Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 12 lutego 2017

MZ nie znajduje podstaw do żądania kopii recept od aptek przez hurtownie farmaceutyczne.

W odpowiedzi na pismo Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o sygn.: GIF-N-0730/9/AJ/16 z dnia 23.05.2016 r. w sprawie uzależnienia sprzedaży aptekom niektórych leków przez hurtownie farmaceutyczne od przekazania przez apteki kopii recept (zanonimizowanych) zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie następującego stanowiska Ministra Zdrowia dotyczącego zgodności z przepisami prawa przedmiotowego sposobu postępowania.

Minister Zdrowia nie znajduje podstaw do uzależniania przez niektóre hurtownie farmaceutyczne sprzedaży leków do aptek od przedstawienia przez te kopii zanonimizowanych recept.

Zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 poz. 45 Nr 271, z późn. zm.) to do kierownika apteki należy zakup produktów leczniczych, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96.

To kierownik apteki (farmaceuta mający co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3- letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej), który jest odpowiedzialny za jej prowadzenie, podejmuje decyzje, w oparciu m.in. o stan magazynowy apteki, o zakupie konkretnych produktów leczniczych.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie. Jest to obrót reglamentowany i kontrolowany. Ustawa – Prawo farmaceutyczne wprowadza szczegółowe regulacje w tym zakresie, określając m.in. podmioty uprawnione do obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi, jak też ich prawa i obowiązki.

W tym stanie rzeczy za legalne, dozwolone, uznać należy czynności podejmowane przez uczestników obrotu produktami leczniczymi w oparciu o przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne (i aktów wykonawczych do niej) i w jej granicach. Wprowadzanie przez hurtownie farmaceutyczne dodatkowej, nie przewidzianej w ustawie – Prawo farmaceutyczne reglamentacji sprzedaży produktów leczniczych do aptek (można bowiem założyć, że odmowa przedstawienia przez kierownika apteki zanonimizowanej recepty skutkować będzie odmową sprzedaży produktu leczniczego) nie można uznać za prowadzaną zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie – Prawo farmaceutyczne.

Uprzejmie informuję, że żądanie od pracowników aptek przekazywania zanonimizowanych kopii recept skutkuje naruszeniem przepisu art. 95 ust. 1, 1a i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz.271 z póżn. zm.), który stanowi, że apteki ogólnodostępne są obowiązane: – do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności,

zapewnić dostępność do leków i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na które ustalono limit finansowania, zapewnić nabycie poszukiwanego produktu leczniczego w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 62 z póżn.zm.), który stanowi, że recepty są przechowywane w aptece do celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z powyższego wynika, że prawodawca przewidział dostęp do treści recept (w całości lub w części) wyłącznie dla pacjenta, osoby wystawiającej receptę, osoby realizującej receptę oraz kontrolerom Inspekcji Farmaceutycznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto należy wskazać, że w art. 95a ustawy Prawo farmaceutyczne ustawodawca wskazał sposób postępowania jaki należy zastosować w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Podmiot taki jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu.

Ustawodawca nie ustalił żadnego innego sposobu postępowania w sytuacji gdy ww. podmiot nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego. Ustawodawca nie usankcjonował przekazywania do hurtowni farmaceutycznych kopii recept w części zaczernionych.

Co więcej pragnę zwrócić uwagę na argument jaki Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w skazał w piśmie DIS-36385/15 z dnia 8 maja 2015 r. W drugim akapicie ww. pisma wskazano, że „Jak wyjaśniono w trakcie kontroli, powyższe informacje były pozyskiwane w celu dokonania weryfikacji istnienia zapotrzebowania na lek po stronie pacjenta w związku z ciążącym na hurtowni farmaceutycznej jako podmiocie zajmującym się obrotem hurtowym produktami leczniczymi, obowiązkiem zapewnienia, w celu zabezpieczenia pacjentów, nieprzerwanego zaspokajania zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi w ilości odpowiadającej potrzebom pacjentów, wynikającym z art. 36z ustawy Prawo farmaceutyczne. …”

Zatem podsumowując należy wskazać, że żądanie przekazywania jakichkolwiek kopii recept do hurtowni w celu dokonania weryfikacji istnienia zapotrzebowania na lek jest działaniem nieposiadającym żadnego umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Brak jest podstaw, by pracownik hurtowni weryfikował (kwestionował) decyzję profesjonalisty, odpowiedzialnego za prowadzenie apteki.

Z upoważnienia

Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu

Marek Tombarkiewicz

Oryginalna treść pisma znajduje się w załączeniu.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz