Czy inwalida wojenny może sam wpisać swój nr legitymacji i renty na awersie recepty?

Na awersie recepty nikt poza lekarzem nie może dokonywać zmian. Jeżeli osoba uprawniona wpisała uprawnienie dodatkowe to ingerencję pacjenta można potraktować zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, czyli jako informację niewymaganą przepisami, która nie stanowi reklamy. Pacjenta należy poinstruować, że jakakolwiek samodzielna modyfikacja pierwotnej treści recepty naraża go na utratę refundacji.