Kontrole aptek w I kwartale 2023 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił informację dotyczącą wyników kontroli aptek, jakie w I kwartale 2023 roku przeprowadziły Terenowe Wydziały Kontroli NFZ.

Raz na kwartał NFZ publikuje podsumowanie z przeprowadzonych postępowań (for. Shutterstock).

W I kwartale 2023 roku TWK przeprowadziły 64 kontrole w zakresie realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Z 17146 skontrolowanych recept błędy stwierdzono w przypadku 4131 recept, tj. w 24% recept. Liczba recept zakwestionowanych ze skutkiem zwrotu nienależnej refundacją wyniosła natomiast 3531, co stanowi 21%.

Najwyższe skutki finansowe kontroli

Skutki finansowe przeprowadzonych kontroli aptek wyniosły 827668 zł, w przeliczeniu na jedną kontrolę – 12932 zł.

TWK w Krakowie

Najwyższe jednostkowe skutki finansowe kontroli wykazał TWK VI w Krakowie w ramach przeprowadzonej kontroli doraźnej. Weryfikacji podlegała prawidłowość realizacji umowy na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w obszarze: udostępnienie recept refundowanych wystawionych w formie papierowej w lutym 2019 r. Do kontroli wytypowano 1885 zrefundowanych recept papierowych. Wartość skutków finansowych kontroli wyniosła 286277,48 zł. Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzedstawieniu do kontroli 1885 wytypowanych recept papierowych wraz z otaksowaniem z wyjaśnieniami, że recepty za ten okres zostały omyłkowo zutylizowane.

TWK w Rzeszowie

TWK IX w Rzeszowie w ramach kontroli planowej koordynowanej poddał weryfikacji prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w obszarze realizacji recept refundowanych, udokumentowania zakupu wybranych produktów refundowanych oraz przekazywania danych o ich obrocie. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. Do kontroli wytypowano 300 zrefundowanych recept papierowych. Wartość skutków finansowych kontroli wyniosła 104203,74 zł. Zakwestionowano 164 recepty, co stanowi 55% kontrolowanej próby, w związku z brakiem wymaganego podpisu i pieczęci osoby realizującej receptę.

TWK w Kielcach

TWK XIII w Kielcach w ramach kontroli doraźnej poddał weryfikacji prawidłowość realizacji umowy na wydawanie produktów refundowanych. NFZ uwzględnił bezpieczeństwo pacjenta w obszarze realizacji i wyceny recept na leki refundowane recepturowe. Sprawdzono także przekazywanie danych do OW NFZ o obrocie lekami. Wzięto pod uwagę spełnianie wymagań lokalowych i sprzętowych, udokumentowanie zakupu oraz poprawności rozliczenia przychodu i rozchodu wybranych surowców farmaceutycznych. Analizowano takie surowce jak: etanol 70%, tlenek cynku, kwas salicylowy, chloramfenikol, hydrokortyzon, chlorowodowek lidokainy, chlorowodorek prokainy. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. Do kontroli wytypowano 99 recept na leki refundowane recepturowe oraz 21 faktur zakupu zawierających surowce, zestawienia przychodu i rozchodu oraz tzw. karty zakupu z rozchodem. Wartość skutków finansowych kontroli wyniosła 63024,89 zł. Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji 84 recept, co stanowi blisko 85% kontrolowanej próby.

W przypadku 6 recept na leki recepturowe, leki sporządzono z wykorzystaniem surowców farmaceutycznych, których zakup nie został udokumentowany fakturą VAT. W obszarze przekazywania Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki refundowane recepturowe nieprawidłowości zidentyfikowano w 95 receptach, co stanowi blisko 96% próby objętej kontrolą. Ustalono nieprawidłowości w przekazanych danych sprawozdawczych dotyczących: ilości składnika leku recepturowego, daty wystawienia recepty, kodu EAN/GTIN surowców farmaceutycznych, daty i godziny przyjęcia recepty do realizacji i sporządzenia leku recepturowego, ceny hurtowej brutto surowców farmaceutycznych.

Najczęstsze nieprawidłowości

W ramach wszystkich przeprowadzonych kontroli najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to m.in.:

 • przekazanie do OW NFZ w komunikatach elektronicznych danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept,
 • wydanie większej ilości leku niż wynika to ze sposobu dawkowania lub przy braku podanego sposobu dawkowania,
 • realizacja recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji,
 • niesprawozdanie lub błędne sprawozdanie:
  • daty wystawienia recepty,
  • uprawnień dodatkowych pacjenta,
  • identyfikatora osoby nieubezpieczonej posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • identyfikatora oddziału NFZ,
  • identyfikatora osoby realizującej receptę,
  • informacji o wydaniu zamiennika oraz kodu EAN leku zaordynowanego,
  • kodu EAN/GTIN składnika leku recepturowego,
  • adnotacji pro familiae,

Źródło: NFZ

sprawozdanie_z_dzialalnosci_departamentu_kontroli_za_i_kwartal_2023

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]