REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 3 lutego 2019

e-Recepta – FAQ dla farmaceutów cz. 3

REKLAMA

CSIOZ opublikował zaktualizowaną wersji najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dla farmaceutów. W związku z tym poniżej prezentujemy te zagadnienia, które nie pojawiły się w części pierwszej oraz drugiej.

 

SEKCJA 2 – Funkcje dostępne w e-recepcie

 

59. Czy jeśli jedna recepta zostanie zrealizowana częściowo w jednym okresie rozliczeniowym, a następnie pozostałą część opakowań z recepty wydam w kolejnym okresie rozliczeniowym, to nie będzie problemu ?

Odp.: Nie będzie to stanowiło problemu. Takie realizacje są przyjmowane przez NFZ.

 

SEKCJA 3 – Pozostałe pytania

 

68. Jak będzie wyglądała realizacja recepty po 01.01.2019 roku dla pacjenta z np. z Ukrainy, który ma receptę ukraińską i nie ma Peselu?

Odp.: W takim przypadku mamy do czynienia z receptą transgraniczną, a one są realizowane na dotychczasowych zasadach (taksacja papierowa, potwierdzone zapisem w rozporządzeniu ws recept par 7 ust 4a). [oczywiście chodzi tu o receptę inną niż transgraniczna, tzw. receptę zagraniczną spoza UE]

69. Jeśli apteka z powodzeniem złożyła wniosek przez SOW i uzyskała certyfikaty a następnie nastąpiła w niej zmiana kierownika, czy konieczny jest proces generowania nowych certyfikatów dla apteki?

Odp.: Nie ma konieczności ponownego generowania certyfikatów ponieważ dane kierownika nie są w centrach trzymane. To apteka otrzymuje certyfikat który, jest ważny 24 miesiące od daty wydania.

70. Czy można znieść blokadę na e- recepcie z lekiem recepturowym?

Odp.: Tak, jest taka możliwości, jednak tylko przez farmaceutę, który dokonał takiej blokady.

71. Czy e-recepta będzie zawierać informacje o pacjencie uprzywilejowanym i uprawnionym do zniżki (np., kombatant, honorowy dawca krwi?

Odp.: Nie, e-recepta nie będzie zawierać takich danych, to farmaceuta w systemie aptecznym będzie miał obowiązek wpisania w pole dodatkowe adnotacje. Wyjątek stanowią seniorzy +75.

72. Jakie informacje powinien zawierać tworzony w aptece DRR dla recepty papierowej pełnopłatnej (nierefundowanej)?

Odp.: Tworzony w aptece DRR recepty papierowej nierefundowanej powinien zawierać: identyfikator usługodawcy- regon 14 cyfrowy, NPWZ osoby wystawiającej receptę, identyfikator pacjenta najczęściej PESEL i jeśli recepta nierefundowana nie ma numeru wówczas system apteczny będzie nadawał taki numer.

73. Czy Apteki muszą podejmować jakiekolwiek działania aby być widocznymi na mapie pacjent.gov.pl czy też proces aktualizacji jest automatyczny?

Odp.: Apteka w sposób automatyczny zostanie umieszczona na mapie aptek realizujących e-recepty. Warunkiem, aby się na mapie znaleźć jest zrealizowanie pierwszej e-recepty.

74. Pacjent zjawia się w aptece z receptą napisaną w Polsce na rezydenta UE,UE. Obecnie jest wymagana kopia karty ubezpieczeniowej dla NFZ. Co jeśli pacjent nie ma przy sobie takiej kopii i nie chce jechać do domu i przywieźć a chce zrealizować receptę na 100%. Co w takiej sytuacji?

Odp.: Postępowanie jest dokładnie tak samo, jak w przypadku recepty papierowej (przepisy prawa się w tej kwestii nie zmieniły). Istnieje możliwość zmiany poziomu odpłatności wypisanego leku na e-recepcie z refundowanego na 100% tzn. na e-recepcie poziom odpłatności pozostaje refundowany, a w Dokumencie Realizacji Recepty odpłatność ta będzie wskazana jako 100%.

75. Jakie dane powinny znaleźć się na wydruku informacyjnym pakietu e- recept?

Odp.: Dane, które znajdują się na wydruku informacyjnym określa Ustawa Prawo Farmaceutyczne art. 96 b.

76. Jak potraktować receptę papierową z 5 pozycjami, gdy pacjent realizuje tylko jedną pozycję? W DRR będzie widniała częściowa i całkowita realizacja?

Odp.: DRR wystawiany jest do każdej pozycji na recepcie papierowej. W związku z tym status „częściowa” lub „całkowita realizacja” dotyczy jednej pozycji. Nie oznaczamy statusu dla całej recepty papierowej. Definicje statusów można znaleźć w rozporządzeniu ws. recept.

77. Czy istnieje konieczność drukowania DRR do obu rodzajów recept czy wystarczy otaksowanie jak do tej pory na odwrocie recepty?

Odp.: Nie jest wymagane drukowanie DRR ani w przypadku realizacji e-recepty ani recepty papierowej. Należałoby jednak dopytać dostawcę systemu aptecznego, jak planuje rozwiązać kwestię retaksacji recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych.

78. Jakie dane trzeba zawrzeć podczas realizacji odpisu by prawidłowo system wygenerował DRR i wysłał go do SIM?

Odp.: Aby wysłanie DRR do SIM było możliwe, w DRR muszą się znaleźć: identyfikator pacjenta (zwykle PESEL), NPWZ lekarza wystawiającego receptę oraz REGON podmiotu, w którym wystawiono receptę (jeśli dotyczy).

[Źródło:CSIOZ]

 

Czytaj także:

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz