Autor: admin Opublikowano: 28 października 2016

Paragraf na dziś (Etykieta leku aptecznego, recepturowego i homeopatycznego)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 

§  7.
1. Opakowanie leku recepturowego, leku aptecznego i produktu homeopatycznego musi być zaopatrzone w etykietę apteczną.
2. Etykieta apteczna, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  1)  adres apteki oraz jej nazwę, o ile apteka ją posiada;
  2)  skład leku, z zastrzeżeniem ust. 8;
  3)  sposób użycia leku lub produktu;
  4)  datę sporządzenia leku lub produktu.
3. Etykieta apteczna dla leku recepturowego sporządzonego w aptece ogólnodostępnej i produktu homeopatycznego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, zawiera dodatkowo:
  1)  imię i nazwisko osoby, dla której lek jest przeznaczony;
  2)  imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
  3)  czytelny podpis osoby sporządzającej lek.
4. Etykieta apteczna dla leku recepturowego sporządzonego w aptece szpitalnej poza danymi, o których mowa w ust. 2, zawiera nazwę oddziału, działu lub innej komórki organizacyjnej, dla której lek jest przeznaczony.
5. Etykieta apteczna dla leku aptecznego sporządzanego w aptece ogólnodostępnej, produktu homeopatycznego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, lub leku recepturowego przeznaczonego do iniekcji lub infuzji sporządzanego w aptece szpitalnej, poza danymi określonymi w ust. 2, zawiera dodatkowo numer kolejnej serii sporządzonego leku lub produktu.
6. Etykietę apteczną, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, należy oznakować:
  1)  napisem czarnym na białym tle z dodatkowym oznaczeniem “do użytku wewnętrznego” – dla leków przeznaczonych do użytku wewnętrznego;
  2)  napisem czarnym na pomarańczowym tle z dodatkowym oznaczeniem “do użytku zewnętrznego” – dla leków przeznaczonych do użytku zewnętrznego.
7. Etykietę apteczną dla leku recepturowego przeznaczonego do iniekcji lub infuzji, sporządzanego w aptece szpitalnej, należy oznakować:
  1)  napisem czarnym na niebieskim tle otoczonym czarną obwódką – jeżeli w skład leku wchodzą środki bardzo silnie działające;
  2)  napisem czerwonym na białym tle otoczonym czerwoną obwódką – jeżeli w skład leku wchodzą środki silnie działające;
  3)  napisem czarnym na białym tle otoczonym czarną obwódką – jeżeli w skład leku wchodzą inne środki.
8. W przypadku leku recepturowego i produktu homeopatycznego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, sporządzanego w aptece ogólnodostępnej, na etykiecie aptecznej nie podaje się składu, jeżeli wystawiający receptę zamieścił na niej adnotację “wydać opis bez składu”.
9. Etykiety apteczne, o których mowa w ust. 3-5, należy oznakować:
  1)  emblematem oka dla ocznych: leków recepturowych, leków aptecznych i produktów homeopatycznych;
  2)  napisem ostrzegawczym “Trucizna” dla leków i produktów przeznaczonych do użytku zewnętrznego, w których skład wchodzą środki bardzo silnie działające;
  3)  danymi o szczegółowych warunkach przechowywania;
  4)  danymi o sposobie stosowania, a w przypadku leków do iniekcji – także informacje o sposobie podawania leku.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.