REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 6 listopada 2017

Pieczątki na rewersie recepty jedna, dwie czy może pięć?

REKLAMA

Obowiązujące od 18 kwietnia 2018 r. (z nowelą w 14.09.2018) rozporządzenie w sprawie recept oraz od 20 października 2018 r. rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych znacząco wpłynęły na poniższe opracowanie. Aktualnie wymagane na rewersie recepty papierowej są tylko i wyłączenie podpis oraz dane osoby realizującej (pieczątka lub nadruk), co stanowi potwierdzenie realizacji. Żadna inna informacja nie wymaga już parafowania i może być nanoszona na rewersie lub w DRR (stosowny artykuł ukaże się niebawem). 

Jak to jest z ilością pieczątek, które osoba realizująca powinna postawić na rewersie recepty? Czy każda opisana informacja wymaga osobnego parafowania? Czy koniecznie trzeba się podpisać, czy wystarczy faksymile? W kontekście przytoczonego na łamach portalu mgr.farm i wcześniejszych podobnych przypadków warto poznać odpowiednie przepisy. Analizowany aspekt poruszany jest w trzech rozporządzeniach:
– rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich, [obecnie w rozporządzeniu w sprawie recept]
– rozporządzeniu w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne, [uchylone]
– rozporządzeniu w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych. [obecnie w rozp., o którym mowa wyżej]

Na początek trzeba wyraźnie powiedzieć, że podpis (w definicji „imię i nazwisko, rzadziej godło, inicjały, napisane własnoręcznie przez kogoś”) musi być własnoręczny i wszelkie formy użycia faksymile nie są zgodne z przepisami. Każda recepta zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich wymaga naniesienia w formie nadruku lub pieczęci imienia i nazwiska osoby wydającej oraz jej podpisu. Czyli przynajmniej jeden podpis z pieczątką/nadrukiem na recepcie musi się znajdować.
Często jednak z różnych powodów trzeba dokonać adnotacji na rewersie. Poniżej sytuacje, które wymagają potwierdzenia:
– skorygowanie/nadanie uprawnienia dodatkowego pacjenta i zapisanie numeru dokumentu potwierdzającego(§ 16 ust. 1. pkt 1 lit .a rozporządzenia w sprawie recept lekarskich),
– skorygowanie/ustalenie symbolu państwa, numeru dokumentu lub poświadczenia dla recept wystawianych i realizowanych w oparciu o przepisy o koordynacji ( § 16 ust. 1. pkt 1 lit .e),
– ustalenie wieku dla dziecka do 18 roku życia, jeżeli nie wynika on z PESELu (§ 16 ust. 1 pkt 1 lit. g),
– ustalenie nieczytelnego PWZ osoby uprawnionej (§ 16 ust. 1 pkt 2 lit .a),
– ustalenie nieczytelnych danych osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy (§ 16 ust. 1 pkt 2 lit .b),
– opisanie nieczytelnych lub błędnych danych pacjenta (§ 16 ust. 1 pkt 3),
– zapisanie na recepcie na lek recepturowy adnotacji o czasie przyjęcia recepty do realizacji (§ 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych),
– zapisanie na recepcie na lek recepturowy adnotacji o dacie i czasie sporządzenia leku (§ 3 ust. 1 pkt 5),
– odnotowanie, że pacjent otrzymał lek w dawce mniejszej, która stanowi wielokrotność dawki wypisanej (§ 2 ust. 5),
– odnotowania zmian w składzie leku recepturowego innych niż: korekta składu ze względu na niezgodności lub korekta ilości surowca ze względu na przekroczenie dawki maksymalnej określonej w Farmakopei; tylko po konsultacji z lekarzem (§ 3 ust. 4).

Jak widać powyżej najwięcej adnotacji wymagają recepty na leki recepturowe. W pozostałych przypadkach wystarczy jedna lub dwie pieczątki (informacje można zapisać w jednym miejscu i potwierdzić w całości).
Inne przypadki (ilość wydanych opakowań, wykonanie odpisu, opisanie wydania odpowiednika etc.) nie wymagają pieczątki, a obecna w aptekach praktyka wynika z przyzwyczajenia.

Opracował mgr farm. Konrad Okurowski

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz