Kontrola aptek w IV kwartale 2021 r. – rezultaty

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił informację dotyczącą wyników kontroli aptek, jakie w IV kwartale 2021 roku przeprowadziły Terenowe Wydziały Kontroli NFZ.

W IV kwartale 2021 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ miały przeprowadzić łącznie 58 postępowań kontrolnych w aptekach (fot. Shutterstock).W IV kwartale 2021 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ miały przeprowadzić łącznie 58 postępowań kontrolnych w aptekach (fot. Shutterstock).

W IV kwartale 2021 roku, Terenowe Wydziały Kontroli NFZ miały przeprowadzić łącznie 58 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęta została data wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego). 

I tak, w 8 przypadkach nie stwierdzone zostały nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne miały zakończyć się natomiast wystosowaniem do placówek aptecznych zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (16 postępowań) bądź oceną pozytywną, z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (34 postępowania).

Czytaj również: Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2021 r.

Stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości, dotyczyły m.in.:

– niepoprawnego przekazania drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danych sprawozdawczych dotyczących: numeru recepty, daty wystawienia recepty, postaci leku recepturowego, liczby wydanych opakowań leku, wartości wydanych opakowań leku, kodów odpłatności za lek, ceny hurtowej leku brutto, ceny detalicznej leku brutto, kwoty podlegającej refundacji, dopłaty świadczeniobiorcy, kodu EAN wydanego leku, częściowej realizacji recepty, zamiennika, kodu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, adnotacji „NZ”, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, recept zrealizowanych przez osoby niezgłoszone do Portalu Personelu oraz recept niepodlegających refundacji;  

– braku danych, pieczątki lub podpisu osoby wydającej receptę;  

– wydania leku w ilości większej niż wynikało to z ordynacji lekarskiej;  

– zrealizowania recept: na leki recepturowe z błędnie przekazanymi danymi dotyczącymi kodu postaci leku recepturowego; przez osobę, która zgodnie z grafikiem aptecznym przebywała na urlopie; z błędnie przekazanymi danymi dotyczącymi daty i godziny przyjęcia recepty do realizacji i wykonania leku recepturowego; z brakiem adnotacji w Dokumencie Realizacji Recepty dotyczącej wprowadzonych zmian w składzie leku; z brakiem numeru telefonu świadczeniodawcy; z brakiem określenia przez lekarza ilości surowca farmaceutycznego; z niedozwoloną zmianą w składzie leku recepturowego; 

– nieobecności magistra farmacji w aptece w godzinach pracy apteki; 

– realizacji recept przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji; 

– braku udokumentowania zakupu leków lub surowców farmaceutycznych; 

– podania w danych o obrocie błędnego kodu odpłatności za lek, błędnego typu identyfikatora osoby wykonującej lek recepturowy lub osoby realizującej receptę, innego numeru kodowego EAN niż faktyczny dla wydanego leku gotowego lub kodu postaci leku recepturowego zapisanego na recepcie, innej informacji o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy lub innej kwoty podlegającej refundacji niż wynika z tytułu wydanych opakowań leku; 

– realizacji recept mimo nieprawidłowego lub braku sposobu dawkowania; 

– nieprzekazania w terminie informacji o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; 

– nieprawidłowego wyliczania marży oraz ceny detalicznej produktów leczniczych; 

– braku w Dokumencie Realizacji Recepty adnotacji o numerze i rodzaju dokumentu lub informacji o uprawnień dodatkowych pacjenta; 

– niezamieszczenia informacji o zawarciu przez aptekę umowy na realizację recept oraz o możliwości nabycia przez świadczeniobiorcę leku objętego refundacją innego niż lek przepisany na recepcie o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym; 

– braku potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta; 

– rozbieżności pomiędzy osobą realizującą receptę widniejącą na otaksowaniu, a osobą wydającą lek potwierdzającą realizację recepty; 

– wydania leku którego dawka substancji czynnej nie stanowi wielokrotności dawki zaordynowanego leku;  przedstawienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ dokonał refundacji; 

– wydania leku innego niż zaordynowany na recepcie; 

– nieprawidłowej wyceny leku recepturowego; 

– nieprzekazania recepty do kontroli; 

– wydania leku jako refundowany pomimo zapisu 100%; 

– braku pełnego adresu pacjenta; 

– występowania rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych leków a ich rozchodem.

AM/nfz.gov.pl