Czy można zrealizować ze zniżką receptę, kiedy lekarz wypisał receptę na swoje dane, ale zamiast pro auctore napisał pro familia?

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich:

"Osoba wydająca realizuje receptę [ze zniżką], na której wpisano w sposób błędny lub niezgodny z rozporządzeniem adnotację na recepcie wystawionej dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla rodzeństwa, o której mowa w § 3 ust. 3."