Czy zgodnie z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii mogę wydać jednej osobie np. kodeinę i pseudoefedrynę?

Czy zgodnie z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii mogę wydać jednej osobie np. kodeinę i pseudoefedrynę. Rozumiem, że nie można wydać dwóch opakowań jednej substancji, ale co w przypadku, gdy np. pacjent chce kupić pseudoefedrynę bo ma katar i kodeinę bo ma kaszel. Czy spośród trzech substancji wydajemy tylko jedną dla jednej osoby, czy możemy wydać po jednym opakowaniu z każdej substancji

Obecnie przepis mówiący, że "w ramach jednorazowej sprzedaży wydaje się z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych nie więcej niż jedno opakowanie danego produktu leczniczego zawierającego w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę, posiadającego kategorię dostępności "wydawane bez przepisu lekarza - OTC", utracił swoją moc. Do końca 2016 r. można było wydać zgodnie z komunikatem GIF (GIF-N-0741/48/KM/15) daną substancję psychoaktywną tylko raz.

Obecnie obowiązuje art. 71a ust. 1,2 i 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, które mówią, że:
1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi zawierającymi w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, posiadającymi kategorię dostępności "wydawane bez przepisu lekarza - OTC", mogą prowadzić wyłącznie apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.
2. Wydawanie z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, w ramach jednorazowej sprzedaży, podlega ograniczeniu ze względu na maksymalny poziom zawartości w nich określonej substancji o działaniu psychoaktywnym niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, z wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalny poziom ich zawartości w produkcie leczniczym, niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, stanowiący ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży, mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktów leczniczych, a także sposób ich dawkowania.

Taki wykaz i maksymalny poziom został już wyznaczony (kodeina 240 mg, dekstrometorfan 360 mg i pseudoefedryna 720 mg) i to on limituje ilość preparatów jakie może w ramach jednorazowej transakcji otrzymać pacjent. Mówi o tym dodatkowo komunikat MZ dostępny pod adresem http://rx.edu.pl/node/1608

Reasumując, można wydać jednorazowo nawet trzy substancje, ale nie można przekraczać wyznaczonego limitu zawartości.
Wyjątkiem od reguły są jeszcze dopuszczone do obrotu przed 1 stycznia 2017 r. opakowania przekraczające ten limit, które można tylko pojedynczo wydać (Thiocodin*20, Claritine Active*10, Tussidex*15)