REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 13 września 2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

REKLAMA

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

W dniu 13 września w Dzienniku Ustaw (poz. 1773) ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Zacznie ono obowiązywać od 14 września br. Nowela wprowadza szereg zmian, które były oczekiwane:

 • możliwość realizacji recepty, która pod względem kształtu, rozmiaru nie odpowiada wzorowi recepty z zastrzeżeniem, że dane muszą być czytelne,
 • adres pacjenta nie wpisany, wpisany błędnie, nieczytelnie lub niezgodnie z rozporządzeniem można określić na podstawie przedstawionych dokumentów lub oświadczenia pacjenta,
 • kod pocztowy – nawet jak go nie ma uznaje się za wpisany,
 • dane podmiotu drukującego – również przyjmuje się, że zostały wpisane,
 • adnotacja o całkowitej realizacji recepty już nie jest potrzebna,
 • uprawnień dodatkowych DN, CN oraz BW nie trzeba weryfikować.
 • zapisano, że recepty do 31 grudnia 2018 r. mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach (do tej pory obowiązywał komunikat MZ bez podstawy prawnej).

Co ważne powyższe 5 punktów obowiązują wstecznie, tj. od dnia 18 kwietnia br., więc nie należy się martwić jeśli zrealizowano receptę z jakimiś uchybieniami w tym zakresie.

Spośród innych zmian należy wymienić:

 • konieczność posiadania unikalnego numery recepty dla wszystkich recept refundowanych oraz Rpw,
 • recepta na substancje psychotropowe, odurzające czy prekursory dalej musi mieć przedstawione w postaci kodu kreskowego PWZ, REGON oraz numer recepty (o ile zostały nadane zakresy – jest do zmiana pod lekarzy niechętnych współpracy z NFZ; w mojej opinii dotyczy to tylko numeru recepty, a pozostałe dane: PWZ i REGON powinny być przedstawione kodem), zgadza się to z informacją zawartą w komentarzu do rozporządzenia: „W konsekwencji, w § 5 ust. 8 rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego tylko w sytuacji, gdy numer ten został nadany.
 • oprócz NFZ unikalne numery dla recepty Rpw będzie wydawać WIF (dla weterynarzy), tak jak kiedyś, tj. z numeracją zaczynającą się od 07 [recepty wet na inne grupy leków niż o kat. Rpw dalej nie muszą mieć kodów kreskowych],
 • powyższe numery recept Rpw można wykorzystać tylko raz,
 • doprecyzowano zasady otaksowania recept elektronicznych w sytuacji braku dostępu do systemu teleinformatycznego,
 • doprecyzowany zasady otaksowania recept transgranicznych oraz dla osób o nieustalonej tożsamości,
 • zmieniono dane znajdujące się w Dokumencie Realizacji Recepty:
  • usunięto postać recepty,
  • usunięto numer DRR,
  • usunięto numer telefonu apteki,
  • usunięto informację o uprawnieniach dodatkowych oraz kodach dla osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń (DN, CN, BW oraz IN),
  • dla recepty papierowej DRR nie obejmuje danych pacjenta, z wyłączeniem PESELU,
  • DRR obejmuje REGON świadczeniodawcy, poza receptami „pro auctore” i „pro familiae” [chyba, że będzie to recepta z adnotacją pro z gabinetu lub przychodni] oraz numer indentyfikacyjny pracownika medycznego (PWZ – farmaceuta, lekarz lub PESEL -technicy farm.),
 •  do końca 2018 r. DRR może nie obejmować:
  • numeru generowanego w aptece w zastępstwie numeru recepty,
  • znaczników pro auctore oraz pro familiae,
  • numeru PWZ lub PESEL pracowników medycznych.
 • w przypadku recept dla pacjentów z kartą EKUZ – wymagany będzie skan dokumentu (i zamieszczenie w systemie teleinformatycznym) lub kopia dokumenty jeżeli to zmieszczenie nie będzie możliwe – kopię należy przekazać do NFZ razem z zestawieniem refundacyjnym,
 • do NFZ nie przekazuje się już kopii decyzji MZ pozwalającej na refundację leku lub środka spożywczego sprowadzanego w procedurze importu docelowego, a jedynie kopię samej zgody na import,
 • usunięto § 18 ust. 2 i 3 odnoszący się do otaksowania recept elektronicznych i papierowych przed 16 i po 17 października 2018 r.

 

Treść rozporządzenia zmieniającego znajduje się w poniższym odnośniku:

D2018000177301

 

Ujednolicony tekst znajduje się natomiast tutaj:

Rozporządzenie ws. recept – tekst ujednolicony

[opracował mgr farm. Konrad Okurowski]

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz