Kody kreskowe na recepcie

Recepta zazwyczaj zawiera trzy kody kreskowe.

  • Numer recepty
  • Prawo wykonywania zawodu
  • Numer REGON Świadczeniodawcy

Jeśli zajrzymy do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku natkniemy się na następujące informacje:

5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. b i ust. 4 oraz § 4 ust. 1 pkt 4, są, a dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7 lit. a, mogą być przedstawione dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu, w  szczególności w  postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych.

6. Sposób przedstawiania danych w postaci kodu kreskowego, o którym mowa w ust. 5, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Brzmi dość enigmatycznie. Zatem zerknijmy co dokładnie kryję się pod tym zapisem. Ustęp 1 pkt 7 lit. b to po prostu numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej do wystawiania recepty. Ustęp 4 dotyczy numeru recepty, który jest zawsze unikalny. O sposobie jego budowania będziemy jeszcze mówić. Paragraf 4 ustęp 1 punkt 4 to numer REGON świadczeniodawcy, czyli przychodniu lub prywatnej praktyki lekarskiej. Te trzy elementy są niezbędne na recepcie refundowanej. Ustawodawca przewidział jeszcze możliwość zapisania za pomocą kodu kreskowego innych parametrów o których mowa w ustępie 1 punkt od 1 do 7a. Są to między innymi numer PESEL, daty na recepcie, numery EAN leków, wiek pacjenta, numer NFZ, kod uprawnień dodatkowych, a nawet imię, nazwisko i adres. 

Trochę o powstawaniu kodów kreskowych:

Numer świadczeniodawcy w formie kodu kreskowego ma na samym początku cyfrę 2, dopiero po niej następuje właściwy ciąg znaków. Zakończony jest trzema zerami i ostatnią cyfrą, która jest kontrolna. Czasami drukarnie nanoszą ten ciąg liczb pod kodem kreskowym. Jeśli go tam nie ma, można go uzyskać otwierając edytor tekstu na naszym aptecznym komputerze i następnie podstawiając kod pod czytnik. Jako źródło danych, ciąg cyfr może być wykorzystany tylko wtedy, gdy jest nadrukowany w sposób czytelny, a nie zakodowany. 

Numer prawa wykonywania zawodu w formie kodu kreskowego ma na samym początku cyfrę 3, druga cyfra to 0. Dopiero potem następuje właściwy numer prawa wykonywania zawodu. Ostatnia cyfra jest kontrolna. Tak jak w poprzednim przypadku dane te są czasami nanoszone przez drukarnie pod kodem. Jako źródło danych, ciąg cyfr może być wykorzystany tylko wtedy, gdy jest nadrukowany w sposób czytelny, a nie zakodowany. 

Bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce w przypadku kodu kreskowego recepty. W załączniku numer 4 do rozporządzenia znajdziemy takie informacje dotyczące recept wystawianych przez lekarzy:

1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty:

a) 00 – dla druków recept według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

b) (uchylona), 

c) 02 – dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu,

d) 07 – dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;

2) cyfry trzecia i czwarta stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) cyfry od piątej do dwudziestej są ustalane przez Prezesa Funduszu, przy czym tworzą one unikalny, w ramach danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, numer;

4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:

a) „8” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,

b) „9” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”;

Na temat budowania kodów kresowych dla recept wystawianych przez pielęgniarki i położne informacje można znaleźć pod tym linkiem.

Wszystkie typy kodów kreskowych recept mają ten sam algorytm sprawdzający poprawność. Sposób liczenia cyfry kontrolnej jest opisany w II części załącznika numer 5 do omawianego rozporządzenia. Na jego podstawie program apteczny sprawdza poprawność zeskanowanego kodu kreskowego recepty. Warto pamiętać, że posiadanie czytnika kodów kreskowych przez aptekę nie jest wymogiem, a jedynie udogodnieniem, które w przypadku 22 cyfrowych kodów jest bardzo przydatne.

Poniżej tabelka z której możemy odczytać jakie wartości przyjmuje cyfra w zależności od rodzaju recepty, puste pola oznaczają wartość zmienną:

CYFRA KODU RECEPTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
LEKARZ 0 2       1                             8  
LEKARZ WYSTAWIAJĄCY RECEPTY REFUNDOWANE 0 2       4                             8  
RECEPTA "RpW" 0 2                                     9  
RECEPTA "RpW" wydawana przez WIF 0 7                                     9  
PIELĘGNIARKA - Ordynacja 0 3       2                             5  
PIELĘGNIARKA - Kontynuacja 0 3       2                             6  
POŁOŻNA - Ordynacja 0 3       3                             5  
POŁOŻNA - Kontynuacja 0 3       3                             6  
PIELĘGNIARKA INDYWIDUALNA - Ordynacja 0 3       5                             5  
PIELĘGNIARKA INDYWIDUALNA - Kontynuacja 0 3       5                             6  
POŁOŻNA INDYWIDUALNA - Ordynacja 0 3       6                             5  
POŁOŻNA INDYWIDUALNA - Kontynuacja 0 3       6                             6  

 

mgr farm. Maciej Czerwiński