Czy można na żądanie pacjenta wydać niższą dawkę przepisanego na recepcie leku,bez konsultacji z lekarzem? Czy trzeba ten fakt odnotować na rewersie recepty?

Zgodnie z § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, który mówi, że:
"4. Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany; ilość substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na recepcie lub w zapotrzebowaniu.
5. Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie odnotowuje zmiany, o których mowa w ust. 4, na recepcie lub w zapotrzebowaniu, umieszczając obok stosownej adnotacji swój podpis i pieczątkę, oraz informuje o tych zmianach osobę, której produkt leczniczy jest wydawany."

jest możliwa taka realizacja recepty, ale z zachowaniem ww. kryteriów.