia S. – sprawa wymaga weryfikacji
 • Dane nieczytelne lub niezgodne:
  – możliwe będzie uzupełnienie nieczytelnego imienia i nazwiska osoby uprawnionej, a nie tylko PWZ,
  – w przypadku braku numeru do bezpośredniego kontaktu z lekarzem uznaje się, że numer w danych świadczeniodawcy jest wystarczający.
 • W danych pacjenta możliwe będzie uzupełnienie niekompletnej daty urodzenia oraz nieczytelnych informacji m.in. numer PESEL, paszportu czy innego dokumentu ze zdjęciem, ale bez danych nieobecnych takich np. jak imię, nazwisko, adres (m.in. kod pocztowy).
 • Nie będzie można zrealizować recepty bez danych podmiotu drukującego lub adnotacji „wydruk własny”.
  Analogicznie jak obecnie będzie można zrealizować receptę z błędnie wpisaną adnotacją pro lub zawierającą dane niewymagane przepisami, które nie stanowią reklamy.
 • Tabela z uprawnieniami dodatkowymi została ograniczona z 11 do 7 pozycji, gdyż usunięto z niej osoby nieubezpieczone, które mają uprawnienie do świadczeń na podstawie innych przepisów.
 • Będziemy weryfikować uprawnienie dodatkowe AZ. Doprecyzowano jakie dokumenty potwierdzają uprawnienia dodatkowe takiej jak: AZ, IB, ZK, PO, WP.
 • Osoba nieubezpieczona będzie mogła otrzymać leki z refundacją po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń – dotyczy BW, DN i CN (IN? jak to w komentarzu napisano).
 • Recepty wystawione przed wejściem w życie nowego rozporządzenia mogą zostać zrealizowane na dotychczasowych zasadach [do 17 maja lub dłużej w przypadku recept prolongowanych].
 • Obecne wzory recept mogą być wykorzystywane jeszcze przez 12 miesięcy czyli do 18 kwietnia 2019 r.
 • Otaksowanie recept, dla aptek niepodłączonych do SIOZ, do zakończenia pilotażu e-recepty, czyli 16 października będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach, a także po tym czasie w przypadku dostępu do platformy.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się poniżej:

D2018000074501

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz