Komunikat nr 37/2017 Śląskiego NFZ dla aptek w sprawie wydawania zamienników

W opaciu o stanowisko DPLiF Ministerstwa Zdrowia w sprawie wydawania z aptek refundowanych odpowiedników leków Śląski Oddział NFZ przedstawił wyjaśnienie art. 44 ustawy o refundacji leków. Zgodnie z nim
a) ust. 1 pełni wyłącznie funkcję informacyjną,
b) ust. 2d zakazuje substytucji, kiedy lekarz umieścił adnotację NZ,
c) ust. 2a, 2b i 2c określają obowiązki osoby realizującej receptę [bez brania pod uwagę limitu]:
- możliwość wydania leku o cenie niższej, równej lub wyższej niż cena leku zapisanego na recepcie,
- możliwość wydania nierefundowanego odpowiednika za 100% odpłatnością,
- możliwość wydania leku w opakowaniu o maksymalnie 10% różnej liczbie dawek.

Ponadto wyjaśniono konieczność uwzględniania kryteriów takich jak:
1. nazwa międzynarodowa [niedopuszczalna jest substytucja terapeutyczna za pomocą innej substancji czynnej],
2. dawka [można wydać lek w dawce mniejszej, która stanowi wielokrotność zapisanej dawki],
3. postać farmaceutyczna, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych [może być zmodyfikowania przez osobę wydającą tak, żeby nie powstały różnice terapeutyczne],
4. wskazanie terapeutyczne [założeniem MZ było przyjęcie tezy, że podobny profil farmakokinetyczny stanowi podstawę do przypuszczenia, że oba leki wykazują podobną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania; co za tym idzie dla leków refundowanych we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach możliwa jest substytucja apteczna, nawet w przypadku inaczej określonych w ChPL wskazań].

Pełna treść komunikatu znajduje się w załączeniu.