Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 24 stycznia 2018

Komunikat KAMSOFT w sprawie obwieszczenia refundacyjnego z 21.12.2017 r. – dot. wygaśnięcia z dniem 1 stycznia 2018 r. decyzji refundacyjnych wydanych 1 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,
w związku z treścią obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2017 r. poz. 129) KAMSOFT S.A. zwraca uwagę na to, iż w treści wykazu, stanowiącego załącznik do ww. obwieszczenia, zamieszczone zostały produkty, które zgodnie z kolumną nr 6 (termin wejścia w życie decyzji) oraz nr 7 (okres obowiązywania decyzji) mogą nie być objęte refundacją, z uwagi na zakończenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej. Problem ten dotyczyć może następujących produktów:

Kod EAN – Nazwa produktu:
5909990744848 – Co-amoxiclav Bluefish tabl.powl. 0,875g+0,125g 14 tabl.
5909997012759 – Salazopyrin EN tabl.dojelit. 0,5 g 100 tabl. (lek z importu równoległego – InPharm)
5909997231563 – Biseptol 480 tabl. 0,4g+0,08g 20 tabl. (lek z importu równoległego – InPharm)
5909997223681 – Tolep tabl.powl. 0,3 g 50 tabl. (lek z importu równoległego – /Trileptal/ InPharm)
5909997204659 – Lipanthyl 267 M kaps.twarde 0,267 g 30 kaps. (lek z importu równoległego – InPharm)
5902023772375 – ParoGen tabl.powl. 0,02 g 60 tabl. (lek z importu równoległego – Pretium Farm)
5902023772368 – ParoGen tabl.powl. 0,02 g 30 tabl. (lek z importu równoległego – Pretium Farm)
5000223461775 – ALLEVYN AG NON ADHESIVE 10x10cm opatr. – 1 szt.
5000223461683 – ALLEVYN AG ADHESIVE 12,5×12,5cm opatr. – 1 szt.
7392130831504 – Opatr. SORBACT piankowy wiąż.Bakterie 15x15cm opatr. – 1 szt.

Niektóre Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (np. pismo Podkarpackiego OW NFZ z dnia 19.01.2017 r.) informują, iż przed wydaniem produktu refundowanego należy sprawdzić dane wykazu, zawarte w kolumnie nr 6 oraz nr 7.

KAMSOFT S.A. nie może w sposób wiążący dokonywać wykładni treści obwieszczenia, przesądzając poprzez mechanizmy Bazy KS-BLOZ, czy dany produkt, który został zamieszczony w wykazie produktów refundowanych w rzeczywistości, w danej dacie, nie podlega refundacji. Nadto przypominamy, że Baza BLOZ jest aktualizowana w aptekach lokalnie w różnych okresach czasu (w zależności od podjętej przez personel apteki decyzji o aktualizacji bazy).

W związku z powyższym KAMSOFT S.A. aktualnie pracuje nad mechanizmem, który w drodze transmisji on-line (dotyczy wyłącznie aptek podłączonych do OSOZ) będzie ostrzegał aptekarzy o tym, iż istnieje prawdopodobieństwo zakończenia obowiązywania decyzji refundacyjnej, w odniesieniu do części produktów ujętych w ww. wykazie produktów refundowanych.
Mechanizm ten udostępniony zostanie w najbliższych dniach, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.
KAMSOFT S.A. przypomina, iż Baza KS-BLOZ wyłącznie wspomaga działalność aptekarzy i nie zastępuje ich działalności.

[b]Powyższe jest reakcją na komunikat z NFZ:[/b]

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2017 poz. 1570) recepty posiadające w zakresie danych numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, mogą być wystawiane przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów i realizowane w aptekach do czasu wydania nowych przepisów, opublikowanych w aktualnie procedowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Jednocześnie informujemy, że w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018r., w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę, uwzględnione zostały produkty, które od dnia 1 stycznia 2018r. nie podlegają refundacji, tzn. nie są finansowane przez NFZ, ponieważ decyzja o ich objęciu refundacją wygasła. W związku z powyższym DOW NFZ prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zawarte w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych informacje, dotyczące terminu wejścia w życie decyzji oraz okresie jej obowiązywania (kolumny 6 i 7). Leki, środki spożywcze oraz wyroby medyczne, dla których termin obowiązywania decyzji upłynął nie podlegają refundacji, mimo figurowania w wymienionym wyżej wykazie.

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do Ministerstwa Zdrowia pismo, które znajduje się w załączeniu.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz