e-recepta – FAQ dla farmaceutów

W związku z trwającym pilotażem e-recepty, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało zbiór najczęściej zadawanych pytań, wraz z odpowiedziami dotyczącymi obsługi recept w formie elektronicznej przez farmaceutów.

Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-recepty:

 1. Brak papierowej recepty. Dokumentem, który należy weryfikować w aptece jest dokument elektroniczny, widoczny na ekranie monitora w oprogramowaniu aptecznym, po sczytaniu kodu kreskowego e-recepty lub wpisaniu 4-cyfrowego kodu dostępowego wraz z numerem PESEL pacjenta.
 2. Zmiana nazewnictwa, tj. na jednej e-recepcie znajduje się jeden lek (1 e-recepta= 1 lek). Kilka e-recept (maksymalnie do 5 e-recept) ujmowanych jest w tzw. receptę zbiorczą.
 3. Możliwość częściowej realizacji e-recepty tzn. w przypadku wypisania przez lekarza (lub inną uprawnioną osobę) kilku opakowań tego samego leku na e-recepcie, możliwe jest wydanie pacjentowi 1 opakowania i zaznaczenie „częściowej realizacji”. Natomiast przy kolejnej wizycie pacjenta możliwe jest wydanie pozostałych opakowań tego leku i oznaczenie odpowiednio „całkowitej realizacji”. Jedną e-receptę można realizować w jednej aptece.
 4. W przypadku, gdy recepta zbiorcza zawiera kilka e-recept możliwość realizacji różnych e-recept w różnych aptekach (każda e-recepta zawiera kod, który pozwala na realizację).
 5. Pacjent może przyjść do apteki z:
  1. Wydrukiem informacyjnym – w celu realizacji należy sczytać kod kreskowy recepty zbiorczej/konkretnej e-recepty lub wpisać 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL pacjenta;
  2. SMS, w którym podany będzie kod dostępowy- w celu realizacji należy wpisać 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL pacjenta;
  3. e-mail, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf- w celu realizacji należy sczytać kod kreskowy recepty zbiorczej/ konkretnej e-recepty z ekranu telefonu/tableta lub wpisać 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL pacjenta;
 6. Podczas realizacji e-recepty w okresie pilotażu należy zwrócić uwagę na to, czy wszystkie dane, które powinny się znaleźć na e-recepcie, faktycznie zostały ujęte (dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono e-receptę, dane osoby wystawiającej e-receptę, dane dotyczące przepisanego leku, ze zwróceniem uwagi na leki psychotropowe/środki odurzające itd.)

SEKCJA 1 – System P1 (podłączenie, korzystanie, certyfikaty, bazy danych, IKP)

PYTANIE                                ODPOWIEDŹ

REKLAMA

1. Czy certyfikaty potrzebne dozłożenia wniosków w Systemie P1 są darmowe?

W celu złożenia wniosku o dostęp do systemu P1 konieczne jest podpisanie wniosku przez kierownika apteki bezpłatnym Profilem Zaufanym lub płatnym podpisem kwalifikowanym. Pozostałe certyfikaty, generowane w ramach składania wniosku w SOW( System Obsługi Wniosków https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek) są bezpłatne.

page3image3343661744

2. Czy System P1 będzieintegralny z systemem NFZ?

Tak, prace w zakresie projektu P1 obejmują integrację z systemem NFZ. Sprawozdania do NFZ w okresiepilotażu są wysyłane na dotychczasowych zasadach.

3. Jak będzie sprawdzana tożsamość kierownika apteki?

Tożsamość na potrzeby złożenia wniosku o dostęp do Systemu P1 jest weryfikowana na podstawie danych rejestrowych (Centralny Rejestr Farmaceutów oraz Rejestr Aptek) oraz Profilu Zaufanego/ podpisu kwalifikowanego, którym autoryzowany jest wniosek składany w SOW (System Obsługi Wniosków:https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek ).

Najważniejsze dane to Numer Prawa Wykonywania Zawodu (NPWZ), data wystawienia NPWZ oraz PESEL.

page3image3343727776

4. Na postawie jakiego słownika leków System P1 będzie weryfikował poprawnośćprzepisanego przez lekarza leku?(Bazyl, Bloz)

Lek będzie weryfikowany za pomocą kodu EAN, a poprawność kodu EAN będzie sprawdzana w Rejestrze Leków Systemu P1.

5. Kto ma dostęp do IKP?

Do konta IKP (Internetowe Konto Pacjenta) ma dostęp każda osoba, która posiada Profil Zaufany

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
Po jego założeniu można zalogować się bezpośrednio do IKP (https://pacjent.gov.pl/)

6. Czy IKP jest już dostępne?

IKP jest dostępne od momentu rozpoczęcia pilotażu e-Recepty.

7. Czy IKP będzie zintegrowane z ZIP?

Tak.

8. Czy system ułatwi sprawozdawczość dla NFZ?

Sprawozdania do NFZ, jak i ich korekty będą wysyłane na dotychczasowych zasadach.

9. Dlaczego w ramach projektu nie jest analizowany i niwelowany problem zreceptami, które są błędniewystawiane w gabinetach? Takie walidacje po stronie systemów gabinetowych byłyby rozwiązaniem wielu problemów na etapie realizacji recept w aptekach.

W trakcie prac projektowych analizowane były walidacje dla systemów gabinetowych (lecz nadal największym problemem jest kwestia aktualności słowników).

10. Czy nierefundowane receptytrafią do WIF?

Na chwilę obecną nie ma takiej integracji Systemu P1 z systemem WIF (i nie jest ona planowana w perspektywie do 2020 r.).

11. W jaki sposób inspektor WIF będzie miał dostęp do dokumentów realizacji?

Na chwilę obecną obowiązują dotychczasowe zasady kontroli recept nierefundowanych.

12. Jak długo e-recepta będzieprzechowywana w systemie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. W jaki sposób będąidentyfikowane leki?

page4image3387335968

Po kodzie EAN (lub jego odpowiedniku) na podstawie danych zawartych w Rejestrze Leków.

14. Czy w ramach pilotażu e-recepty będą realizowane zarówno recepty na leki gotowe, jak i na leki recepturowe?

Tak, zarówno e-recepty na leki gotowe, jak i na leki recepturowe są realizowane w trakcie pilotażu.

15. Czy będzie można realizować e-recepty w aptekachpilotażowych po zakończeniu pilotażu?

Wszystko zależy od przebiegu pilotażu, ale założenie jest takie, że system działać będzie nieprzerwanie.

16. Czy farmaceuci mają mieć obowiązkowo Profil Zaufany?

Profil Zaufany będzie istotny dla kierowników aptek na potrzeby złożenia wniosku do Systemu P1. Należy pamiętać, że inną opcją podpisania wniosku jest podpis kwalifikowany.

 

 

SEKCJA 2 – Funkcje dostępne w e-recepcie

PYTANIE                                           ODPOWIEDŹ

17. Czy będzie możliwość korekty e-recepty przez farmaceutę, np. zmiana odpłatności?

Treść e-recepty nie podlega modyfikacji przez farmaceutę. Jednak zmiana poziomu odpłatności
jest możliwa i w takiej sytuacji odpłatność ta będzie odnotowana w Dokumencie Realizacji Recepty(odpowiednik obecnej taksacji). O szczegóły w jaki sposób można to zrobić technicznie, należy dopytać dostawcę oprogramowania aptecznego.

18. Czy e-recepty będąarchiwizowane?

page6image3387523056

Tak, e-recepty będą przechowywane w systemie P1 tak długo, jak zobowiązują do tego przepisy prawa.

19. W jaki sposób będzie wyglądało zestawienie e- recept (tzw. paski dla recept refundowanych/nierefundow anych) ?

Zestawienie będzie wyglądało w taki sam sposób, jak w przypadku recept papierowych, przy czym na zestawieniu przy e-recepcie pojawi się znacznik pozwalający na odróżnienie e-recepty od recepty papierowej.
O szczegóły należy pytać dostawcę oprogramowania.

20. Czy w trakcje realizacji e-recepty będzie można zmienić ilość wydawanych opakowań? Jeśli tak, do jakiego momentu realizacji?

Obowiązują takie same zasady, jak dotychczas tzn. rezygnacji przed zafiskalizowaniem transakcji można dokonać zawsze, a po zakończeniu transakcji można wykonać korektę. Wprowadzenie e-recept nie zmienia w żaden sposób tego procesu.

21. Jak będzie wyglądała e- recepta na leki recepturowe?Czy będzie dostępny przepis?

Zarówno na e-recepcie, jak i na wydruku informacyjnym o receptach (wydruk przynoszony przez pacjenta z gabinetu lekarskiego) będzie znajdował się skład danego leku recepturowego.

22. Jak przebiegać będzieanulowanie realizacji e- recepty?

Korekta Dokumentu Realizacji Recepty w systemie aptecznym będzie wyglądała tak samo, jak wycofanierealizacji recepty papierowej. Wysyłany będzie komunikat do Systemu P1 z korektą realizacji recepty, dane tepo zapisaniu w P1 będą stanowiły aktualną wersję Dokumentu Realizacji Recepty.

23. Jak pacjent ma przekazać kody dostępowe farmaceucie?

Kod dostępowy do zbiorczej recepty znajduje się na wydruku informacyjnym oraz w wiadomości sms /e-mail (o ile pacjent na swoim koncie IKP zaznaczył, że chce otrzymywać powiadomienia o wystawionych zbiorczych receptach w wiadomościach sms/e-mail).

24. Jak będzie wyglądać procesprzy wydawaniu zamienników leków?

Zamienniki będą wydawane w taki sam sposób jak obecnie – proces się nie zmienia.
W IKP pacjent będzie mógł zobaczyć jaki lek był wypisany na e-recepcie, a jaki został wydany.

25. Jak wygląda procedura korekty przy złym wypisaniu dawkowania lub odpłatności?

Nie ma możliwości korekty wystawionej e-recepty, w przypadku błędów lekarz może wystawić nową e- receptę, a starą anulować.

26. Jak sprawdzić poprawność wydanych leków na koniec dnia?

System apteczny powinien zapewnić możliwość retaksacji e-recept.

27. Czy kody EAN uwzględniać będą wielkości opakowań leków?

Właśnie kod EAN jest identyfikatorem opakowania leku.

page7image3388114816

28. Czy system będzie wskazywał zamienniki leków z recepty?

Za wskazywanie zamienników leków odpowiada system apteczny, więc będzie się to odbywało na takiej samej zasadzie, jak dotychczas.

29. Czy będzie można zmieniać uprawnienia pacjentów do zniżek?

Wszelkie zmiany są możliwe zgodnie z obowiązującym prawem, wprowadzenie e-recept tego nie zmienia.

page7image3422572976

30. Kiedy będą przesyłanekorekty do NFZ?

Sprawozdania do NFZ, jak i ich korekty będą wysyłane na dotychczasowych zasadach.

31. Czy nadal przy wydawaniuleków, potrzebne będzie skanowanie opakowań?

page7image3388125216

Wydawanie leków odbywać się będzie tak samo, jak dotychczas.

32. Czy farmaceuta będzie miał dostęp do historii e-receptpacjentów?

Na chwilę obecną farmaceuta nie ma takiego dostępu. Ministerstwo Zdrowia prowadzi działania związane z pilotażem opieki farmaceutycznej.

33. Czy farmaceuta będzie mógł zablokować, anulować receptę?

Farmaceuta będzie mógł zablokować e-receptę, w przypadku e-recepty na lek recepturowy, aby mieć możliwość Wykonania leku z recepty. Anulować receptę może jedynie osoba, która ją wystawiła.

34. Jak będzie tworzony wykazdzienny w przypadku realizacji recept papierowych i elektronicznych w aptece?

Zestawienie będzie wyglądało w taki sam sposób, jak w przypadku recept papierowych, przy czym na zestawieniu przy e-recepcie powinien pojawić się odpowiedni znacznik pozwalający na odróżnienie e-recepty od recepty papierowej.
Kwestię należy omówić z dostawcą oprogramowania aptecznego.

35. Czy farmaceuta będzie mógł sprawdzić stan realizacjirecepty?

Farmaceuta będzie miał dostęp do e-recept, które zrealizowano w jego aptece. W takim przypadku może sprawdzić, czy dana recepta została zrealizowana w całości, czy częściowo.

36. Czy możliwe będziewydrukowanie przepisu na lek recepturowy?

Takie rozwiązanie zapewnia system apteczny. Należy pamiętać, że jeśli pacjent przyjdzie do apteki zwydrukiem Informacyjnym, to na wydruku skład leku recepturowego będzie się znajdował.

37. Czy możliwe będzie cofnięcie recepty po wysłaniusprawozdania do NFZ?

page8image3423073904

Korektę e-recepty wykonuje się na dotychczasowych zasadach, podobnie korektę sprawozdań do NFZ.

38. Czy ktoś poza pacjentem będzie mieć dostęp do e- recepty?

Na chwilę obecną dostęp do e-recept ma tylko pacjent na swoim koncie IKP.

page8image3423100576

39. Czy w aptekach będzie konieczność drukowania jakichś dokumentów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

40. Czy będzie możliwośćwydania leku po terminie realizacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z tym, jak zostanie to wprowadzone w systemie aptecznym.

41. Czy będzie dostęp do taksacjiarchiwalnych?

Dostęp pozostaje na dotychczasowych zasadach.

42. Czy będzie możliwy zwrot leków przez pacjenta?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

43. Czy będzie możliwy zwrot leków przez pacjenta wprzypadku ich wycofania?

Tak, jak najbardziej.

44. Co będzie w przypadku, gdy lekarz wypisze lek, który będzie zarejestrowany, ale nie będzie w obrocie?

Należy postąpić zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami. Można w takiej sytuacji np. wydaćzamiennik.

45. Czy jeśli jedna receptazostanie zrealizowanaczęściowo w jednym okresie rozliczeniowym, a następnie pozostałą część opakowań zrecepty wydam w kolejnym okresie rozliczeniowym, to nie będzie problemu ?

Nie będzie to stanowiło problemu. Od początku trwania pilotażu takie realizacje są przyjmowane przez NFZ.

 

SEKCJA 3 – Status pilotażu

PYTANIE ODPOWIEDŹ

46. Które apteki biorą udział w pilotażu e-Recepty?

Na chwilę obecną w pilotażu biorą udział apteki z Siedlec i Skierniewic oraz kilka aptek z okolic Siedlec a także z Wysokiego (woj. lubelskie). Następnie dołączą m.in. apteki z Krynicy Zdrój, Pleszewa, Polanicy Zdrój orazChełma.

47. Czy dostawcy są gotowi do wdrożenia e-Recepty?

Na chwilę obecną jeden dostawca systemu aptecznego jest gotowy i w ramach pilotażu e-Recepty w aptekach w Siedlcach i Skierniewicach są realizowane e-recepty. Również kilka systemów gabinetowych jest gotowych do obsługi modułu e-Recepty.
Prace pozostałych dostawców rozwiązań trwają.

48. Jaka jest opinia lekarzy o e- Recepcie?

Lekarze pozytywnie odbierają pilotaż e-recepty. W pilotażu w Siedlcach/Skierniewicach bierze udział ponad 30 lekarzy, którzy aktywnie wystawiają e-recepty.

49. Czy pilotaż jest po to, abysystem został przetestowany, czy będzie możliwość zgłaszania uwag?

page10image3388163280

Tak, uwagi mogą być zgłaszane w trakcie trwania pilotażu, a także po jego zakończeniu. Na podstawie odpowiedzi z ankiet z podmiotów i aptek biorących udział w pilotażu zostanie przeprowadzona analiza. Wnioski stanowić będą bazę doświadczeń dla wdrożenia masowego.

 

[Źródło:CSIOZ]

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo