REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 15 października 2015

Fakty i mity nt. realizacji recept (cz. 1)

REKLAMA

UWAGA!

Opracowanie pochodzi z 2015 r. i wymaga w niektórych punktach aktualizacji, ponieważ w 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept.

Poniżej chciałbym przedstawić kilka problematycznych zagadnień, jakie często są poruszane przez farmaceutów niezależnie od doświadczenia zawodowego.

 

1. Przy braku określonej przez lekarza dawki leku należy wydać najmniejszą refundowaną.

FAŁSZ

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 16 ust.1 pkt 1c) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi, że:

Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach:

1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:

c) dawkę leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego – osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w sytuacji kiedy lekarz nie określi dawki leku na recepcie osoba realizującą jest zobowiązana wydać najniższą zarejestrowaną dawkę zapisanego leku, nawet jeśli oznacza to wydanie produktu nierefundowanego. Dostępność danego produktu leczniczego w hurtowni farmaceutycznej nie ma w tym aspekcie znaczenia.

 

LEKI NA JAKIE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Nazwa leku

Najniższa dawka

Dawka refundowana

Lumigan krople oczne

0,01% (0,1 mg/ml)

0,03% (0,3 mg/ml)

Tolura tabl.

20 mg

40 mg, 80 mg

Lorista tabl.

25 mg

50 mg, 100mg

Acenocumarol tabl.

1 mg

4 mg

Hydrocortisonum krem

0,5%

1%

Formoterol

4,5 mcg (Oxis)

4,5 mcg, 9 mcg, 12 mcg

Bi-Profenid 100 mg 150 mg
Micardis Plus 40 mg + 12,5 mg 80 mg + 12,5 mg

80 mg + 25 mg

Ins. Toujeo 100 j./ml 300j./ml
Acidum folicum 0,4 mg 5 i 15 mg

 

2. Określenie odpłatności leku jako X/100% jest równoznaczne z koniecznością wydania najmniejszego zarejestrowanego opakowania.

FAŁSZ

Uzasadnienie:

W przypadku kiedy dany lek znajduje się na liście leków refundowanych, a lekarz nie określi wielkości opakowania, przy czym dostępne są zarówno opakowania pełnopłatne i refundowane, to należy wydać opakowanie figurujące w obwieszczeniu refundacyjnym (§16 ust.1 pkt 4). Powyższe oczywiście nie wyklucza możliwości pacjenta do otrzymania mniejszego nierefundowanego opakowania.

 

Przykłady:

Nazwa leku

Najmniejsze op. refundowane

Najmniejsze op. pełnopłatne

Doreta tabl.

60 tabl.

10 tabl.

Zyrtec tabl.

30 tabl.

20 tabl.

Zyrtec krople

20 ml

10 ml

Anapran EC (250 lub 500mg)

60 tabl.

20 tabl.

 

3. Nazwa międzynarodowa może mieć tylko formę łacińską.

FAŁSZ

Uzasadnienie:

Przyjęło się, że nazwa międzynarodowa powinna być zapisana po łacinie, przy czym Art.2 pkt 15) ustawy Prawo farmaceutyczne stwierdza, że:

nazwą powszechnie stosowaną – jest nazwa międzynarodowa zalecana przez Światową Organizację Zdrowia, a jeżeli takiej nie ma – nazwa potoczna produktu leczniczego;”

 

Tym samym należy uznać, że dopuszczalna jest także forma spolszczona.

 

4. Lek zmienił nazwę, a lekarz używa dalej starego zapisu, czy konieczna jest poprawa recepty?

BRAK JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI

Uzasadnienie:

Mimo że rozporządzenie w sprawie recept lekarskich w §6 ust.1 pkt 1) mówi, że:

Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują:

1) nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny;

to kiedy zmienia się nazwa, jednoznaczna identyfikacja preparatu nie jest taka oczywista.

Ewentualne wątpliwości można rozwiać sięgając po obwieszczenie refundacyjne.

W takiej sytuacji można wyróżnić trzy przypadki:

 • pojawia się nowa nazwa, ale równolegle funkcjonuje stara, przy czym oba leki posiadają ten sam kod EAN i najczęściej też cenę detaliczną – nie ma zagrożenia dla apteki (np. Dicloratio Uno/Olfen Uno),
 • zmienia się nazwa, ale w obwieszczeniu znajdują się obie – również brak zagrożenia dla apteki (np. Neplit/Budesonide Easyhaler, Tafen Novolizer/Budelin Novolizer),
 • zmienia się nazwa, w wykazie leków refundowanych jest tylko nowa, obie są obecne w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych, ale pierwsza nazwa nie podlega już refundacji (np. Oxodil/Oxodil PPH, Diffumax/Formoterol Easyhaler, Bebilon Pepti/Bebilon Pepti DHA, Ortanol/Ortanol Plus, Apo-Naproxen/Apo-Napro) – należy zachować czujność i ewentualnie poprawić receptę.

 

5. Lek recepturowy wykonywany z leku gotowego należy się ze zniżką tylko wtedy, kiedy wykorzystuje się produkt leczniczy refundowany.

PRAWDA

Uzasadnienie:

Zasadę wykonania leku recepturowego za odpłatnością ryczałtową precyzuje Art. 6 ust 5. ustawy o refundacji leków:

Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, są wydawane świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.”

W związku z powyższym nie ma możliwości wykonania leku ze zniżką jeżeli do jego sporządzenia wykorzystano produkt leczniczy nierefundowany, który nie jest wymieniony w załączniku do rozporządzenia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

 

6. Można dokonać zamiany leku w postaci tabletek na kapsułki czy saszetki.

PRAWDA

Uzasadnienie:

Art. 44 ust. 1 ustawy refundacyjnej określa jakie kryteria musi spełnić odpowiednik leku zapisanego na recepcie, żeby mógł zostać zaproponowany i wydany pacjentowi ze zniżką.

Wśród tych wymagań znajduje się „ta sama postać farmaceutyczna, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych”. Warto mieć jednak świadomość, że według Art. 15 ust. 10 ustawy Prawo farmaceutyczne:

Różne postacie farmaceutyczne doustne o natychmiastowym uwalnianiu uważa się za tę samą postać farmaceutyczną.”.

Tym samym taka zamiana jest dopuszczalna, ale tylko w przypadku tabletek czy kapsułek o standardowym uwalnianiu. Należy również pamiętać, że nadrzędnym kryterium dokonania zamiany leku jest niższa cena detaliczna. [Cena detaliczna nie ma już znaczenia przy zamianie, gdyż można wydać lek zarówno o cenie równej, niższej, jak i wyższej.]

 

7. Tańszy odpowiednik różni się częścią nazwy chemicznej od leku zapisanego na recepcie, więc taka zamiana jest niemożliwa.

FAŁSZ

Uzasadnienie:

Podobnie jak w pkt 6 kryterium wydania tańszego odpowiednika jest „ta sama nazwa międzynarodowa”, ale nadgorliwością byłoby wymaganie identycznej nazwy chemicznej – nazwy soli. Prawo farmaceutyczne w Art. 15 ust.9 stwierdza, że:

Sole, estry, etery, izomery, mieszaniny izomerów, kompleksy lub pochodne dopuszczonej do obrotu substancji czynnej uważa się za taką samą substancję czynną, jeżeli nie różnią się one w sposób znaczący od substancji czynnej swoimi właściwościami w odniesieniu do bezpieczeństwa lub skuteczności. W takich przypadkach podmiot odpowiedzialny dołącza dokumentację potwierdzającą bezpieczeństwo lub skuteczność soli, estrów, eterów, izomerów, mieszanin izomerów, kompleksów lub pochodnych dopuszczonej do obrotu substancji czynnej.”

Obwieszczenie refundacyjne także nie zawiera pełnych nazw chemicznych, a jedynie nazwę substancji czynnej (międzynarodową), należy więc uznać takie zmiany za prawidłowe (np. Co-Prestarium /peryndopryl z argininą/ na Indix Plus /tozylan peryndoprylu/ czy Areplex /wodorosiarczan klopidogrelu/ na Pegorel /bezylan klopidogrelu/).

 

8. Na recepcie przy leku gotowym należącym do wykazu A musi być obecne dawkowania.

FAŁSZ

Uzasadnienie:

Rozporządzenie w sprawie recept wymaga obecności sposobu dawkowania tylko w przypadku leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową lub substancję należącą do wykazu A według Farmakopei Polskiej (§6 ust.1 pkt 5). Wymóg ten nie dotyczy leków gotowych zawierających w swoim składzie substancje z wykazu A.

 

9. Technik farmaceutyczny po stażu może wykonać lek recepturowy posiadający w swoim składzie efedrynę. Na tej recepcie nie jest konieczny zapis słowny ilości sumarycznej substancji leczniczej.

PRAWDA

Uzasadnienie:

W Art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne wymienione zostały czynności, jakie może lub nie może wykonywać technik farmaceutyczny posiadający dwuletnią praktykę zawodową.

Z leków recepturowych wykluczone zostały preparaty zawierające w swoim składzie:

 • substancje z wykazu A,
 • substancje odurzające,
 • substancje psychotropowe z grup I-P i II-P.

Ponieważ efedryna jest prekursorem z grupy 1, to wykluczenie jej nie obejmuje.

 

Z kolei §6 ust.1 rozporządzenia w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych nakazuje, by recepta zawierała wyrażoną słownie ilość sumaryczną jedynie środka odurzającego lub substancji psychotropowej. Prekursorów wymóg ten nie dotyczy.

 

10. Nie jest możliwe wydanie leku w dawce niższej niż zapisał lekarz.

FAŁSZ

Uzasadnienie:

Analogicznie jak w pkt 6 i 7 ustawa o refundacji leków wymaga, żeby proponowany pacjentowi odpowiednik był w tej samej dawce, co lek zaordynowany przez lekarza. Jednakże §2 ust.4 i 5 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych pozwala wydać pacjentowi lek w dawce niższej niż zapisana na recepcie, ale tylko przy spełnieniu konkretnych warunków:

 • dawka zapisana musi stanowić wielokrotność dawki wydawanej,
 • ilość substancji leczniczej w wydawanej dawce mniejszej musi odpowiadać ilości substancji leczniczej określonej na recepcie,
 • o zmianie musi zostać poinformowana osoba, dla której produkt leczniczy jest wydawany,
 • na rewersie recepty musi znaleźć się odpowiednia adnotacja oraz podpis i pieczątka osoby realizującej receptę.

 

Opracował mgr farm. Konrad Okurowski

 

Od autora:

Dołożono wszelkich starań, aby opracowanie było najwyższej jakości, odpowiadało potrzebom aptekarzy i było zgodne z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie nie ponoszę w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (łącznie ze szkodami z tytułu strat związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa) będących następstwem stosowania się do przedstawionego opracowania.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz