Czy recepta na Ergotaminę musi podlegać tym samym wymaganiom co na lek psychotropowy?

Ergotamina należy do prekursorów kategorii 1. Choć jest to grupa wspomniana w rozporządzeniu w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, to recepta na ergotaminę nie podlega tym samym wymaganiom, ponieważ ta grupa leków nie jest wymieniona w § 6 w/w aktu. Co za tym idzie nie ma wymogu podawania słownej ilości sumarycznej substancji oraz może być przepisywana razem z innymi lekami.