Czy przed obowiązywaniem Farmakopei X też wszystkie leki z antybiotykiem musiały być wykonywane jako leki jałowe?

Wymagania jałowości w zależności od przeznaczenia leku obowiązują od FP VI z 2002 r. (być może nawet V). Leki z antybiotykiem powinny być wykonywane w warunkach aseptycznych. W praktyce wycena leku z antybiotykiem stosowanego na skórę jako niejałowego (bo leki do oczu zawsze miały taki wymóg) wynikała z błędnego zrozumienia zapisów § 4 ust. 2 oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego, który brzmiał:

"§ 4 2. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7 oraz w pkt 6 w odniesieniu do leków niezawierających spirytusu, sporządzanych w warunkach aseptycznych. § 7. Koszt wykonania leku recepturowego ustala się w zależności od postaci leku i wynosi: 2) 24,66 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 12 [leki do oczu] i ust. 2 [wykonane w warunkach aseptycznych]."

Stąd wyciągany był błędny wniosek dopuszczający wycenę ze zwykłą taxą laborum leku z antybiotykiem wykonanego bez loży. Przepis w powyższym brzmieniu obowiązywał do stycznia 2011 r. Potem zapis przyjął obowiązującą obecnie wersję:

"Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-6, sporządzanych w warunkach aseptycznych zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub zgodnie ze wskazaniem lekarza umieszczonym na recepcie lub zawierających antybiotyk."

Pismo wojewódzkiego konsultanta w załączeniu.