W związku z powstaniem z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązku elektronicznego otaksowania recept w postaci papierowej, informujemy, że:
  1. recepty, które nie będą zawierały danych pacjenta, o których mowa w art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności numeru PESEL, mogą zostać zrealizowane po określeniu tych danych przez osobę wydającą produkt leczniczy na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę (podstawa prawna: §10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MZ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept);
  2. recepty, które nie będą zawierały identyfikatora pracownika medycznego lub danych dotyczących osoby uprawnionej do wystawiania recept albo podmiotu, mogą zostać zrealizowane po określeniu tych danych przez osobę wydającą produkt leczniczy na podstawie posiadanych danych (podstawa prawna §10 ust. 2 pkt 1 lub 2 rozporządzenia MZ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept).

Osoba wydająca produkt leczniczy powinna zamieścić te dane w Dokumencie Realizacji Recepty.

[Źródło: MZ]

 

Komentarz

Warto przypomnieć brzmienie przepisów, do których odwołuje się MZ.

REKLAMA

Dane pacjenta § 10 ust. 2 pkt 4 rozp. ws. recept:

Recepta w postaci papierowej, na której wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne poniższe dane, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4) dane pacjenta, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, a w przypadku danej, o której mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. d [wiek] ustawy – Prawo farmaceutyczne – również w przypadku wpisania tej danej w sposób niekompletny – osoba wydająca określa te dane na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej; w przypadku danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c [PESEL] i ust. 8 pkt 1b [nr paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem lub Karty Polaka] ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca zamieszcza je w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

Wychodzi na to, że osoba realizująca receptę ma szerszy zakres możliwości (i obowiązków) niż się do tej pory wydawało.

Zdaniem MZ mamy możliwość uzupełnienia nie tylko brakującego nr PESEL, ale także paszportu etc.

Gdyby ten przepis rzeczywiście pozwalał uzupełnić wszystko w danych pacjenta, to jaki sens miałoby dodawania w nowelizacji § 10 ust. 1 pkt 9 odnoszący się do adresu?

Ponieważ komunikat nie mówi jak postąpić z receptami pełnopłatnymi, gdzie PESEL nie został wpisany, należy założyć, że kolejnym obowiązkiem będzie uzupełnienie brakujących danych.

Dane osoby uprawnionej i świadczeniodawcy § 10 ust. 2 pkt 1 i 2 rozp. ws. recept:

Recepta w postaci papierowej, na której wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne poniższe dane, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania następujących czynności:

1) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy o SIOZ, oraz imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę – osoba wydająca określa ten numer na podstawie posiadanych danych dotyczących osoby wystawiającej receptę; osoba wydająca zamieszcza ten numer w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;
2) dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;

Reasumując, komunikat nakłada na osoby realizujące obowiązek wprowadzenia do systemu aptecznego wszystkich danych z recept, niezależnie czy recepta jest refundowana czy pełnopłatna.