REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 26 września 2018

Informacja dla aptek dotycząca podłączenia do Systemu P1

REKLAMA

Warszawa, 2018-09-25

WWSP1.711.2.2018
2018-15999

Szanowni Państwo,
przekazujemy informację dla aptek oraz punktów aptecznych w zakresie podłączania do Systemu P1 w terminie do 31 grudnia 2018 r. z uprzejmą prośbą o dystrybucję do kierowników aptek i punktów aptecznych oraz właścicieli.

Z poważaniem,
Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów
Ochrony Zdrowia
(-) Wiktor Rynowiecki

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia apteki są zobowiązane do zgłoszenia Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1
(Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych), oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31
grudnia 2018 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od
1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych będzie
następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu
Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.
Obecnie trwa proces wdrażania w Polsce e-recepty (na dzień 21.09 wystawiono ponad 30 000
e-recept, a ponad połowę z nich zrealizowano). Można założyć, że w najbliższym czasie, w
związku ze wzrostem dynamiki podłączania do Platformy P1 kolejnych placówek, ww. liczba
istotnie wzrośnie.
W związku z powyższym, zachęcamy apteki by jak najszybciej rozpoczęły proces podłączania
do Systemu P1.
W celu podłączenia apteki do Systemu P1 należy złożyć wniosek na stronie
https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek
Przed złożeniem wniosku o dostęp do Systemu P1 konieczne są:
Weryfikacja czy dane kierownika apteki 1) w Rejestrze Aptek
https://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx są aktualne
i kompletne, tj. poza imieniem i nazwiskiem, znajduje się także 8-cyfrowy Numer
Prawa Wykonywania Zawodu.
W celu poprawy danych w Rejestrze Aptek mogą Państwo skorzystać z formularza
udostępnionego na stronie https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl po zalogowaniu, jeżeli
wcześniej zostało założone konto na platformie P2 np. w celu korzystania z m.in. Systemu
Monitorowania Kształcenia lub Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami
Leczniczymi. W przeciwnym wypadku należy założyć konto na
https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
Po jego założeniu należy przejść na stronę https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl
i się zalogować. Po zalogowaniu dostępny będzie formularz, poprzez który możliwa będzie
aktualizacja danych kierownika apteki.
Po zaktualizowaniu danych w Rejestrze Aptek przez odpowiedni Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny na podstawie formularza wysłanego za pomocą eGate możliwe będzie złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1. Status aktualizacji można sprawdzić wchodząc na stronę
Rejestru Aptek i weryfikując datę modyfikacji danych konkretnej apteki.
2) Posiadanie przez Kierownika Apteki Profilu Zaufanego
(https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu kwalifikowanego w celu
podpisania wniosku o certyfikat P1.
3) Następnie pod adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek należy uzupełnić wymagane
dane we wniosku, załączyć niezbędne pliki (zgodnie z instrukcją dostępną na stronie
SOW).
– Pełna instrukcja w zakresie składania wniosku jest dostępna  jest pod linkiem:
https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/P1-DS-DU-SOW_System_Obslugi_Wnioskow_podrecznik_uzytkownika.pdf, a film z instruktażem krok po kroku znajduje się tu:
https://www.youtube.com/watch?v=vTA02efrfnA&list=PLzPRusQntEIl5Q8ZfN7Pxd2q58eS3gq0C
– Pliki WSS i TLS, które są niezbędne do złożenia wniosku generowane są przy
pomocy Generatora plików CSR, który dostępny jest pod adresem
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip
(w paczce ZIP znajduje się generator oraz instrukcja – film z kanału youtube również prowadzi przez te kroki).
– Wniosek przez Kierownika Apteki należy podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Następny etap to pozyskanie od dostawcy oprogramowania aptecznego modułu e-Recepty, w którym w kolejnym kroku importowane są certyfikaty P1 wygenerowane zgodnie z instrukcjami, o których mowa powyżej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy e-recepta@csioz.gov.pl lub pod numerem telefonu 19 457.

[Sporządził: Stępień Łukasz/csioz.gov.pl]

Załączniki:

P1-DS-DU-SOW_System_Obslugi_Wnioskow_podrecznik_uzytkownika

GeneratorCSIOZ

 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz