Czy można wydać ze zniżką wydać zaordynowane na recepcie 3 szt. mikrowklewek doodbytniczych Relsedu?

Czy można wydać ze zniżką wydać zaordynowane na recepcie 3 szt. mikrowklewek doodbytniczych Relsedu?

Zgodnie z §19 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi:
"Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek oznakowany datą ważności i numerem serii w opakowaniu własnym apteki, osoba wydająca antybiotyk do stosowania wewnętrznego, lek przepisany w postaciach parenteralnych, lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” lub leki zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierających środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, dzieli ilość leku zawartą w opakowaniu, do ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, jednak nie większej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę; dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie."
leki psychotropowe można podzielić i wydać w ilości zaordynowanej przez lekarza.