Czy musi być wpisany adres zamieszkania na recepcie pro auctore?

W polu dane pacjenta lekarz wpisał "pro auctore" i pesel. Czy wystarczą te dane? Czy musi być też adres ? Czy musi być pieczątka lekarza przy poprawce peselu? Recepta na leki refundowane.

Poprawka peselu powinna zostać autoryzowana. Jeżeli adres zamieszkania lekarza pokrywa się z miejscem wykonywania przez niego praktyki lub są to recepty przeznaczone wyłącznie dla siebie i dla rodziny, to w polu pacjent wystarczy adnotacja pro auctore i pesel. Mówi o tym § 3 ust. 3a rozporządzenia w sprawie recept lekarskich:

3. Jeżeli osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b i c ustawy o refundacji, wystawia receptę dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w części recepty przeznaczonej na wpisanie danych dotyczących pacjenta:
1) osoba, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b ustawy o refundacji - może wpisać,
2) osoba, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. c ustawy o refundacji - wpisuje
- dodatkowo adnotację: "pro auctore" albo "pro familiae" lub inną równoważną.
3a. Na recepcie wystawianej z adnotacją, o której mowa w ust. 3, dane dotyczące pacjenta mogą nie zawierać danych, które są zamieszczane na nadruku, pieczątce lub naklejce z danymi osoby uprawnionej, o których mowa w ust. 1 pkt 7 [imię i nazwisko] i § 4 [dane adresowe osoby uprawnionej].