Wypisywanie leków na receptach Rpw

Najważniejsze informacje w sprawie wypisywania leków o kategorii dostępności Rpw

Na wstępie zwracam szczególną uwagę, że analizując obowiązujące przepisy, staram się podpowiedzieć jak najlepiej i najbezpieczniej wypisywać recepty, co wcale nie oznacza, że nie można ich wypisać w inny sposób również spełniający wymogi rozporządzenia. Proszę traktować niniejsze opracowanie jako moją interpretację przepisów w zakresie wypisywania i realizacji recept oraz dodatkowe propozycje, które często nie są wymogami rozporządzenia.

Opracowanie uwzględnia zmiany obowiązujące od 18 września 2014 r., zgodnie z Dz.U.2014.1172.

1 – Leki oznaczone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium RP kategorią dostępności Rpw mogą być wypisywane TYLKO na receptach:

1a – zgodnych z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, oznaczonych jako Rpw, posiadających unikalny 22 cyfrowy numer recepty, który rozpoczyna się od 02 i na pozycji 21 posiada cyfrę 9, na których lekarz upoważniony do wypisywania leków refundowanych może wypisywać zarówno leki Rpw refundowane jak i 100%;

1b – lekarz, który nie jest uprawniony do wypisywania leków refundowanych, może wypisywać leki Rpw na takich samych wzorach recept, ale z numeracją rozpoczynającą się od 07, którą pobiera we właściwym inspektoracie farmaceutycznym;

1c – stosowanie starych różowych wzorów recept było możliwe tylko do dnia 31 marca 2013r.

2 – Które leki posiadają kategorię dostępności Rpw i muszą być wypisywane na receptach Rpw, można sprawdzić w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium RP: http://rx.edu.pl/node/690.

3 – Poza wszystkimi innymi szczegółami, które musi posiadać każda typowa recepta, recepty Rpw muszą zawierać dodatkowo: 

3a – wypisany tylko jeden lek z dokładnie określoną dawką;

3b – podane dokładnie dawkowanie i ilość leku nie większa niż na 90 dni i najlepiej tylko w jednostkach dawkowania (sztukach), a nie w opakowaniach (najlepiej sprawdzić ile jest jednostek dawkowania w opakowaniu i wypisać taką ilość, by apteka mogła wydać pełne opakowanie jednostkowe, oczywiście jeżeli taka ilość lekarzowi odpowiada). Obecnie dopuszczono możliwość podawania dawkowania w postaci zapisów: d.s. wiadomo, doraźnie lub w razie bólu, jednak wtedy apteka może wydać tylko do dwóch najmniejszych opakowań refundowanych lub w przypadku leków 100% dwóch najmniejszych zarejestrowanych. Określając dawkowanie dokładnie warto też je jak najdokładniej opisać i choć prawidłowy jest zapis np. 2 x 1, to z uwagi na różne podejście NFZ do określania dokładnego sposobu dawkowania najlepiej byłoby wpisać dawkowanie jeszcze wyraźniej, czyli 1 tabl. co 12 godz., 1 plaster co 3 dni, itp.

3c – wpisaną w pełni słownie bez żadnych skrótów sumaryczną ilość substancji czynnej lub ilość jednostek dawkowania i ich dawkę;

Choć można dodatkowo określać, co to jest za substancja czynna, to nie ma takiej konieczności, gdyż wiadomo, że chodzi o wypisany lek i zapis samej ilości jest w zupełności wystarczający, czyli np. przy leku OxyContin 5mg x 60tabl. wystarczy wpisać – trzysta miligramów. Można dodać jaka to jest substancja, ale uważam to nawet za niewskazane, gdyż często powstają błędy, gdy lekarz wpisuje niepełną nazwę i w aptece powstaje problem, czy realizować receptę z błędnie wpisaną substancją czynną i jej ilością, gdyż np. tabletka 5mg leku OxyContin zawiera 5 mg chlorowodorku oxykodonu, co odpowiada już tylko 4,5mg oxykodonu. Wpisanie więc przez lekarza sumarycznej ilości trzystu miligramów oksykodonu zamiast chlorowodorku oksykodonu będzie błędne. Do tego dochodzą jeszcze pojawiające się błędy w nazwach chemicznych i niepotrzebne powody do kwestionowania tych recept przez NFZ.

Rozporządzenie określa wyraźnie, że ma to być zapis słowny, a nie słowny mieszany z liczbami lub skrótami, a więc proszę pamiętać, by wszystko napisać słownie, a nie częściowo słownie.

Powstaje problem z używaniem skrótów jednostek miary w układzie SI, jednak jedno z pism MZ akceptuje taką możliwość, więc wydaje się, że wpisywanie g zamiast gramów, czy mg zamiast miligramów itp., jest dopuszczalne.

Wypisując ilość leku słownie przy użyciu jednostek dawkowania, należy w całości zapisać tą ilość słownie, np. sześćdziesiąt tabletek po pięć miligramów, czy pięć plastrów po sto mikrogramów.

4 - zmiana rozporządzenia zniosła jakąkolwiek konieczność oznaczania przekraczanej dawki czy dawkowania, a więc nie ma już takiej konieczności, ale i farmaceuta nie będzie w stanie zwrócić pacjentowi czy lekarzowi uwagi na ewentualną pomyłkę, o czym warto pamiętać.

5 - wprowadzono możliwość rozpisania kuracji 90 dniowej na 2 lub 3 kolejne recepty z wykorzystaniem pola - Data realizacji od dnia.