Prawidłowo wystawiona recepta lekarska

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, właściwie wypisane recepty na leki wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową receptą powinna zawierać następujące elementy:

Dane świadczeniodawcy

Rozporządzenie w sprawie recept, określa je jako dane podmiotu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bądź umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne. Prawidłowo wypełnione pole Świadczeniodawca powinno zawierać nazwę i adres placówki (kod pocztowy nie jest wymagany), REGON oraz numer telefonu. W przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwanie, dopuszczalne jest podanie adresu przyjmowania wezwań lub miejsca przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta. Często spotykaną nieścisłością w tym kontekście jest zamieszczanie na recepcie 2 rodzajów danych: placówki, w której zatrudniony jest lekarz (np. w formie pieczątki) oraz informacji pochodzących z prywatnej umowy lekarza z NFZ. Przyjęcie dokumentu z podwójną adnotacją może skutkować odmową wydania ze zniżką wszystkich refundowanych preparatów zamieszczonych na recepcie.

Dane pacjenta

W tym przypadku osoba wystawiająca recepta zobowiązana jest podać: • imię i nazwisko pacjenta • adres zamieszkania (podanie kodu pocztowego nie jest obecnie wymagane) • nr PESEL (ewentualnie nr PESEL jednego z opiekunów) • wiek (dla dzieci poniżej 18 roku życia, gdy informacji tej nie można ustalić na podstawie nr PESEL) • kod uprawnień dodatkowych (jeśli pacjent został zaliczony do uprzywilejowanej kategorii)

Oddział NFZ

Oznaczenie to przepisy definiują jako identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, w którym pacjent jest ubezpieczony lub symbol instytucji (jeśli chory korzysta z przepisów o koordynacji). W przypadku osób nieuprawnionych do otrzymania leku ze zniżką należy wpisać X. Ostatnia nowelizacja przepisów dotyczących wystawiania i realizacji recept wprowadziła zapis, dopuszczający rozbieżność pomiędzy adresem zamieszkania, a numerem właściwego oddziału NFZ. Wpisywanie kod oddziału NFZ wraz ze znacznikiem dawnych umów z kasą chorych (np. 07R) jest obecnie uznawane za błąd, które może być podstawą do wydania leku pełnopłatnie.

Dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych

W świetle aktualnych przepisów lekarz zobligowany jest podać:

• nazwę (znowelizowane przepisy wskazały możliwość podania również nazwy międzynarodowej produktu leczniczego)

• postać farmaceutyczną (jeśli jest więcej niż 1)

• dawkę leku (jeśli jest więcej niż 1)

• ilość (lub skład dla preparatu recepturowego)

• sposób dawkowania (w przypadku wypisania leku na 120 dni lub dla preparatu zawierającego środek odurzający lub substancję psychotropową)

• odpłatność, zgodną z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia

• datę wystawienia recepty

• datę realizacji recepty, a jeśli nie dotyczy należy wpisać symbol X.

Jeśli lekarz pozostawił wolne miejsce, osoba wydająca lek przyjmuje, że wpisano znak X.

Należy pamiętać, iż lekarz może wystawić maksymalnie do 12 recept na następujące po sobie okresy obejmujące 360 dni stosowania. W przypadku środków antykoncepcyjnych okres ten wydłuża się do 6 miesięcy.

Dane osoby uprawnionej

Obejmują imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu. Jeśli informacje te są nieczytelne, osoba wydająca lek może je uzupełnić lub poprawić na podstawie posiadanych danych lekarza.

mgr farm. Michał Pstrągowski