REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 22 stycznia 2020

Zmiana statusu e-recepty po zamknięciu okresu – stanowisko NFZ

REKLAMA

Jednym z najczęściej zadawanych ostatnio pytań jest to, czy jest możliwa zmiana statusu e-recepty z zakończonej na częściowy. Błąd wynika z szybkiego podsumowania sprzedaży oraz przeoczenia nieprawidłowego statusu podczas retaksacji recept. Informacje, jakie płynęły od farmaceutów w ostatnim czasie, były sprzeczne. Podczas konsultacji telefonicznych w lokalnych oddziałach NFZ uzyskiwano odpowiedź, że można to spokojnie robić, albo że wymagane jest złożenie wniosku o otwarcie zamkniętego okresu refundacyjnego.

Żeby wyjaśnić sytuację, zadaliśmy pytanie Centrali Funduszu. Z uzyskanych informacji wynika [zostało to podkreślone niżej], że modyfikacja komunikatu LEK, czyli przesłanego zestawienia refundacyjnego jest możliwa tylko po złożeniu wniosku o odblokowanie okresu refundacyjnego. Wniosek oczywiście musi zostać pozytywnie rozpatrzony przez dyrektora oddziału.

Mamy nadzieję, że nie jest to ostateczna wersja i być może Ministerstwo Zdrowia będzie miało odmienne zdanie.

Czy oznacza to, że nie można zmienić statusu przy pacjencie? Bynajmniej, ale każdy taki przypadek powinien być zapisany i uwzględniony na przesłanym wniosku o odblokowanie i skorygowany korektą zerową do zestawienia. NFZ rzadko nie wyraża zgody i osobiście nigdy nie spotkałem się z odmową.

Idealnie byłoby oczywiście mieć zgodę przed korektą statusu.

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy dopuszczalna jest zmiana statusu realizacji e-recepty z zakończonej na częściowy po zakończeniu okresu refundacyjnego lub dodanie adnotacji do DRR recepty? Z jednej strony status realizacji e-recepty widnieje w zestawieniu zbiorczym, ale z drugiej strony nie jest to informacja zamieszczona w art. 45a ustawy o refundacji. W artykule tym są wymienione dane gromadzone przez apteki i przekazywane do NFZ. Status realizacji recepty nie zalicza się do jednej z tych danych.

W związku z powyższym czy możliwe jest po prostu odblokowanie recepty w systemie aptecznym, czy raczej wymagane jest złożenie wniosku o odblokowanie okresu, czyli bardziej formalna droga. Czy modyfikacja adnotacji w DRR również wymaga formalnej drogi, czy można ją wykonać tak po prostu bez żadnych konsekwencji.

Czy apteka, która po zamknięciu okresu w jakiś sposób zmodyfikuje status realizacji recepty lub adnotacje w DRR naraża się na jakieś kary ze strony Funduszu?

Dział Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedział następująco:

W odpowiedzi na Pana maila z dnia 13 grudnia 2019 r. dotyczącego prawidłowego postępowania w zakresie zmian w Dokumencie Realizacji Recepty (DRR), Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie informacji.

Farmaceuta ma możliwość zmiany statusu realizacji recepty wystawionej w postaci elektronicznej z rodzaju realizacji „zamykająca” na „częściowa”, ma także możliwość sporządzania adnotacji w DRR. Korekta DRR w systemie aptecznym będzie wyglądała tak samo, jak wycofanie realizacji recepty papierowej. Wysłany będzie komunikat do systemu P1 z korektą realizacji recepty w postaci elektronicznej, a dane te po zapisaniu w systemie P1 będą stanowiły aktualną wersję DRR. Jednak bez określenia konkretnej przyczyny zmiany statusu recepty nie można jednoznacznie wskazać prawidłowego postępowania w danej sytuacji.

Odnosząc się do pytań dotyczących danych przekazywanych z aptek do oddziałów wojewódzkich NFZ należy wskazać, że obowiązujący „Wzór komunikatu elektronicznego zawierającego zakres danych gromadzonych i przekazywanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia”, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o refundacji, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Złożenie przez aptekę korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego jest możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego, z zastrzeżeniem, że nieprzekazanie przez aptekę danych traktowane jest jako zatwierdzenie przez aptekę projektu zestawienia zbiorczego, powoduje udostępnienie aptece komunikatu elektronicznego zawierającego uzgodnione zestawienie zbiorcze, zamyka dany okres rozliczeniowy oraz uniemożliwia aptece składanie do niego korekt. Powyższe także wynika z art. 45 ustawy o refundacji i stosuje się do danych przekazanych z recept, wystawianych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Jako uzupełnienie odpowiedzi na Pana pytania, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla pracowników medycznych i aptekarzy, opublikowanym na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, z opisem jak działa recepta wystawiona w postaci elektronicznej i odpowiedziami na pytania zadawane przez osoby wystawiające i realizujące e-recepty.

Ponieważ sprawa nie została jednoznacznie wyjaśniona przesłaliśmy pytanie doprecyzowujące.

Szanowni Państwo,
konkretnie chodzi o:

 • zmianę statusu realizacji e-recepty z zamykającej na częściową, kiedy ktoś pomyłkowo zakończył receptę, a pozostało coś do wydania dla pacjenta. Przykład. Pacjent ma 4 op. leku na 120 dni stosowania. Wykupuje w dniu wystawienia 2 op. Osoba realizująca pomyłkowo kończy e-receptę. Pacjent zgłasza się po 1,5 miesiąca i chce wykupić resztę. System pokazuje, że zostały 2 op., ale status zamykający uniemożliwia wydanie czegokolwiek. Osoba realizująca odszukuje poprzednią sprzedaż i zmienia status na częściowy. Pacjent wykupuje resztę leków.
 • dodanie adnotacji w drr, np. na żądanie pacjenta wydano lek w dawce 10 mg, zamiast 20 mg; albo pacjent poprosił o kapsułki.

Czy można to zrobić bez dodatkowych formalności, czyli odblokowywania okresu?

Co spotkało się z poniższą odpowiedzią.

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia z 24 grudnia 2019 r., dotyczący wątpliwości związanych z dokonywaniem korekt przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny oraz otwieraniem zamkniętego okresu rozliczeniowego, Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie informacji.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. 2018 poz. 745), realizacja recepty obejmuje jej otaksowanie oraz wydanie przepisanych na niej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Otaksowanie recepty polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty dla każdej pozycji na recepcie.

Ponadto na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 ze. zm.) zwanej dalej „ustawą o refundacji leków”, zatwierdzenie przez aptekę projektu zestawienia zbiorczego powoduje udostępnienie aptece komunikatu elektronicznego zawierającego uzgodnione zestawienie zbiorcze i zamyka dany okres rozliczeniowy oraz uniemożliwia aptece składanie do niego korekt. W związku z powyższym, dokonywanie zmian w komunikacie elektronicznym po zamknięciu okresu rozliczonego przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny jest możliwe po złożeniu wniosku o zgodę na złożenie korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z przepisem z art. 45 ust. 12 ustawy o refundacji leków, korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego.

Jednocześnie informuję, że dane zawarte w komunikacie elektronicznym LEK oraz Dokumencie Realizacji Recepty (DRR) muszą być jednolite pomiędzy sobą oraz zgodne z danymi na recepcie (z wyłączeniem wydania przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego innego leku niż przepisany na recepcie).

[Opracowanie: KO]

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz