REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 17 grudnia 2019

Informacja z Seni dotycząca zleceń na wyroby medyczne

REKLAMA

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującymi aktami prawnymi* od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. W chwili obecnej prowadzone są pilotaże projektu aplikacji eZWM, która będzie obowiązkowym narzędziem do wystawiania, weryfikacji i realizacji zlecenia od 1 stycznia 2020 r. Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu się na stronie: https://ezwm.nfz.gov.pl .

Z uwagi na prowadzone pilotaże i zgłaszane w ich ramach uwagi dotyczące działania aplikacji Biuro Refundacji TZMO S.A. informuje, że szczegółowa instrukcja realizacji zlecenia (wraz z danymi dostępowymi) w eZWM będzie Państwu udostępniona w momencie otrzymania potwierdzenia o naniesionych poprawkach dotyczących systemu, tak aby przekazać Państwu najbardziej aktualne i rzetelne informacje.

Co warto wiedzieć już dziś?

 •  Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. – warunkiem realizacji zlecenia na obecnym wzorze zlecenia (zgodnym z Rozporządzeniem MZ z dnia 6.12.2013r.) w danym okresie jest ważna karta zaopatrzenia comiesięcznego wydana przez Oddział Wojewódzki NFZ.
 • Proces wystawienia, potwierdzenia i realizacji zlecenia od dnia 1 stycznia 2020 r. ulegnie modyfikacji:
 1. Pacjent otrzyma od osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia druk zlecenia, który zostanie wydrukowany z eZWM, po zweryfikowaniu danych i uprawnień pacjenta. Druk musi być opatrzony pieczątką i podpisem osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia.
  Tylko w przypadku, kiedy osoba uprawniona do wystawienia zlecenia nie ma dostępu do serwisów internetowych i usług informatycznych udostępnianych przez NFZ, konieczne jest potwierdzenie swoich uprawnień przez pacjenta bezpośrednio w Oddziale NFZ.
 2. Pacjent, aby zrealizować zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, udaje się do miejsca realizacji (apteki / sklepu medycznego). Realizator pobiera zlecenie z eZWM, potwierdza i nanosi ewentualne zmiany dotyczące uprawnień pacjenta oraz limitu finansowania i potwierdza wydanie wyrobu medycznego. Kolejna część zlecenia zostaje wydrukowana przez realizatora, który podpisuje się pod zrealizowanym zleceniem. Osoba odbierająca wyrób medyczny potwierdza jego odbiór również podpisując czytelnie druk zlecenia i pozostawia go realizującemu zlecenie.
 •  Od dnia 1 stycznia 2020 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będą wystawiane, weryfikowane i realizowane przy użyciu aplikacji eZWM
 • Od dnia 1 stycznia 2020 r. wystawione zlecenia muszą być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MZ z dnia 2.08.2019 r.
 • Wzór zlecenia obejmuje 4 części (4 strony):

o CZĘŚĆ I (uzupełniana przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia) – 2 strony zlecenia
o CZĘŚĆ II (uzupełniana automatycznie w aplikacji eZWM po weryfikacji zlecenia lub w przypadku negatywnej weryfikacji / braku dostępu osoby wystawiającej zlecenie do eZWM bezpośrednio w Oddziale NFZ) – 1 strona zlecenia
o CZĘŚĆ III i IV (uzupełniana przez osobę realizującą zlecenie i osobę odbierającą wyrób medyczny) – 1 strona zlecenia

 • Pacjent, aby zrealizować zlecenie, musi pozostawić w miejscu realizacji 3 strony zlecenia

(część I i II), punkt realizacji przekazuje do Biura Refundacji TZMO S.A. w celu rozliczenia zlecenia wszystkie części zlecenia – 4 strony (część I, II, III i IV)

 • Zlecenie wystawione i potwierdzone przy użyciu serwisów i usług informatycznych udostępnionych przez NFZ może być wystawione na max. 12 kolejnych miesięcy od daty wystawienia. Zlecenia niezweryfikowane pozytywnie w eZWM mogą być wystawione na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy od daty wystawienia.
 • Zlecenie może być realizowane częściowo, jednakże w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc.
 • Zlecenie może być zrealizowane jednorazowo na okres nie dłuższy niż na 6 miesięcy.

  Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji zamieszczonych na stronie seni.pl w zakładce Profesjonaliści

(DLA APTEK I SKLEPÓW MEDYCZNYCH -> REFUNDACJA), będziemy Państwa również mailowo informować o kolejnych etapach wdrożenia i rozpoczęciu pracy w nowej aplikacji eZWM.

[Źródło: Biuro Refundacji TZMO S.A]

 

* Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zmieniona: Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515); Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2429); Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1096). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1267). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecania naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

Czytaj także:

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz