Kontrole aptek w I kwartale 2022 r. – wyniki

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił informację dotyczącą wyników kontroli aptek, jakie w I kwartale 2022 roku przeprowadziły Terenowe Wydziały Kontroli NFZ.

NFZ opublikował wyniki kontroli aptek przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w I kwartale 2022 r.Raz na kwartał NFZ publikuje podsumowanie z przeprowadzonych postępowań (for. Shutterstock).

W I kwartale 2022 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ miały przeprowadzić łącznie 47 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego).

W jednym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych oraz wydaniem oceny negatywnej (27 postępowań) lub pozytywnej z nieprawidłowościami (19 postępowań).

Jakie nieprawidłowości stwierdzono?

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

– braku daty wystawienia recepty;
– braku danych lekarza wystawiającego receptę lub niekompletności tych danych;
– braku dawkowania w przypadku leków recepturowych zawierających substancje bardzo silnie działające;
– braku informacji o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych;
– braku na recepcie potwierdzenia jej realizacji;
– braku podpisu osoby wystawiającej receptę;
– braku pokrycia w dokumentach zakupu ilości zrefundowanych produktów leczniczych;
– niepoprawnego przekazana drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danych sprawozdawczych dotyczące: typu identyfikatora osoby wydającej, daty wystawienia recepty, numeru PESEL pacjenta oraz poziomu odpłatności, uprawnień dodatkowych pacjenta, daty przyjęcia leku recepturowego, daty wykonania leku recepturowego, kodu postaci leku recepturowego, oddziału NFZ, informacji o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy, danych osoby wykonującej lek recepturowy, wydania ilości leku niezgodnie z ordynacją lekarską, liczby wydanych opakowań leku, wartości wydanych opakowań leku, daty realizacji „od dnia”, wydania odpowiednika dla leku zaordynowanego;
– nieprawidłowej adnotacji dotyczącej dokumentów uprawniających do wydania bezpłatnych leków;
– nieprawidłowej wyceny leku recepturowego;
– nieprzedstawienia do kontroli wszystkich wymaganych recept;
– niezmniejszenia ilości substancji w leku recepturowym przy przekroczeniu dawki maksymalnej;
– pobrania nieprawidłowej dopłaty świadczeniobiorcy za leki recepturowe, czego konsekwencją było wykonanie leków w ilościach większych niż dozwolone;
– realizacji recept niezgodnie z ordynacją lekarską;
– realizacji recept po terminie ich ważności;
– realizacji recept przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji – technika farmaceutycznego;
– realizacji recepty na lek zawierający substancję psychotropową na podstawie błędnie wypisanej recepty;
– realizacji recepty na produkt niedopuszczony do obrotu w punktach aptecznych;
– sporządzenia leków recepturowych z wykorzystaniem surowców o nieudokumentowanym pochodzeniu (brak dowodu zakupu);
– sporządzenia leku recepturowego z zastosowaniem składnika innego niż zaordynowany;
– sprawozdania częściowej realizacji recepty, mimo że wydano wszystkie zaordynowane opakowania;
– umieszczenia podpisu oraz pieczęci osoby wydającej na druku taksacyjnym dołączonym do recepty, podczas gdy potwierdzenie realizacji recepty dokonywane jest na recepcie;
– wydania leku innego niż zaordynowany, niespełniającego wymogów zamiennika;
– wydania leku w ilości nieuwzględniającej upływu 30 dni od daty wystawienia recepty elektronicznej albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”;
– wydania leku w ilości większej, niż to wynika z dawkowania na 120-dniową kurację;
– wydania leku/wyrobu medycznego w opakowaniach refundowanych, pomimo zapisanych na recepcie opakowań spoza wykazu refundowanych leków;
– wydania więcej niż 2 najmniejsze opakowania leku mimo braku dawkowania lub bez precyzyjnego dawkowania;
– wydania większej ilość leku niż ilość zaordynowana na recepcie;
– wykonania leku w czasie, który nie pozwoliłby na spełnienie wymagań wskazanych dla sporządzonej postaci leku określonych w Farmakopei Polskiej;
– wykonania leku i zrealizowania recepty pomimo braku autoryzacji wszystkich poprawek na recepcie przez osobę wystawiającą receptę;
– wykonania leku recepturowego pomimo braku danych ilościowych jednego ze składników;
– wykonania leku recepturowego z surowca niefarmaceutycznego;
– zrealizowania recepty z nieprawidłową odpłatnością.

Czytaj także: Zamienne stosowanie leków biopodobnych – decyzja EMA 

Źródło: NFZ