MZ w sprawie leków dostępnych w programie “Leki 75+”

Minister Zdrowia wystosował komunikat uaktualniający i zastępujący niektóre wcześniejsze komunikaty w sprawie leków dostępnych w programie „Leki 75+”.

Sprawa zależy od NFZ (fot. Shutterstock).Co więcej, obecna liczba pozycji leków dostępnych w ramach programu „Leki 75+” , miała już przekroczyć 80% wzrost względem liczby z momentu rozpoczęcia programu we wrześniu 2016 r. (fot. Shutterstock).

W komunikacie zaznacza się, że część leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych refundacją ze środków publicznych, jest całkowicie bezpłatna dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia.

Podstawą przedmiotowego uprawnienia ma być art. 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). 

Jak czytamy dalej w komunikacie: “Zgodnie z ust. 1 przywołanego artykułu omawiane produkty, środki lub wyroby przysługują na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa”.

Co więcej, niezależnie od powyższego, począwszy od dnia 1 lipca 2020, bezpłatne zaopatrzenie w omawiane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, przysługuje także na podstawie recepty wystawionej w formie elektronicznej przez:

  1. lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:                                                                                                      a)  w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
    b)  z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa wart. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:                                                                                                                                 a)  w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
    b)  z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

–  w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego. 

Warunkiem możliwości wystawienia recepty na zasadach, które obowiązują od 1 lipca 2020r., a więc przez podmioty, które wymienione zostały w dwu powyższych punktach, jest wystawienie recepty wyłącznie w postaci elektronicznej.

„Leki 75+” w liczbach

Jak wskazano powyżej, osobom, które ukończyły 75. rok życia, przysługują bezpłatnie jedynie niektóre leki, środki lub wyroby objęte refundacją ze środków publicznych – należy jednak podkreślić, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. lista takich leków, środków i wyrobów, wynosi przeszło 2050 pozycji, a to stanowi blisko połowę leków, środków i wyrobów w ogóle refundowanych obecnie w ramach refundacji aptecznej.

Co więcej, obecna liczba pozycji leków dostępnych w ramach programu „Leki 75+”, miała już przekroczyć 80% wzrost względem liczby z momentu rozpoczęcia programu we wrześniu 2016 r.

W dokumencie akcentuje się również, że należy mieć na względzie, iż „możliwe jest dokonywanie na potrzeby wystawienia recepty w programie „Leki 75+” uprzedniego, wymaganego art. 43a ust. 1b ww. ustawy, sprawdzenia ilości oraz rodzaju przepisywanych pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w celu uniknięcia sytuacji przepisywania tych samych, albo takich samych leków, mogącego skutkować przedawkowaniem, czy np. zatruciem polekowym, jak również weryfikacji wcześniejszej preskrypcji z obecną pod kątem możliwych interakcji”.

Cały dokument znajduje się tu: komunikatleki

AM/MZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]