Negatywna odpowiedź MZ na petycję odnoszącej się do nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

W dniu 4 listopada 2022 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, w której zwrócono się o uściślenie regulacji prawnej odnoszącej się do ograniczenia geograficznego i demograficznego lokali aptek. W ostatnich dniach Ministerstwo ustosunkowało się do wysłanej petycji.

Wiceminister w odpowiedzi przypomina, że samo niespełnienie kryterium geograficznego czy demograficznego nie przesądza machinalnie o niemożności zlokalizowania apteki w konkretnej lokalizacji.Wiceminister w odpowiedzi przypomina, że samo niespełnienie kryterium geograficznego czy demograficznego nie przesądza machinalnie o niemożności zlokalizowania apteki w konkretnej lokalizacji.

Naruszone prawa właścicieli lokali aptek?

Wnoszący petycję uważa, że kwestionowany stan prawny, wprowadzony ustawą zmieniającą, narusza prawa nabyte właścicieli lokali aptek, uzależniając wykorzystanie takich lokali od podmiotów prowadzących te apteki, gdyż ich rezygnacja spowoduje konieczność przebudowy tych lokali na inne cele, ponieważ przed wprowadzeniem ograniczeń w odległości mniejszej niż 500 metrów powstało niekiedy nawet kilka aptek, co było zgodne z ówczesnym prawem.

Według wnoszącego petycję prawo uniemożliwia zmianę podmiotu prowadzącego aptekę, w lokalu specjalnie do tego przygotowanym i prawnie potwierdzonym w decyzji administracyjnej, w sytuacji gdy podmiot prowadzący aptekę rażąco narusza przepisy sanitarne, jak też inne, w tym podatkowe. 

Czytaj także: Finansowanie szczepionek przeciw grypie w 2023 roku

Stanowisko MZ 

Odpowiadając na powyższą petycję, Minister Zdrowia wskazuje, że w jego ocenie przedstawione propozycje nie zasługują na uwzględnienie.

Otoczenie ochroną przedsiębiorców

Wiceminister Miłkowski podkreśla, że ochroną praw nabytych zostali otoczeni przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie apteki w okresie, gdy nie obowiązywały wymagania geograficzne i demograficzne oraz dodatkowo podmioty, wobec których wszczęto i prowadzono postępowanie o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki przed wejściem w życie omawianych przepisów.

Dodatkowo przekazuje, że nie odczytuje zasadności uwzględnienia w powyższym katalogu właścicieli budynków, w których prowadzona jest, lub planowana jest do prowadzenia działalność apteczna.

Wiceminister informuje, że zasada ochrony interesów w toku, która przytoczona została w rzeczonej petycji, zapewnia ochronę jednostki w sytuacjach, w których rozpoczęła ona określone przedsięwzięcia na gruncie dotychczasowych przepisów.

MZ przypomina cel wprowadzonych zmian

Należy w tym miejscu przypomnieć, że uzasadnieniem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne było przeciwdziałanie nieprawidłowościom w postaci tworzenia dysfunkcjonalnych apteki nierealizujących swoich podstawowych zadań i eliminacji z rynku prawidłowo funkcjonujące apteki oraz zagwarantowanie dzięki temu równego dostępu do usług farmaceutycznych.Wszystkie powyższe cele wpisują się w konstytucyjną zasadę ochrony zdrowia – przekazuje MZ.

Możliwość pominięcia ograniczeń 

Wiceminister w odpowiedzi przypomina, że samo niespełnienie kryterium geograficznego czy demograficznego nie przesądza machinalnie o niemożności zlokalizowania apteki w konkretnej lokalizacji.

Wprowadzony ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przepis art. 99 ust. umożliwia Ministrowi Zdrowia wyrażenie zgody na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem tych ograniczeń, jeżeli powstanie apteki podyktowane byłoby ważnym interesem pacjentów oraz koniecznością zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych – czytamy w odpowiedzi na petycję.

Czytaj także: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept 2023

Źródło: GOV