REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 6 marca 2017

Zasady realizacji zleceń na wyroby medyczne na przykładzie SCA Hygiene

REKLAMA

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ NA WYROBY MEDYCZNE DLA UBEZPIECZONYCH W NFZ

1. Wyroby medyczne np. TENA są wydawane na podstawie dwóch ważnych dokumentów:

a. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dalej zwanego Zleceniem.

b. Karty Potwierdzenia Uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie dalej zwaną Kartą (dawna Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego; KZC).

Wydanie wyrobu medycznego może nastąpić wyłącznie po okazaniu przez pacjenta obydwu dokumentów, Zlecenia i Karty wystawionych na aktualnie obowiązującym wzorach. Świadczeniodawca zobowiązuje się do przekazywania informacji dotyczących obowiązujących wzorów.

• Ważność Karty jest ściśle określona przez NFZ (od – do) i wpisana na pierwszej stronie.

• Karta musi być ważna w dniu realizacji zlecenia i obejmować swoją ważnością okres zaopatrzenia.

2. Karta wystawiana jest maksymalnie na okres 12 miesięcy na podstawie pierwszego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na grupę wyrobu medycznego (P.100, P.101) przysługującego comiesięcznie.

3. Zlecenie nie może być zrealizowane, jeśli nie upłynął okres użytkowania poprzedniego zaopatrzenia.

4. Zlecenie jest podstawą do wypłaty przez Świadczeniodawcę należnej refundacji.

Co powinno zawierać poprawnie wypełnione Zlecenie w poszczególnych jego częściach:

I. „DANE ŚWIADCZENIOBIORCY”:

a. Nr ewidencyjny zlecenia – nr Karty (dawnej Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego).

b. Czytelna pieczątka/nadruk ZOZ wraz z nr Umowy z NFZ.

c. PESEL Świadczeniobiorcy (pacjenta).

d. Nazwisko i imię (imiona) świadczeniobiorcy oraz adres zamieszkania.

II. „OKREŚLENIE WYROBU MEDYCZNEGO”:

a. Liczbę porządkową wyrobu medycznego – przytoczoną w rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 r, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczbą porządkową danego wyrobu. Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia lub kontynuacji zaopatrzenia (lekarz/pielęgniarka/położna) w tym miejscu powinna wpisać P.100 lub P.101.

b. Liczbę sztuk – maksymalnie 60 szt./m-c na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.

c. Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem – nazwa wyrobu oraz uzasadnienie przyznania (np. kod ICD-10); przykłady: „Pieluchomajtki, C-50″ lub „Pieluchomajtki lub zamiennie, F-01″, „Pieluchy anatomiczne, D-20″.

III. „DODATKOWE WSKAZANIA ZLECAJĄCEGO ZAOPATRZENIE”:

a. Dodatkowe informacje istotne przy doborze wyrobu medycznego – w zależności od uznania osoby wystawiającej zlecenie.

b. Miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie – należy wpisać miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie; zlecenie powinno być wystawione na miesiąc bieżący, następny i może obejmować maksymalnie 3 miesiące (nie może być wystawione na miesiąc, który już minął).

c. Data wystawienia zlecenia – czytelnie.

d. Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia zawierająca numer prawa wykonywania zawodu.

IV. „POTWIERDZENIE UPRAWNIENIA DO ZAOPATRZENIA WNIOSKOWANYM WYROBEM MEDYCZNYM”:

W przypadku pierwszego Zlecenia wypełnia pracownik NFZ, w przypadku kolejnych zleceń pozostaje puste.

V. „POTWIERDZENIE ODBIORU WYROBU MEDYCZNEGO U ŚWIADCZENIODAWCY”:

a. Data przyjęcia do realizacji.

Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na
okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Przykład:
Zlecenie zostało wystawione na miesiące luty, marzec, kwiecień
• Jeżeli pacjent przyjdzie zrealizować to zlecenie w lutym, można je zrealizować na luty, marzec, kwiecień.
• Jeżeli pacjent przyjdzie zrealizować to zlecenie w marcu, można je zrealizować na marzec, kwiecień.
• Jeżeli pacjent przyjdzie zrealizować to zlecenie w kwietniu można je zrealizować na kwiecień.

UWAGA: w przypadku woj. łódzkiego oraz opolskiego – data przyjęcia do realizacji nie może być wcześniejsza od daty wydania i odbioru – wszystkie 3 daty muszą być takie same.

b. Pieczątka podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym adres miejsca udzielania świadczeń wraz z numerem umowy z NFZ:

• czytelna pieczątka Apteki / Sklepu Medycznego.

• numer umowy z NFZ uzupełnia SCA.

c. Liczba sztuk – ilość sztuk wydanego wyrobu medycznego.

d. W polu „Dane dotyczące wyrobu medycznego” należy wpisać producenta oraz nazwę handlową każdego wydanego wyrobu medycznego.

Przykłady:
SCA HYGIENE Products AB – pieluchomajtki TENA Slip Plus Large (w przypadku wydania jednego rodzaju wyrobu).
SCA HYGIENE Products AB – pieluchy anatomiczne TENA Comfort Super 30 szt. i wkłady anatomiczne TENA Lady Normal 30 szt. (w przypadku wydania dwóch rodzajów wyrobów).

[b]UWAGA: W przypadku wydania więcej niż jednego rodzaju wyrobu należy wpisać nazwę każdego z nich oraz ilość wydanych sztuk każdego rodzaju.[/b]

e. Cena detaliczna wyrobu medycznego – należy wpisać: wartość łączną zaopatrzenia oraz cenę za 1 szt. każdego wydanego wyrobu

UWAGA: Przy podawaniu ceny jednostkowej (za sztukę) należy zaokrąglić jej wartość do dwóch miejsc po przecinku, czyli do groszy, zgodnie z regułami matematycznymi. Przykładowo, jeśli cena jednostkowa wyniesie 1,234 to wpisujemy 1,23, a jeśli cena jednostkowa wyniesie 1,235, to wpisujemy 1,24. Cena jednostkowa każdego wydanego wyrobu pomnożona przez wydaną ilość, musi się równać łącznej wartości danego wyrobu. Cena detaliczna to suma całego wydanego zaopatrzenia.

f. Kwota refundacji – należy wpisać łączną kwotę refundacji.

UWAGA: Jeżeli wartość wydanego wyrobu medycznego jest niższa niż limit MZ (wartość wyrobu jest mniejsza od 90 zł dla kodu P.101 i 77 zł dla kodu P.100), wysokość refundacji jest liczona od wartości wydanego wyrobu. Jeżeli wartość wydanego wyrobu medycznego jest wyższa niż limit MZ (wartość wyrobu jest większa od 90 zł dla kodu P.101 i 77 zł dla kodu P.100), wysokość refundacji jest liczona od limitu.

Nie ma konieczności przeliczania limitu proporcjonalnie do ilości wydawanego rodzaju wyrobu, ponieważ pacjent ma prawo korzystać z maksymalnej dopłaty nawet podczas częściowej realizacji przysługującego mu na dany miesiąc zaopatrzenia.

g. Dopłata świadczeniobiorcy – należy wpisać dopłatę.

h. Pole „Potwierdzam wydanie wyrobu medycznego zgodnie ze zleceniem” – wypełnia osoba realizująca zlecenie i powinno zawierać dane:

• Data, pieczątka i podpis osoby realizującej zlecenie.

WAŻNE: Zaopatrzenie może zrealizować wyłącznie pracownik zarejestrowany w portalu internetowym OW NFZ, zgłoszony do firmy SCA i zaakceptowany przez NFZ.

UWAGA: Każdorazową zmianę (nowy pracownik, odejście pracownika, zmiana godzin pracy pracownika, zmiana nazwiska, i inne) Podwykonawca zgodnie z paragrafem 2 pkt. 2 i 3 umowy musi zgłosić do SCA pisemnie (mail, faks) nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą. Podwykonawca przed zgłoszeniem zmiany do SCA jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich zmian w portalu internetowym OW NFZ.

i. Pole „Potwierdzam odbiór wyrobu medycznego zgodnie ze zleceniem” wypełnia osoba odbierająca i powinno ono zawierać następujące dane:

• Data odbioru, imię i nazwisko, nr PESEL osoby odbierającej – wypełnić drukowanymi literami; data ta musi być taka sama jak data, którą realizujący wpisał w polu „„Potwierdzam wydanie wyrobu medycznego zgodnie ze zleceniem”).

• podpis osoby odbierającej – czytelny podpis imieniem i nazwiskiem.

UWAGA: zaopatrzenia nie mogą odebrać osoby udzielające świadczeń.

5. Podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo odnotowywać w Karcie ilość wydanych w danym miesiącu sztuk Produktów oraz datę realizacji świadczenia.

WAŻNE:
• W przypadku pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami do obioru bezpłatnego do limitu MZ uprawnienia te muszą być zarejestrowane w Karcie. Przykłady uprawnień: inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze oraz pracownicy MON, weteran poszkodowany – żołnierz, weteran poszkodowany – funkcjonariusz, weteran poszkodowany – funkcjonariusz ABW.
UWAGA: powyższe nie dotyczy członków rodzin osób uprawnionych

Dzieciom poniżej 3 roku życia nie przysługują wyroby medyczne w ramach refundacji. Wyjątkiem są dzieci cierpiące na schorzenia nowotworowe (kody ICD: CXX, DXX – gdzie XX to cyfry identyfikujące wraz z literami C i D rodzaj schorzenia) lub posiadające indywidualną zgodę NFZ.

W załączeniu znajdują się wzory wypełnionych zleceń dla kodu P.100, P.101 oraz niewypełnione zlecenie.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz