Identyfikator NFZ na receptach po 1 lipca 2020 r.

Można przyjąć, że identyfikator NFZ stał się kolejną informacją dodatkową, która nie jest prawem wymagana i jednocześnie nie stanowi reklamy (fot. Shutterstock).

Od 1 lipca identyfikator oddziału wojewódzkiego NFZ nie jest wymagany, by zrealizować receptę z refundacją. Okazuje się, że samo usunięcie art. 96a ust. 8 pkt 2 w ustawie – Prawo farmaceutyczne nie wystarcza, skoro pozostałe regulacje nie zostały dostosowane.

W obowiązującej od 7 września 2019 r. ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia część zapisów miała dłuższe vacatio legis. Jeden z nich dotyczył usunięcia identyfikatora NFZ. Dla przypomnienia zamieszczamy poniżej jego brzmienie:

8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje:
2) identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku:
a) braku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazany zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo identyfikator miejsca pełnienia służby wojskowej,
b) osoby bezdomnej – identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wystawiającej receptę albo siedziby świadczeniodawcy,
c) pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej – symbol „X”, który zastępuje dane, o których mowa w lit. a lub b;

Od 1 lipca br. ww. przepis już nie obowiązuje, więc brak informacji o oddziale Funduszu lub X nie powinien mieć żadnego wpływu na realizację recept ze zniżką. Niestety obok przepisów związanych z wystawianiem recept istnieją przepisy dotyczące sprawozdawczości aptek względem NFZ oraz regulujące zakres danych w Dokumencie Realizacji Recepty. Zakres danych gromadzonych przez apteki i przekazywanych do NFZ zgodnie z art. 45a ustawy o refundacji leków obejmuje m.in.:

9) dane dotyczące płatnika:
a) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejsca pełnienia służby wojskowej, a w przypadku osoby bezdomnej – miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby świadczeniodawcy, albo
b) symbol instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Podobnie wygląda to z DRR, gdzie w § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie recept:

6. W przypadku realizacji recepty, na której przepisano produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlegający refundacji, Dokument Realizacji Recepty obejmuje także następujące dane:
1) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu albo symbol instytucji właściwej dla osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wraz z numerem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz datą jej ważności;

Co powinno się zmienić?

Biorąc pod uwagę fakt, że dużo recept elektronicznych zostało wystawionych przed 1 lipca br. i dalej zachowuje ważność, rodzi się pytanie, czy zacytowane przepisy powinny również zostać usunięte?

Odpowiedź brzmi oczywiście, że nie, ponieważ prawo nie działa wstecz. Wymagana jest natomiast modyfikacja specyfikacji komunikatu LEK, którą publikuje Ministerstwo Zdrowia. Wystarczy, że w niej obecność identyfikatora NFZ nie będzie wymagana, w zależności od daty wystawienia recepty. Możliwe, że wystarczyłby sam komunikat resortu (Patrz: Komunikat MZ z dnia 30 lipca w sprawie identyfikatora NFZ), gdzie zostałoby potwierdzone, że NFZ zrefunduje recepty wystawione na nowych zasadach. Wysłaliśmy pytanie do MZ i NFZ w tej sprawie. Odpowiedź opublikujemy niezwłocznie.

Uwaga – 28 lipca NFZ opublikował nowy schemat parsowania, szczegóły niżej.

Jak aktualnie sprawa wygląda od strony technicznej?

Sprawdziliśmy, czy da się wystawić lub zrealizować receptę w programie Kamosoft bez danych o Płatniku. W aplikacji gabinet.gov.pl w przypadku refundowanej e-recepty nie jest możliwe pominięcie identyfikatora. Na dzień 31 lipca nic się nie zmieniło w tej sprawie.

Aktualizacja

Kamsoft informuje, że wersja oprogramowania aptecznego opublikowana w dniu 31 lipca 2020 r. (od 2000.3.6.4) została dostosowana do nowych przepisów i komunikatów. Od 1 sierpnia będzie można sprawozdać zrealizowane recepty refundowane bez identyfikatora NFZ (lub z X). Zdjęcia z opisem dla lepszej czytelności umieszczono na końcu.

Podobnie sytuacja wygląda z receptą papierową. Brak oddziału NFZ można ustawić na niej jako „X – brak”.

Jednocześnie program przy kontynuacji realizacji informuje, że leki zostaną wycenione na 100%. To ma się zmienić w nowej wersji programu.

 

Z kolei udało się przeprowadzić pozytywnie test z modyfikacją identyfikatora NFZ, który bez problemu zapisał się w SIM.

 

Program przy próbie realizacji ostrzega, że realizacja ze zniżką nie jest możliwa, ale wycenia wg odpłatności z recepty.

Od 31 lipca ostrzeżenie już się nie pojawia!

Jak wcześniej wspomnieliśmy, DRR zapisuje się w SIM bez najmniejszego problemu.

Identyfikator NFZ pominięty – pozytywne aspekty

O ile w przypadku recept papierowych niezgodny z adresem zamieszkania oddział NFZ nie stanowił problemu, o tyle na elektronicznych już tak. Wynikało to z niedopatrzenia legislatora i być może braku uwag ze strony samorządu aptekarskiego. § 8 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept mówi:

§ 8.
Recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy:
2) adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Jak widać słowo „w postaci papierowej“ nie zostało usunięte, więc e-recepta powinna mieć zawsze zgodny adres z numerem oddziału. Jeżeli nie ma, to osoba realizująca powinna dokonać korekty adresu w DRR na zgodny. Od 1 lipca na szczęście nie ma to już znaczenia. Można przyjąć, że identyfikator NFZ stał się kolejną informacją dodatkową, która nie jest prawem wymagana i jednocześnie nie stanowi reklamy.

Kiedy informacja w polu Oddział NFZ lub o płatniku jest wymagana?

Jedyną sytuacją, kiedy informacja w ww. polu, w sekcji „dane o ubezpieczeniu” lub analogicznej jest wymaga to recepta wystawiana w ramach przepisów o koordynacji. Na recepcie musi się znaleźć „symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji”. Oczywiście brak symbolu kraju może być uzupełniony przez osobę realizującą.

Jak realizować recepty wystawione na nowych zasadach?

Z pewnością nie należy na siłę ustawiać informacji o Płatniku, ponieważ NFZ mógłby potraktować to jako błąd w przekazanych danych. Należy mieć nadzieję, że walidatory NFZ zostaną dostosowane i przy refundacji za drugą połowę lipca nie będzie problemów. Oczywiście jak w każdym okresie przejściowym, gdy jeden element systemu nie nadąża za drugim, zlecana jest ostrożność i wstrzymanie się z realizacją problematycznych recept. Pozostaje czekać na informację z MZ i NFZ (już jest, patrz niżej!).

Jak oznaczyć na recepcie brak ubezpieczenia lub zniżki?

Od 1 lipca jedyną możliwością, żeby osoba uprawniona oznaczyła brak prawa do refundacji na e-recepcie, jest wpisanie odpłatności X lub 100%. Z kolei na recepcie papierowej można dodatkowo użyć druku bez numeru recepty lub dowolnej kartki. Oczywiście przy założeniu, że recepta nie będzie dotyczyć leków psychotropowych lub narkotycznych.

Aktualizacja na dzień 28 lipca 2020 r.

NFZ opublikował informację o wdrożeniu nowego schematu parsowania podczas importowania komunikatu LEK.

Zmiana umożliwi pozytywną walidację recept zrealizowanych z refundacją, na których nie naniesiono, wpisano X lub naniesiono błędnie identyfikator NFZ.

Aktualizacja na dzień 30 lipca br.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie identyfikatora NFZ na receptach. Szczegóły tutaj.

Aktualizacja na dzień 31 lipca br.

Dostawca oprogramowania aptecznego firma Kamsoft poinformowała, że dziś zostanie opublikowana wersja programu, która umożliwi realizację i rozliczenie z NFZ recept wg zmienionych przepisów.

W nowej wersji można po wybraniu F5, skasować/wyczyścić (Backspace) dane z pola Oddział NFZ.

Komunikat o braku refundacji po zmianach wygląda identycznie, z tym że w polu Oddział NFZ widnieje „X – brak refundacji”.

Aktualnie program analogicznie jak na recepcie papierowej pozwala wyczyścić dane dot. identyfikatora NFZ.

 

Opracował mgr farm. Konrad Okurowski

© rx.edu.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czy nadejdzie kiedyś moment, że jak zmiany wchodzą np.od 1 lipca, to wszystko jest jasne i dostosowane do zmian?.. Nie mogę się doczekać. A na chwilę obecną rozumiem, że czekamy na info i postępujemy na starych zasadach nie?
Pytanie jest inne: po co komu takie zmiany? Chyba tylko żeby generować kolejne zamieszanie i kolejne koszty, bo trzeba znowu pomajstrować przy oprogramowaniu, za które trzeba zapłacić, o zamieszaniu i kolejnych nieporozumieniach nie wspomnę.
Może ta zmiana to ułatwienie dla lekarzy, a niekoniecznie dla aptekarzy?