Monitoring i nagrywanie dźwięku w aptece – co należy wiedzieć?

Monitoring i nagrywanie dźwięku w aptece

W dzisiejszych czasach coraz częściej spotyka się zakładach pracy urządzenia służące do nagrywania obrazu, czyli popularnego monitoringu. Obowiązujące prawo, co do zasady nie zabrania pracodawcom korzystania z tego typu możliwości. Nakłada na nich jednak określone obowiązki, z których muszą się oni wywiązać, aby prowadzona przez nich rejestracja obrazu z miejsca pracy była legalna. Gdzie pracodawca może prowadzić monitoring i na jakich zasadach?

Czy prawo zezwala na monitoring w miejscu pracy?

Obowiązujące w Polsce prawo zezwala na montaż i użytkowanie monitoringu – zarówno na terenie zakładu pracy, jak i wokół niego. Wynika to wprost z przepisów, jakie znajdują się w Kodeksie Pracy, a dokładnie w artykule 222 §1. Zgodnie z zawartą w tym paragrafie definicją monitoring to szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenów wokół tego zakładu, prowadzony za pomocą środków technicznych, umożliwiających rejestrację obrazu.

Jakie miejsca w zakładzie pracy mogą zostać objęte monitoringiem?

Pomimo, że Kodeks Pracy dopuszcza prowadzenie monitoringu w miejscu pracy, to z możliwości tej wyłączone są konkretne pomieszczenia – o czym również wspominają obecne przepisy. W związku z tym monitoring nie może być prowadzony  m.in. w pomieszczeniach dedykowanych zakładowym związkom zawodowym. Zakaz ten jest bezwzględny i nie ma możliwości jego złamania przez pracodawcę.

W Kodeksie Pracy wymieniono także inne pomieszczenia, co do których możliwość korzystania z rejestracji obrazu powinna być wyłączona. Są to pomieszczenia sanitarne, stołówki, szatnie i palarnie. Niemniej jednak w kontekście tych miejsc przepisy dopuszczają w wyjątkowych okolicznościach instalację urządzeń do nagrywania obrazu. Kiedy?

  • jeśli jest to niezbędne do realizacji określonego celu stosowania monitoringu
  • jeśli nie narusza to w żaden sposób godności i innych dóbr osobistych pracownika.

To ostatnie umożliwia chociażby zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Kiedy pracodawca może zamontować monitoring?

Okazuje się, że Kodeks Pracy dopuszcza jedynie 4 przypadki, w których miejsce pracy może zostać objęte monitoringiem wizyjnym. Wprowadzenie rejestracji obrazu może zostać wdrożone w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub
  • ochrony mienia lub
  • kontroli produkcji lub
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie ma innych przesłanek, które umożliwiałyby wprowadzenie monitoringu w miejscu pracy.

Czy do nagrywania obrazu potrzebna jest zgoda pracownika?

Polskie prawo zakłada, że każdy pracownik musi zostać poinformowany o fakcie rozpoczęcia bądź obowiązywania w miejscu pracy rejestracji obrazu. Nie ma tu zatem mowy o konieczności wyrażania zgody na nagrywanie – pracownik musi zostać z taką informacją jedynie zapoznany. Ale zapoznany w odpowiedni sposób. W jaki? To już zależy od tego, czy powiadamiamy o tym fakcie nowo zatrudnioną osobę, czy też naszych stałych pracowników.

W odniesieniu do nowo zatrudnianych osób każda z nich musi zostać poinformowana na piśmie o fakcie rejestracji obrazu przed dopuszczeniem jej do pracy. W kontekście osób już pracujących – pracodawca musi je poinformować o tym fakcie nie później, niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nagrywania.

W jaki sposób pracownik musi zostać poinformowany o monitoringu?

Obecne przepisy pozostawiają w tym kontekście pewną dowolność. Pracodawca informację o monitoringu w miejscy pracy może zawrzeć w układzie zbiorowym pracy (jeśli takowy występuje w danej placówce) albo w regulaminie pracy (jeśli takowy występuje) albo w obwieszczeniu. Sposób poinformowania pracowników przez pracodawcę jest dowolny – może to być za pomocą wiadomości mailowej, informacji wywieszonej w widocznym miejscu w pracy, albo osobiście w formie pisemnej. Ważne jest jednak, aby przekazywana pracownikom informacja zawierała niezbędne dane dotyczące: celu nagrywania, zakresu nagrywania oraz sposobu zastosowania monitoringu (jakie pomieszczenia zostaną nim objęte).

Monitoring a RODO?

Rejestracja obrazu to bez wątpienia przypadek, który kwalifikuje się do konieczności spełnienia związanych z RODO wymagań. W związku z tym pracodawca musi przedstawić pracownikom informacje, w jaki sposób ich dane będą przetwarzane, kto je będzie przetwarzał i w jakim celu.

Przez jaki okres pracodawca może przetwarzać nagrania z monitoringu?

Okazuje się, że aktualnie obowiązujące przepisy precyzyjnie określają także czas, przez który pracodawcy mogą legalnie przetrzymywać zarejestrowane z miejsca pracy obrazy. Zgodnie z tym, co mówi Kodeks Pracy są to 3 miesiące od dnia zarejestrowania nagrania. Po tym czasie powinny być one (najlepiej automatycznie przez system komputerowy) kasowane z twardego dysku, służącego do ich gromadzenia. Są od tej zasady jednak pewne wyjątki. Chodzi o sytuacje, kiedy nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Wówczas pracodawca może je przechowywać aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

Czy pomieszczenia, gdzie prowadzony jest monitoring muszą być specjalnie oznaczone?

Odpowiedź brzmi TAK. Każde pomieszczenie, czy też teren wokół miejsca pracy powinny być specjalnie oznakowane – w widoczny i czytelny sposób. Pracodawca może to zrobić zarówno za pomocą odpowiednich znaków, jak i specjalnych informacji głosowych. Nie może to być jednak później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem nagrywania.

Nagrywanie dźwięku nie jest legalne!

Kodeks Pracy mówi jedynie o możliwości rejestrowania obrazu z miejsca pracy. Tym samym polskie przepisy nie umożliwiają rejestracji dźwięku – zarówno w obrębie pomieszczeń w danym zakładzie pracy, jak i na terenach wokół tego miejsca. Nie jest zatem dozwolone montowanie kamer wyposażonych w mikrofony, bądź też samych mikrofonów.

Opracował: mgr farm. Mateusz Jabłoński

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]