Czy można uzupełnić uprawnienie dodatkowe ZK, kiedy lekarz nie wpisał tej informacji na recepcie?

Na awersie recepty w okienku uprawnienia nie ma ZK. Pacjent ma książeczkę ZHDK.Jak wydać leki?

Uprawnienie dodatkowe ZK jest jednym z tych, które osoba realizująca receptę musi zweryfikować, jeżeli zostało naniesione przez lekarza. W sytuacji, kiedy uprawnienie nie zostało naniesione, to zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenie w sprawie recept lekarskich:

"1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:
a)kod uprawnień dodatkowych pacjenta – osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji,"

można je określić na podstawie odpowiednich dokumentów. Następnie należy zapisać rodzaj i numer dokumentu na rewersie recepty oraz potwierdzić dane swoim podpisem (§ 22 rozp.).