Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 12 maja br. została opublikowana Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 652). Na mocy tejże ustawy osobom, które ukończyły 75 rok życia, na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną (lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, ale już nie położną, czy emerytowanego lekarza, który zaprzestał wykonywania zawodu, ale wystawił receptę dla siebie lub dla rodziny), przysługuje bezpłatne zaopatrzenie we wskazane przez Ministra Zdrowia w obwieszczeniu refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Ułatwieniem dla aptek będzie zmiana oraz rozszerzenie art. 44 ust. 2 i 3 ustawy o refundacji leków. Zgodnie z nim możliwe stanie się, o ile lekarz nie dokonał adnotacji zakazującej zamiany, wydanie na żądanie pacjenta, po wcześniejszym jego poinformowaniu o możliwości nabycia leku tańszego:

- leku o cenie równej lub wyższej niż cena leku zapisanego na recepcie,

- leku nierefundowanego ze 100% odpłatnością (również po spełnieniu w/w obowiązku),

- opakowania różniącego się o maksymalnie 10% liczbą dawek w stosunku do opakowania zapisanego.

Wydawanie odpowiedników dla seniorów zostało opisane w osobnym art. 44a. Oprócz w/w ułatwień po stronie apteki, pacjenta po 75 roku życia trzeba będzie poinformować o możliwości nabycia odpowiednika, który zostanie wydany bezpłatnie, ponieważ znajduje się w obwieszczeniu refundacyjnym, w części dotyczącej zaopatrzenia seniorów. Ponadto w sytuacji, kiedy pacjent jednocześnie posiada uprawnienie dodatkowe: ZK, PO, IW czy AZ, należy mu wydać lek o najniższej dopłacie.

Pierwszy wykaz uwzględniający leki bezpłatne dla pacjentów po 75 roku życia ma zostać opublikowany do 1 września br.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2016 r.

 

Treść aktu dostępna jest w załączeniu.