REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 15 marca 2019

[Aktualizacja 8/07/19] Adnotacje na receptach papierowych i elektronicznych

REKLAMA

Adnotacje na receptach budzą szereg wątpliwości. Niektóre z nich są wymagane przepisami, a inne już nie, choć z przyzwyczajenia je nanosimy. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie tych adnotacji (i znaczników – w kwestii sprawozdawczości), które znajdują się w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących recept papierowych oraz elektronicznych. Wszystkie z nich mogą być wpisane w DRR (dla recepty papierowej), ale dopuszczalne jest także naniesienie części na rewersie.

Adnotacje wymagane dla recept papierowych oraz sposób zaznaczenia/wpisania:

 • wydanie zamiennika (dotyczy recept refundowanych, zaznacza się w programie aptecznym),
 • zamiana postaci leku (opis słowny w DRR, na rewersie tylko, gdy jest brak dostępu do SIM),
 • wydanie mniejszej dawki (jw.),
 • modyfikacje dotyczące leku robionego (jw.), np.:
  • korekta niezgodności,
  • zmniejszenie dawki do maksymalnej,
  • zmiana składników obojętnych farmakologicznie,
 • data i godzina przyjęcia i wykonania leku robionego wraz z danymi osoby przyjmującej i wykonującej (tylko elektroniczne w DRR, należy tylko wprowadzić do programu aptecznego, nie trzeba nic dodatkowo opisywać),
 • uprawnienia dodatkowe – numer i rodzaj dokumentu (w DRR lub na rewersie; § 7 ust. 6 pkt 2 rozp. ws. recept wymaga rodzaju i numeru dokumentu w DRR),
 • numer EKUZ, poświadczenia czy symbol państwa (w DRR – jeśli brakuje na recepcie),
 • data urodzenia (w DRR lub na rewersie – jeśli nie wynika z innych danych),
 • dane dotyczące pacjenta:
  • adres (nie określono, więc może być to rewers lub DRR),
  • nr PESEL, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem (w DRR lub na rewersie),
 • PWZ lekarza lub REGON świadczeniodawcy oraz dane ich dotyczące, np. tytuł zawodowy, telefon przychodni, adres etc. (w DRR lub na rewersie),
 • znacznik dla recepty na import docelowy,
 • znaczniki PA, PF, NZ lub cito – w DRR po zaznaczeniu, PA/PF dotyczy tylko recept refundowanych [cito – brak możliwości zaznaczenia] ,
 • inne adnotacje, o ile są wymagane przepisami (taka informacja pojawia się w § 7 rozporządzenia w sprawie recept, ale można przyjąć, że dotyczy 4 pierwszy punktów).

Adnotacje wymagane dla recept elektronicznych:

 • wydanie zamiennika (dotyczy recept refundowanych, zaznacza się w programie aptecznym),
 • zamiana postaci leku (opis słowny w DRR),
 • wydanie mniejszej dawki (jw.),
 • modyfikacje dotyczące leku robionego (jw.), np.:
  • korekta niezgodności,
  • zmniejszenie dawki do maksymalnej,
  • zmiana składników obojętnych farmakologicznie,
 • data i godzina przyjęcia i wykonania leku robionego wraz z danymi osoby przyjmującej i wykonującej (tylko elektroniczne w DRR),
 • uprawnienia dodatkowe – numer i rodzaj dokumentu (w DRR) – samego uprawnienia nie można uznać na podstawie dokumentów,
 • numer EKUZ, poświadczenia czy symbol państwa (w DRR) – braku numeru nie można uzupełnić,
 • data urodzenia (w DRR) – musi być,
 • dane dotyczące pacjenta: – muszą być kompletne – brak możliwości uzupełnienia,
  • adres,
  • nr PESEL, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem,
 • PWZ lekarza lub REGON świadczeniodawcy oraz dane ich dotyczące – muszą być kompletne – brak możliwości uzupełnienia,
 • znacznik dla recepty na import docelowy – nie dotyczy,
 • znaczniki NZ – w DRR – raczej powinien być wczytany automatycznie,
 • inne adnotacje, o ile są wymagane przepisami –  można przyjąć, że dotyczy 4 pierwszy punktów.

Adnotacje niewymagane przepisami:

 • rezygnacja z leku lub części opakowań,
 • wydanie najmniejszej dopuszczonej dawki,
 • wydanie najmniejszego dostępnego opakowania,
 • korekta odpłatności,
 • wykonanie odpisu.

[opracował: mgr farm. Konrad Okurowski]

Warto przeczytać:

Aktualizacje:

 • 8/07/2019 – wykreślono treści w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie recept i zrównaniem statusu recept papierowych i elektronicznych.
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wreszcie jakieś sprecyzowane info.
te niewymagane i tak są często stosowane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz