Identyfikator NFZ – wyjaśniamy wątpliwości

Warunkiem do opisania poprawnej lub pełnej informacji na rewersie, i opatrzenia pieczątką osoby realizującej receptę, jest obecność Regonu na awersie, nawet pod kodem kreskowym(fot. Shutterstock).

Ze względu na niepewność dotyczącą przepisów dotyczących identyfikatora NFZ na receptach, redakcja rx.edu.pl wystosowała do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym poprosiła o wyjaśnienie niektórych kwestii.

Jak podkreślała w piśmie redakcja, 1 lipca br. z art. 96a ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne został usunięty pkt 2, a więc wymóg naniesienia na receptach identyfikatora NFZ lub znaku X dla osób nieuprawnionych do świadczeń refundowanych. Jednocześnie jednak, ani w art. 45a ustawy o refundacji leków, ani w § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie recept nie zmienił się zakres wymaganych danych przekazywanych do NFZ w xml i umieszczanych w DRR w przypadku recept refundowanych. Identyfikator NFZ nie stał się w wymienionych przepisach fakultatywny i jest w dalszym ciągu wymagany. W konsekwencji można przyjąć, że warunkuje refundację takich recept.

Znaki zapytania

W związku z tym redakcja chciała dowiedzieć się, jak w takim razie ma postąpić apteka, gdy zgłosi się do niej pacjent z receptą wystawioną po 1 lipca w następujących przypadkach:

  1. Z receptą papierową, gdzie w polu Oddział NFZ znajdzie się X lub brak identyfikatora, a jednocześnie lekarz nie określi poziomu odpłatności jako X lub 100%? Czy w myśl aktualnych przepisów należy uznać taką receptą za refundowaną? Jak ją prawidłowo sprawozdać bez informacji o identyfikatorze NFZ? 
  1. Z e-receptą bez informacji o płatniku lub z oddziałem określonym jako X? Czy jeżeli osoba uprawniona zamieści informację o odpłatności, należy zrealizować taką receptę ze zniżką? Czy brak odpłatności miałby tu jakiekolwiek znaczenie? Chodzi o sytuację, w której informacje w obu warstwach e-recepty są zgodne.
  2. Czy w ww. przypadkach prawidłowe będzie wskazanie dowolnego identyfikatora NFZ, żeby pacjent mógł otrzymać leki z refundacją. Czy będzie to potraktowane jako błąd sprawozdawczości?

 Kolejne wątpliwości

Redakcja postanowiła wyjaśnić również inne kwestie dotyczące identyfikatora NFZ, a wśród nich następujące:

  1. Jak należy zrealizować receptę wystawioną przed 1 lipca br., gdy znajdzie się na niej identyfikator spoza załącznika nr 2 rozporządzenia w sprawie recept, np. 17?  
  2. Czy umieszczenie na e-recepcie sprzed 1 lipca br., identyfikatora NFZ niezgodnego z podanym adresem zamieszkania należy potraktować jako błąd i odmówić wydania leków ze zniżką? § 8 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept nie przewiduje realizacji recept w przypadku takiej niezgodności.

Reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia

Na pismo redakcji odpowiedział Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia, który przywołał następujące informacje. Otóż na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia miał ukazać się Komunikat sprawie identyfikatora OW NFZ z dnia 30 lipca 2020 r. o następującej treści:

„Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.), na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) (czytaj też: Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie identyfikatora NFZ)

Co więcej, trzeba zaznaczyć, że „art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne określający zakres danych, jakie muszą znaleźć się na recepcie, niewątpliwie pełni rolę wiodącej regulacji systemowo determinującej zakres danych, które mają być przetwarzane przez podmioty uczestniczące w procesie wystawiania i realizacji recept”. W związku z tym,„też pozostałe zasady dotyczące wystawiania i realizacji recept wyrażone w przepisach obowiązujących powinny być interpretowane w sposób spójny z ww. kierunkową regulacją”.

Mając na uwadze powyższe, NFZ podkreśliło, że „zniesienie obowiązku zamieszczania identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na recepcie” skutkuje tym, że informacja ta nie musi być odnotowana także na dokumentach związanych z realizacją recepty, takich jak Dokument Realizacji Recepty. Ponadto, nie musi być ona także przekazywana wojewódzkim oddziałom NFZ  wśród danych o obrocie lekami wynikających ze zrealizowanych recept.

NFZ zaznaczyło  także, że zniesienie tego obowiązku „nie powoduje zakazu wpisywania na recepcie ww. identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ, a odnotowanie takiej danej na recepcie nie powinno skutkować odmową realizacji takiej recepty.”

Kolejne odpowiedzi

NFZ odpowiedziało także na pozostałe wątpliwości przywołane przez redakcję. Przypomniało, że „zgodnie z zapisem § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r. poz. 745 ze zm.), recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu”.

W załączniku numer 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia, miały natomiast zostać wskazane identyfikatory (numery od 01 do 16) wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Co więcej, bazując na art. 96a ust 8 pkt 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, „jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca receptę wpisuje symbol „X” albo 100%”.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, „osoba uprawniona wystawiając receptę przed 1 lipca 2020 r., na produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlegający refundacji, zobowiązana była wpisać w części recepty „Oddział NFZ” dane, o których mowa w art. 96a ust.8 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne albo dane, o których mowa w art. 96a ust.8 pkt 5 ustawy Prawo farmaceutyczne”.

Całe pismo znajduje się tutaj: 

DGL.4452.67.2020 2020.92752.KLAG

Źródło: AM/NFZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Kolega Konrad brawo! zrobiłeś to, co zamierzałam:)
Lubię te "proste" w swojej formule odpowiedzi NFZ;)