Czy przekroczona dawka substancji jednorazowa lub dobowa w leku robionym wymaga zapisu słownego, wykrzyknika i podpisu lekarza?

Gdy ilość substancji czynnej (lek recepturowy) wynikająca z zapisanego dawkowania (dawka jednorazowa lub/i dobowa) przekracza wartości podane w FP czy lekarz musi potwierdzić taki zapis wykrzyknikiem, pieczątką i podpisem? Czy to dotyczy również receptury z luminalem i subst. z szafki A - wystarczy ze lekarz zapisze czytelnie składniki recepty?. Czy mogę prosić o podstawę prawną?

Wystarczy, że lekarz dokona czytelnej adnotacji, że taka dawka substancji ma zostać użyta. Forma adnotacji jest dowolna (zapis słowny, pogrubienie, wzięcie w kółko, podkreślenie etc.) i nie wymaga dodatkowej pieczątki i wykrzyknika. Adnotacja ma w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać, że ilość surowca ma być taka jak zapisano. Samo zapisanie słownie ilości substancji psychotropowej zgodnie z wymogami nw. rozporządzenia może, choć nie musi stanowić taką adnotację. W razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem.

Podstawą prawną jest brak podstawy do wymagania inaczej, tj.

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
§ 3.
1. Osoba sporządzająca lek recepturowy:
4) zmniejsza ilość surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego do wielkości określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli:
a) dawka maksymalna jest dla tego surowca ustalona,
b) ze składu oraz sposobu użycia podanego w recepcie wynika, że nastąpiło przekroczenie dawki maksymalnej, a wystawiający receptę nie uczynił adnotacji o konieczności zastosowania dawki wskazanej w składzie leku;
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
§ 7. ust. 2 NIE OBOWIĄZUJE - treść zmieniona
Jeżeli przepisana dawka jednorazowa lub dobowa leku zawierającego w swoim składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P przekracza dawkę maksymalną określoną w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a także w przypadku, gdy dawki maksymalnej nie określa Farmakopea Europejska, Farmakopea Polska lub odpowiednia farmakopea uznawana w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Charakterystyka Produktu Leczniczego, osoba wystawiająca receptę zobowiązana jest obok przepisanej dawki postawić wykrzyknik i zapisać ją słownie oraz umieścić swój czytelny podpis i pieczęć.