e-Recepta – FAQ dla farmaceutów – wersja 2

e-Recepta – FAQ dla farmaceutów cz. 2

Pierwsza wersja często zadawanych pytań i odpowiedzi dla farmaceutów dotycząca wprowadzenia e-recepty, o której pisaliśmy pod tym adresemzostała rozbudowana po zakończeniu pilotażu o kolejne problemy. Poniżej prezentujemy uzupełnienie do poprzedniego wpisu.

Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-recepty:
1. Brak papierowej recepty. Dokumentem, który należy weryfikować w aptece jest dokument
elektroniczny, widoczny na ekranie monitora w oprogramowaniu aptecznym, po sczytaniu
kodu kreskowego e-recepty z wydruku informacyjnego w postaci papierowej/pliku .pdf lub wpisaniu 4-cyfrowego kodu dostępowego wraz z numerem PESEL pacjenta.
2. Zmiana nazewnictwa, tj. na jednej e-recepcie znajduje się jeden lek (1 e-recepta= 1 lek). Kilka e-recept (maksymalnie do 5 e-recept) ujmowanych jest w tzw. receptę zbiorczą (pakiet recept).
3. Możliwość częściowej realizacji e-recepty tzn. w przypadku wypisania przez lekarza (lub inną uprawnioną osobę) kilku opakowań tego samego leku na e-recepcie, możliwe jest wydanie pacjentowi 1 opakowania i zaznaczenie „częściowej realizacji”. Natomiast przy kolejnej wizycie pacjenta możliwe jest wydanie pozostałych opakowań tego leku i oznaczenie odpowiednio „całkowitej realizacji”. Jedną e-receptę można realizować w jednej aptece, z tym, że w przypadku określonym powyżej, jeżeli pacjent zrealizuje receptę częściowo przykładowo wykupi jedno opakowanie z trzech, to dalsza realizacja pozostałych dwóch musi się odbyć w tej samej aptece/ punkcie aptecznym.
4. W przypadku, gdy recepta zbiorcza (pakiet recept) zawiera kilka e-recept istnieje możliwość realizacji różnych e-recept w różnych aptekach (każda e-recepta zawiera kod recepty zbiorczej (pakietu recept), ale również kody poszczególnych recept, które pozwalają na osobną ich realizację).
5. Pacjent może przyjść do apteki z:
a. Wydrukiem informacyjnym – w celu realizacji należy sczytać kod kreskowy recepty
zbiorczej/konkretnej e-recepty lub wpisać 4-cyfrowy kod dostępowy wraz
z numerem PESEL pacjenta,
b. SMS, w którym podany będzie kod dostępowy- w celu realizacji należy wpisać
4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL pacjenta,
c. e-mail, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf- w celu
realizacji należy sczytać kod kreskowy zbiorczej recepty/ konkretnej e-recepty z ekranu telefonu/tableta lub wpisać 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL pacjenta.
6. Podczas realizacji e-recepty należy zwrócić uwagę na to, czy wszystkie dane, które powinny się znaleźć na recepcie, faktycznie zostały ujęte (dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono e-receptę, dane osoby wystawiającej receptę, dane dotyczące przepisanego leku, ze zwróceniem uwagi na leki psychotropowe/środki odurzające itd.)

Najczęstsze pytania farmaceutów:
SEKCJA 1 – System P1 (podłączenie, korzystanie, certyfikaty, bazy danych, IKP)

PYTANIE ODPOWIEDŹ
7. Do kiedy należy złożyć wniosek o dostęp do systemu P1? Apteki/ punkty apteczne są zobowiązane do zgłoszenia CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1, oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od 1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych będzie następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.
Należy pamiętać, że warunkiem złożenia wniosku jest poprawność i aktualność danych w Rejestrze Aptek (Numer Prawa Wykonywania Zawodu Kierownika Apteki) oraz w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (numer PESEL oraz NPWZ)
16. Jaką pewność ma farmaceuta, że jego NPWZ nie służy komuś np. dawnemu pracodawcy do pracy z e-receptą? Nie ma takiej możliwości, aby NPWZ był wykorzystany przez inną osobę, niż ta która go posiada. Proces biznesowy w aptece się nie zmienia- farmaceuta nadal musi się zalogować do systemu swoim loginem i hasłem, aby mieć możliwość realizacji e-recept.
17. Jak długo będę czekać na aktualizację moich danych w Rejestrze Aptek? Zgodnie z informacją otrzymaną od Państwa, aktualizacja danych o poprawny Numer Prawa Wykonywania
Zawodu jest niezbędna do zarejestrowania apteki w P1.
W kwestii poprawy NPWZ w Rejestrze Aptek możliwe jest skorzystanie z formularza na stronie
http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl po zalogowaniu. Po jego wypełnieniu i wysłaniu, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny aktualizuje dane. Od momentu pojawienia się poprawnego NPWZ w Rejestrze Aptek, po upłynięciu jednego do dwóch dni roboczych możliwe będzie złożenie wniosku o dostęp do P1. W razie problemów z logowaniem do eGate/wypełnieniem formularza prośba o kontakt pod numerem 19 457 (numer wewnętrzny 2, a następnie wybranie numeru dla systemu eGate).
18. Czy na platformie P1 zgłaszamy tylko
kierownika apteki, czy również składamy wnioski dla pozostałego personelu fachowego (magister,
technik)?
Wniosek o certyfikat do systemu P1 w SOW składa kierownik apteki/ punktu aptecznego. Nie ma konieczności zgłaszania pozostałych osób pracujących w aptece.
19. Czy procesu rejestracji na platformie
P1 należy dokonywać poprzez komputer w miejscu działalności apteki, czy też istnieje możliwość
rejestracji w innym miejscu i „przeniesienie” uzyskanych certyfikatów?
Wniosek do Systemu P1 można wypełnić na dowolnym komputerze z dostępem do sieci Internet. Certyfikaty do Systemu P1 przychodzą na podany we wniosku adres e-mail. To właśnie tych certyfikatów należy użyć w systemie aptecznym, aby zachować poprawność komunikacji pomiędzy systemem aptecznym a Systemem P1.
20. Pytanie o funkcję administratora
danych systemu usługodawcy. W podręczniku dotyczącym Systemu Obsługi Wniosków wymienione są szczegółowe dane administratora,
które należy podać składając wniosek – są to dane dotyczące osoby fizycznej. Co należy wpisać w
tej sekcji w przypadku gdy podmiotem prowadzącym aptekę jest spółka? Czy mają to być dane właściciela/prezesa zarządu spółki, czy też należy wyznaczyć w firmie osobę pełniącą funkcję
administratora danych systemu usługodawcy – podobnie jak w przypadku ZSMOPL, gdzie
wyznaczaliśmy administratora podmiotu raportującego?
Administrator danych to osoba fizyczna, która będzie zarządzać kontem apteki/punktu aptecznego w Systemie P1 pod względem technicznym. Może to być dowolna osoba wyznaczona przez kierownika/właściciela apteki.
21. Mam problem z rejestracją w SOW. Otrzymuję komunikat o braku numeru prawa wykonywania
zawodu w systemie, chociaż w Rejestrze Aptek numer ten się znajduje.
Dopiero w czasie jednego- dwóch dni roboczych od daty modyfikacji danych w Rejestrze Aptek, możliwe będzie złożenie wniosku w SOW ze względu na konieczność przekazania danych z Rejestru Aptek do Systemu P1.
22. Czy apteka szpitalna również powinna rozpocząć procedurę podłączania się do platformy P1?Nasza apteka nie realizuje recept pacjentów, a jedynie wewnętrzną dystrybucję leków dla pacjentów leżących na oddziałach. Apteki szpitalne nie mają obowiązku podłączania do Systemu P1. System P1 obejmuje realizację e-recept w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych.
23. W jaki sposób mogę sprawdzić, czy moja apteka jest już gotowa do realizacji e-recept? Po złożeniu wniosku do Systemu P1 i uzyskaniu certyfikatów, należy zgłosić się do dostawcy oprogramowania aptecznego po licencję z modułem/funkcjonalnością e-recepty, a następnie odpowiednio skonfigurować system (zgodnie z instrukcjami od dostawcy).
24. Przy próbie rejestracji na platformie SOW wyskakuje komunikat błędu o braku korelacji numeru PWZ i PESEL kierownika apteki. Dane
sprawdzone w Rejestrze Aptek są poprawne.
Przyczyny błędu mogą być dwie: 1. Wniosek w SOW został podpisany przez kogoś innego niż kierownik apteki (w takiej sytuacji należy ponownie złożyć wniosek i podpisać go Profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym kierownika apteki). 2. W Centralnym Rejestrze Farmaceutów kierownikowi apteki wpisano niepoprawny numer PESEL. W celu poprawy danych należy skontaktować się z Okręgową Izbą Aptekarską. Po uzyskaniu informacji o poprawieniu PESEL możliwe będzie złożenie wniosku.
25. W Rejestrze Aptek zauważyłam błąd w nazwie właściciela apteki. Jak mogę to poprawić? Zmianę danych apteki w Rejestrze Aptek realizuje Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny na wniosek Kierownika Apteki. W związku z tym, w celu poprawy należy się skontaktować z WIF.
26. Czy jako administrator 3 różnych aptek (gdzie każda ma innego właściciela) mogę wpisać ten sam
adres e-mail (w polu dotyczącym danych administratora danych systemu usługodawcy), wypełniając wniosek o dostęp do Systemu P1?
Tak, można wskazać ten sam adres e-mail w kilku wnioskach składanych w SOW w sekcji dotyczącej danych administratora danych systemu usługodawcy.
27. Co z pacjentami zagranicznymi, którzy nie posiadają numeru PESEL? Sposób postępowania w celu otrzymania e-recepty, zakładanie PZ i dostęp do IKP. Pacjenci nieposiadający numeru PESEL jak najbardziej będą mogli otrzymać e-receptę, a informacja o e-recepcie będzie przekazywana w formie wydruku informacyjnego (tak, jak każdemu pacjentowi posiadającemu PESEL, który ma IKP, ale dodatkowo ma życzenie taki wydruk otrzymać, albo nie ma IKP). W kwestii zakładania PZ na inny identyfikator niż PESEL, należy skontaktować się z organem odpowiedzialnym za Profil Zaufany.
28. Kto będzie miał dostęp do
wystawionej e-recepty oraz karty
pacjenta?
Dostęp do e-recepty ma: a. Pacjent, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), jeśli zaloguje się do IKP za pomocą Profilu Zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (IKP jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl ) b. Farmaceuta – po pobraniu e-recepty z systemu P1 do realizacji w swoim systemie aptecznym          c. Lekarz wystawiający e-receptę
29. Czy wniosek o podłączenie do
Systemu P1, w którym wpisuje się
dane kierownika apteki musi być
również podpisywany Profilem Zaufanym kierownika, czy może być
to podpis właściciela?
Wniosek musi być podpisany ( Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym) przez Kierownika Apteki, tzn. osobę której numer PWZ jest podawany na etapie uzupełniania wniosku o dostęp do systemu P1.

 

SEKCJA 2 – Funkcje dostępne w e-recepcie

PYTANIE ODPOWIEDŹ
52. Podczas próby wysłania dokumentów realizacji recepty (DRR) papierowej w aptece system
SIM zwraca komunikat : Nieprawidłowa wartość parametru operacji
Na chwilę obecną funkcjonalność tworzenia i wysyłania elektronicznych dokumentów DRR dla recept papierowych nie jest dostępna i nie ma konieczności ich tworzenia. Należy skorzystać z instrukcji uzyskanej od dostawcy oprogramowania aptecznego w celu wyłączenia opcji w systemie, która jest odpowiedzialna za tworzenie i wysyłanie dokumentów DRR dla recept papierowych. Recepty papierowe na chwilę obecną realizować należy na dotychczasowych zasadach.
58. Ustawa prawo farmaceutyczne pozwala wystawić receptę dla osoby o nieustalonej tożsamości (wtedy zamiast imienia i nazwiska stosuje się zapis NN). Czy e-Recepta będzie
obsługiwać taki przypadek?
Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne art. 95b ust. 2 pkt 4 receptę dla osób o nieustalonej
tożsamości wypisuje się tylko w postaci papierowej, podobnie jak recepty pro auctore i pro familiae.

 

REKLAMA

SEKCJA 3 – Pozostałe pytania

PYTANIE ODPOWIEDŹ
62. W jaki sposób apteka ma zgłosić gotowość do podłączenia do Systemu P1 ? Złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1, jego pozytywne rozpatrzenie i otrzymanie certyfikatów P1 jest rozumiane jako deklaracja gotowości do podłączenia do Systemu P1.
63. Zdarza się, że lekarze nie biorą pod uwagę limitów/ograniczeń liczby wydawanych dawek produktu leczniczego. W związku z tym,
farmaceuci realizujący receptę zobowiązani są do wydania mniejszej dawki/liczby produktów
leczniczych niż dawki/liczby zapisane na recepcie. (Np. Lekarz wystawia receptę opiewającą na 200 tabletek, podczas gdy można wydać pacjentowi jedynie 160 tabletek). W związku z zmianami (tj. wprowadzeniem e-recepty), jak farmaceuta powinien zachować się w następującej sytuacji, jeśli zbyt duża liczba tabletek/dawek została przepisana na e-recepcie. Skoro nie można dokonać korekty e-recepty, czy powinno się wskazać korektę w Dokumencie Realizacji Recepty?
Taka sama sytuacja również może mieć miejsce w przypadku realizacji e-recepty, tzn. w przypadku, gdy na e-recepcie inna liczba tabletek wynika z liczby przepisanych opakowań, a inna z dawkowania należy postąpić zgodnie z zapisami w przepisach prawa tzn. wydać mniejszą liczbę tabletek, a odpowiednią adnotację dodać w
Dokumencie Realizacji Recepty (analogicznie do informacji wpisywanej na rewersie recepty papierowej).
64. W jaki sposób będzie wyglądać wystawienie recept na leki importu docelowego? Recepty na leki z importu docelowego będą wystawiane w postaci papierowej, podobnie jak recepty pro auctore, pro familiae, transgraniczne oraz weterynaryjne.
65. Czy jest jakaś inna możliwość zablokowania e-recepty, oprócz blokady leku robionego i blokady
realizacji recepty tylko w tej samej aptece, następującej po zrealizowaniu 1 opakowania leku e-recepty?
Nie ma takiej możliwości.
66. Czy po 01.01.2019r w przypadku braku Internetu lub w przypadku braku dostępu do P1 po
zrealizowaniu e-recepty „offline”, nastąpi automatycznie wysłanie informacji do SIM po przywróceniu łączności z P1, czy należy samemu
ponowić wysłanie do SIM?
Tę kwestię należy ustalić z twórcą oprogramowania aptecznego. Za logikę wznawiania połączenia i komunikację z SIM odpowiada oprogramowanie apteczne.
67. Czy w przypadku awarii systemu P1 będzie można realizować e-receptę? W przypadku awarii systemu P1, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Farmaceutyczne art. 96 ust 1a do 1d,
możliwa będzie realizacja e-recepty na podstawie wydruku informacyjnego po okazaniu przez osobę
przedstawiającą wydruk, dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożeniu i podpisaniu oświadczenia, że osoba ta nie dokonała wcześniej realizacji e-recepty na jego podstawie.

 

[Żródło:CSIOZ]

Czytaj także:

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo