REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 8 stycznia 2019

FAQ dla farmaceutów recepty papierowe i DRR

REKLAMA

W odpowiedni na liczne pytanie farmaceutów, zespół CSIOZ opublikował kolejne zestawienie pytań wraz z odpowiedziami. Dotyczą one obecnie najbardziej aktualnego tematu, którym niewątpliwie jest realizacja recept papierowych i tworzenie DRR.

Proces realizacji recept papierowych

1. Co zrobić w sytuacji, gdy pacjent przychodzi do apteki z receptą pełnopłatną, na której nie ma numeru recepty?

Odp.: W takiej sytuacji system apteczny w sposób automatyczny nadaje numer recepcie, dzięki czemu możliwe jest utworzenie DRR. Przepisy dopuszczają możliwość realizacji recepty pełnopłatnej, której nie przydzielono unikalnego numeru recepty.

2. Jakie dane należy wprowadzić w sytuacji, gdy robiony jest odpis recepty? Odpis nie będzie przecież także zawierał numeru recepty.

Odp.: W celu realizacji odpisu konieczne będzie wprowadzenie REGONu podmiotu wystawiającego receptę, NPWZ osoby wystawiającej receptę oraz identyfikatora pacjenta (czyli zwykle numeru PESEL). Warto jednak skontaktować się z dostawcą danego systemu aptecznego, ponieważ dostawcy proponują w swoich systemach ułatwienia podczas realizacji odpisów. Zakres danych wymaganych na odpisie recepty opisuje Art. 96 a ust. 6 ustawy Prawo Farmaceutyczne
W przypadku braku numeru to system apteczny w sposób automatyczny nadaje numer.

3. Jeżeli pacjent nie wykupi wszystkich leków z recepty, tow jaki sposób oznaczyć statusrecepty?

Odp.: DRR wystawiany jest do każdej pozycji na recepcie papierowej. W związku z tym status „częściowa” lub „całkowita realizacja” dotyczy jednej pozycji. Nie oznaczamy statusu dla całej recepty papierowej. Definicje statusów można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie recept:
§ 2.
(…)
2)informacja o realizacji pozycji na recepcie: „Częściowo zrealizowana” – informacja przedstawiana w Dokumencie Realizacji Recepty o możliwości dalszej realizacji danej pozycji recepty w zakresie opakowań dotychczas niewydanych pacjentowi;
3)informacja o realizacji pozycji na recepcie: „Całkowicie zrealizowana” – informacja przedstawiana w Dokumencie Realizacji Recepty o wydaniu pacjentowi wszystkich opakowań danej pozycji z recepty i zakończeniu procesu realizacji recepty;

4. Czy w przypadku realizacji recepty papierowej również wpisujemy adnotacje w DRR np. o rezygnacji z pozostałych leków, o wydaniu odpowiednika itp., czy te informacje umieszczamy tylko na rewersie recepty?

Odp.: Adnotacje wymagane przez przepisy mogą być zamieszczane na DRR lub na rewersie recepty papierowej.

5. Realizacja recepty pełnopłatnej (100%)- czy należy wprowadzać wszystkie kody?

Odp.: Tak. W DRR niezależnie czy dotyczy realizacji recepty refundowanej, czy nierefundowanej, należy wprowadzić REGON podmiotu wystawiającego receptę (jeżeli dotyczy), NPWZ osoby wystawiającej receptę oraz identyfikator pacjenta (czyli zwykle numer PESEL). W przypadku braku numeru recepty nierefundowanej to system apteczny w sposób automatyczny nadaje jej numer.

6. Jak zrealizować receptę bez kodów kreskowych? Należy wpisać wszystkie dane?

Odp.: Jeżeli recepta nie ma kodów kreskowych, należy wymagane w DRR dane wprowadzić ręcznie (patrz pkt. 5).

7. Czy wpisujemy w adnotacjach w DRR w systemie aptecznym informacje o zamianie leku, mimo tego, że wciśnięto opcję „zamiennik”?

Odp.: Nie ma konieczności wprowadzania takiej informacji w adnotacjach. Wystarczające będzie wprowadzenie znacznika zamiennika zgodnie z dotychczasową praktyką.

8. Czy można dołączyć lek do sprzedaży już zafiskalizowanej? Czy należy wykonać korektę poprzedniej recepty i wybić całość?

Odp.: Pytania tego typu proszę kierować do dostawcy oprogramowania aptecznego.

9. Po fiskalizacji pojawiają się dane z recepty, gdzie nie ma adresu pacjenta czy adres trzeba wpisywać obowiązkowo w kartach pacjenta przed fiskalizacją, czy po?

Odp.: Dane, które obowiązkowo muszą się znaleźć w Dokumencie Realizacji Recepty, określa rozporządzenie w sprawie recept, w paragrafie 7 (patrz pkt 5). Adres pacjenta nie należy do danych obowiązkowych.

10. Czy podczas wystawiania odpisu zaznaczamy przy realizacji recepty realizację całkowitą czy częściową?

Odp.: DRR wystawiany jest do każdej pozycji na recepcie papierowej. W związku z tym status „częściowa” lub „całkowita realizacja” dotyczy jednej pozycji. Nie oznaczamy statusu dla całej recepty papierowej. W przypadku wydawania odpisu do danej pozycji, pozycję oznaczyć należy jako „częściowo zrealizowaną” i wystawić odpis.

11. Jakie dane powinna zawierać papierowa recepta realizowana na 100%?

Odp.: Art. 96a ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne, szczegółowo opisuje wymagania dotyczące danych, które powinna zawierać recepta papierowa.

12. Jak wygląda realizacja recepty transgranicznej?

Odp.: Realizacja odbywa się na dotychczasowych zasadach, czyli bez generowania elektronicznego DRR.

13. Jak wygląda realizacja recepty weterynaryjnej?

Odp.: Realizacja odbywa się na dotychczasowych zasadach, czyli bez generowania elektronicznego DRR.

14. Z racji braku numeru PESEL na recepcie 100% dla obcokrajowca, któremu wystawiono receptę w Polsce, pole musi zostać uzupełnione innym numerem, proszę o wskazanie, jaki to ma być numer?

Odp.: Ustawa o SIOZ Art. 17 punkt 2 reguluje tę kwestię:
„Identyfikator usługobiorcy stanowi numer PESEL usługobiorcy, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL – seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501”

15. Retaksacja recept papierowych odbywa się w kontroli recept. Czy po wykonaniu retaksacji recepty papierowej wysyłana jest informacja ponownie na platformę P1? 
Odp.: Raport z retaksacji recept nie jest wysyłany. DRR wysyłane są do Systemu P1 na bieżąco w trakcie obsługi pacjenta (tuż przed fiskalizacją transakcji).

16. Co w sytuacji, gdy nastąpi awaria/problem z siecią? W jaki sposób należy realizować recepty papierowe? 

Odp.: W takiej sytuacji można zrealizować recepty na dotychczasowych zasadach, a następnie w czasie 3 dni od usunięcia problemu należy przesłać elektroniczne DRR do Systemu P1.
Podstawa prawna ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia art. 11 ustęp 5: „Usługodawca zamieszcza w SIM:
1) w czasie rzeczywistym, dane, o których mowa w ust. 4 pkt 7 i 8;
(…)5a. W przypadku awarii systemu, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ust. 1, usługodawca zamieszcza dane w SIM niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia usunięcia awarii.
5b. Do terminu, o którym mowa w ust. 5a, nie wlicza się dni wolnych od pracy dla usługodawcy.
5c. W przypadku awarii systemu, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ust. 1, trwającej dłużej niż 1 dzień, termin, o którym mowa w ust. 5a, może ulec wydłużeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze obwieszczenia.”

17. Czy zmiany w DRR mogą być dokonywane tylko w trakcie realizacji recepty, do które DRR jest generowany?

Odp.: Zmiany statusu realizacji czy też uzupełnianie danych/ adnotacji w DRR można dokonywać w otwartym okresie refundacyjnym wielokrotnie. Po każdej zmianie SIM aktualizuje dane z DRR.

18. Gdzie znajdę informacje o danych jakie farmaceuta może uzupełnić na recepcie papierowej lub DRR?

Odp.: Dane, które farmaceuta może uzupełnić w przypadku błędnie wystawionej recepty opisuje par. 10 rozporządzenia w sprawie recept.

19. W jaki sposób wykonuje się korekty dla recepty papierowej dla której wygenerowany został DRR?

Odp.: Korekta recepty papierowej z DRR w systemie oprogramowania aptecznego wykonywana jest na dotychczasowych zasadach. W trakcie generowanie korekty zostanie wytworzona korekta DRR w SIM.

20. Czy wykonując odpis do recepty papierowej dla pozycji, z której pacjent wybiera część opakowań musimy dokonywać przez F12 adnotację o wykonaniu odpisu.

Odp.: Zaznaczenie w DRR częściowej realizacji dla tej pozycji jest wystarczającą informacją o wykonaniu odpisu i nie ma wymogu robić dodatkowej adnotacji.

21. Jak realizujemy po 1 stycznia receptę wystawiona w państwie innym aniżeli kraje Unii Europejskiej np. z Ukrainy?

Odp.: Recepty z krajów spoza Unii Europejskiej realizowane są na dotychczasowych zasadach. Dla tych recept nie jest generowany Dokument Realizacji Recepty

22. Co powinniśmy zrobić w przypadku wydania, na żądanie pacjenta, dawki mniejszej aniżeli zaordynowana przez lekarza?

Odp.: Jeżeli realizujemy receptę z wydaniem dawki mniejszej to osoba realizująca receptę powinna w DRR, w adnotacjach nanieść informację o takiej zamianie.

23. Jaki status realizacji oznaczyć w DRR, gdy wydajemy dla jednej pozycji lek z dwóch różnych dostaw?

Odp.: W przypadku takiej realizacji recepty dla pierwszej pozycji nanosimy w DRR status częściowej realizacji a drugiej pozycji Recepta zakończona.

24. Czy musimy zakładać w systemie aptecznym kartę pacjenta, jeżeli posiada on uprawnienia dodatkowe? 

Odp.: Założenie karty pacjenta wraz z określeniem na niej uprawnienia, rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pozwoli na automatyczne przeniesienie tych danych do Dokumentu Realizacji Recepty.

[Żródło:CSIOZ]

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz