Lek recepturowy – częściowa realizacja zdaniem MZ i NFZ

Redakcja rx.edu.pl postanowiła wyjaśnić ostatecznie kwestię związaną z częściową wyceną leku recepturowego.

Lek recepturowy, np. maść czy mazideło może być wypisany w ilości większej niż 2 ryczałty. Przez to może być realizowany częściowo.Każda częściowa realizacja leku recepturowego skutkuje naliczeniem taxy laborum.

W celu wyjaśnienia problemu zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia, a następnie do Narodowego Funduszu Zdrowia z poniższym pytaniem. Obie instytucje potwierdziły taką możliwość.

Szanowni Państwo,
wraz z upowszechnieniem się e-recept pojawiły się nowe wątpliwości. Jedna z nich dotyczy leku recepturowego. Moje pytanie jest zatem następujące.
Czy możliwa jest częściowa realizacja recepty na lek recepturowy?
Czy można realizować częściowo ilość w ramach ilości wynikającej z pojedynczego ryczałtu dla danej postaci, czy dowolnie, wg preferencji pacjenta?
Czy lekarz powinien jakoś specjalnie oznaczyć ilość kolejnych porcji, żeby można było tego dokonać?
Zazwyczaj zapis wygląda tak:
Skład maści ad 100,0
dawkowanie 2 x dziennie
wykonaj w liczbie 2 op lub Ilość szt.: 3

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy dodatkowa informacja o ilości op. lub szt. jest wiążąca. Jeżeli tak, to czy pacjent mógłby w terminie ważności recepty wybierać analogicznie jak z lekami gotowymi pojedynczą ilość? Miałoby to swoje niewątpliwie zalety, ponieważ każdorazowo pacjent otrzymałby świeży lek. Z drugiej strony kolejna częściowa realizacja wiąże się z naliczeniem dodatkowej taxy laborum.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się Ministerstwa do powyższej kwestii.

MZ pozwala na częściową realizację e-recepty

W odpowiedzi Biuro Komunikacji MZ napisało:

Szanowny Panie Redaktorze,

w imieniu rzecznika prasowego informuję, że kiedy farmaceuta ma wątpliwości jak zrealizować receptę, powinien skontaktować się z osobą, która tę receptę wystawiła. Po to umieszczane są na niej dane osoby wystawiającej, żeby z tego korzystać. Ministerstwo Zdrowia nie zajmuje się interpretowaniem zapisów recept.

Niezależnie od powyższego, oznaczenie ilości jako opakowanie czy sztuka odnosi się do ilości określonej w rozporządzeniu (tj. 1 ryczałtu) i powinno być przez farmaceutę czytane ze zrozumieniem w danym przypadku, np. jeśli jest mowa o 1 sztuce / opakowaniu maści, to odnosi się ona do maksymalnej ilości 100 g.

Jeśli zaś chodzi o częściową realizacją recept, to ona również jest możliwa (w ramach ilości wynikającej z pojedynczego ryczałtu). Wówczas każdorazowo powinna być naliczana taxa laborum.

NFZ wstępnie miał inne zdanie

Z kolei NFZ przesłał taką oto odpowiedź, niemniej skonsultował się później z MZ, o czym niżej.

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 21 września 2021 r., dotyczącą pytań związanych z realizacją recept na leki recepturowe, Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o przyjęcie poniższych informacji.
W rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 6 września 2004 r. Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej „ustawą Prawo farmaceutyczne”, lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej (…). Zakres danych jakie muszą znajdować się na prawidłowo wystawionej recepcie (w tym informacje o ilości leku recepturowego oraz ilości surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzenia leku recepturowego) określony został w art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne. Natomiast informacje dotyczące sporządzania leków recepturowych przedstawione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zgodnie z dyspozycją § 4 ust. 1 powyższego rozporządzenia lek recepturowy sporządza się na podstawie recepty. Zagadnienia dotyczące kosztu sporządzenia leku recepturowego objaśnione zostały w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być
traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. W oparciu
o § 4 rzeczonego rozporządzenia koszt ten obejmuje:

1. wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:
a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
b) innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazie refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, pod warunkiem, że przepisana przez lekarza, lekarza
dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza
od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w postaci stałej stosowanej
doustnie,
2. wartość opakowań,
3. koszt wykonania leku recepturowego (taksy laborum). – której wysokość ustalana jest
w zależności od postaci leku i wynosi odpowiednio:
a) 12,33 – dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1–10, lub
b) 24,66 – dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 11 i ust. 2.
Należy wskazać, że recepta na lek recepturowy może zawierać ilość nieprzekraczającą dwóch ryczałtów a w przypadku maści, kremów, mazideł, past albo żeli dziesięciu ryczałtów. Ponadto wysokość taksy laborum stanowi koszt wykonania leku recepturowego niezależnie od tego czy ilość zaordynowanego leku recepturowego dotyczy jednego ryczałtu czy też przekracza wartość. Dla potwierdzenia powyższego, Departament Gospodarki Lekami wystąpi o stanowisko w sprawie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2008;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1259).

NFZ również potwierdza

Po konsultacjach powyższe zdanie uległo zmianie.

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na wiadomość e-mail, dotyczącą pytań związanych z realizacją e-recept na leki
recepturowe, proszę o przyjęcie poniższego.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia różna trwałość leków recepturowych (od maksymalnej 3 miesięcznej trwałości do 7-dniowego okresu przydatności) zwłaszcza w kontekście możliwości wypisania dziesięciokrotnej ilość leku recepturowego w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę (art. 96a ust. 2. pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne), sugeruje możliwość częściowej realizacji e-recepty na lek recepturowy.
Podsumowując, aktualnie w aspekcie przedmiotowych recept, na których przepisana ilość leku przekracza jeden ryczałt – w szczególności w zakresie leków o krótkim terminie ważności, których wydanie w większych ilościach spowodowałoby przekroczenie terminu ich ważności i ostatecznie niewykorzystanie przez pacjenta – możliwa jest częściowa realizacja e-recepty na lek recepturowy, zaś zgodnie z zasadą racjonalizmu, każda częściowa realizacja takiej recepty, pociąga za sobą naliczenie wartości taksy laborum.

Czytaj także: Apel NRA w sprawie braku dostępności leków 

 

Źródło: KO/MZ/NFZ

© rx.edu.pl