REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 13 listopada 2018

e-recepta – podsumowanie

REKLAMA

e-recepta – podsumowanie

Po latach przygotowań, wielkimi krokami zbliża się moment, w którym do polskich aptek zawita e-recepta. Z założenia ma ona ułatwić pracę zarówno lekarzom jak i farmaceutom, a także stworzyć jeden wspólny europejski system dostępu do opieki zdrowotnej. Od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje on już w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech czy Estonii, gdzie w formie elektronicznej wypisywanych jest większość recept.

E-recepta to mniejsze ryzyko wydania nieprawidłowego leku pacjentowi, większa dostępność terapii dla Pacjenta – może być wystawiona bez konieczności wizyty w gabinecie lekarskim. Leki wystawione w ramach e-recepty mogą być również zrealizowane w różnych aptekach. To w końcu powstanie Internetowego Konta Pacjenta, a przez to dostęp do wszystkich przepisanych leków, co w dłuższej perspektywie ułatwi opiekę farmaceutyczną.

Z założenia działanie e-recepty ma być łatwe:

 1. Lekarz wystawia i podpisuje podpisem elektronicznym e-receptę.
 2. Pacjent otrzymuje wydruk informacyjny lub e-receptę w formie sms -a lub e-maila wraz kodem PIN, który z PESELEM stanowi klucz do odczytania e-recepty.
 3. Ostatni krok to realizacja e-recepty przez farmaceutę w dowolnej aptece lub punkcie aptecznym poprzez zeskanowanie kodu kreskowego znajdującego się na recepcie zbiorczej.

W praktyce sam proces może nie być tak prosty, co pokazał pilotaż prowadzony od początku roku w Siedlcach i Skierniewicach. Wzięło w nim udział 59 aptek i 6 podmiotów wystawiających recepty. Przygotowano ponad 50 tyś e-recept, z których zrealizowano 34 tysiące. Pilotaż pozwolił na korektę licznych błędów, co miejmy nadzieję ułatwi późniejszą pracę. Nie przeprowadzono niestety pełnej walidacji systemów gabinetowych, przez co w dalszym ciągu największym problemem jest aktualność słowników. Może to doprowadzić do licznych błędów po stronie lekarza, ale miejmy nadzieję, że przez najbliższy rok jeszcze wiele się zmieni.

Dostosowanie do wymagań e-recepty zgodnie z art. 56 ust. 4a ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia zmusza apteki i punkty apteczne do założenia konta na Platformie P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), co umożliwi generowanie Dokumentu Realizacji Recepty (DRR), który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Przed przystąpienie do składania wniosku należy jednak zweryfikować często nieaktualne dane znajdujące się rejestrze aptek oraz farmaceutów. Co ważniejsze nie potrzeba do tego certyfikowanego podpisu elektronicznego – wystarczy profil zaufany, a sam proces zajmuje nie więcej niż kilka minut. Po wprowadzeniu zmian zostają one zaktualizowane najczęściej w ciągu kilku dni.

Link do instrukcji: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/proces_aktualizacji_danych_w_rejestrze_aptek_v_1_0_5bb729ad88054.pdf

Po zaktualizowaniu danych należy złożyć wniosek o wygenerowanie certyfikatu dla apteki bądź punktu aptecznego:

https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek

Pod linkiem można znaleźć prosty tutorial przygotowany przez CSIOZ:

https://www.youtube.com/watch?v=1vFFU61vmyA&t=0s&index=2&list=PLzPRusQntEIl5Q8ZfN7Pxd2q58eS3gq0C

Kiedy mamy już komplet certyfikatów pozostaje już jedynie ich wgranie, zgodnie ze wskazówkami dostawcy oprogramowania aptecznego. Na wszystkie powyższe czynności apteki i punkty apteczne mają czas do 31 grudnia 2018 roku. Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie recepty będą obowiązkowo wystawiane w formie elektronicznej, co bez pełnej rejestracji apteki będzie niemożliwe, również w okresie przejściowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2019 roku.

Wszelkie instrukcje, wyczerpujące chyba w pełni proces dostosowania się do nowej rzeczywistości znajdują się na stronie CSIOZ:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/e-recepta/

Aby ułatwić dostosowanie systemów aptecznych do nowych wymagań, farmaceuci mają szansę na wsparcie finansowe przeznaczone na wprowadzenie e-recepty. W porozumieniu z samorządem aptekarskim wypracowano dokument, na mocy którego apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne będą mogły odliczyć od podatku wydatki poniesione na podłączenie do Platformy P1. Jest to ważna informacja szczególnie dla małych prywatnych aptek, w których właściciel jest jednocześnie kierownikiem apteki i jedynym farmaceutą.

Więcej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/farmaceuci-otrzymaja-wsparcie-finansowe-przeznaczone-na-dostosowanie-do-e-recepty

E-recepta to nie pierwszy krok w digitalizacji opieki zdrowotnej. Od stycznia 2018 roku z powodzeniem funkcjonują w Polsce e-zwolnienia W dalszej kolejności wprowadzone zostaną e-skierowania, czy elektroniczna dokumentacja medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta. Mimo wielu krytycznych głosów, dalsza cyfryzacja polskiej służby zdrowia jest nieunikniona, a jej powodzenie w dużej mierze zależy od naszej otwartości i chęci do zmian. W zmianach tych polscy farmaceuci powinni upatrywać swojej szansy. Szczególnie, że w naszym kraju ponad 25 milionów mieszkańców aktywnie korzysta z internetu, a smartfonów jest o 20 milionów więcej niż mieszkańców.

[Opracował mgr farm. Marcin Jasiński]

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz