Czy na recepcie zawierającej leki refundowane musi znajdować się numer PWZ w postaci 7-cyfrowej?

Czy na recepcie zawierającej leki refundowane musi znajdować się numer PWZ w postaci 7-cyfrowej? Czy recepta, na której znajdują się imię i nazwisko lekarza w postaci nadruku (bez nadruku PWZ), własnoręczny podpis lekarza
oraz pwz w postaci kodu i ciągu cyfr. w którym zakodowany jest PWZ (ale nie jest to sam 7-cyfrowy numer PWZ) jest poprawna? Jeśli nie, to czy wystarczy na rewersie zamieścić adnotację dotyczącą PWZ lekarza zweryfikowanego na
stronie Naczelnej Izby Lekarskiej?

Przyjmuje się, że kiedy pod kodem znajduje się ciąg cyfr, który jest dłuższy niż 7 znaków, to w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie recept lekarskich uznaje się taki PWZ za przedstawiony niezgodnie z rozporządzeniem. Dzięki temu na rewersie recepty można opisać właściwy numer, a zapisaną informację należy potwierdzić pieczątką i podpisem osoby realizującej receptę.