Autor: admin Opublikowano: 13 maja 2016

Paragraf na dziś (Zakres gromadzonych przez apteki i przekazywanych danych oddziałowi wojewódzkiemu NFZ)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
 
§  2.  
1.  Zakres gromadzonych przez apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną, określony dla każdego wydanego opakowania lub części opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, obejmuje:
1)  identyfikator apteki, na który składają się:
a)  identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę apteki,
b)  dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki,
c)  identyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu;
2)  kod umowy na realizację recept nadany przez oddział wojewódzki Funduszu;
3)  datę i godzinę realizacji recepty;
4)  numer nadany recepcie w aptece;
5)  datę i godzinę wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego – jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 3;
6)  kod typu recepty przyjmujący wartość:
a)  “7” – dla recept na leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla indywidualnego pacjenta,
b)  8″ – dla recept, których wzór określają przepisy o receptach lekarskich oraz przepisy o receptach wystawianych przez pielęgniarki i położne,
c)  “9” – dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem “Rpw”,
d)  “2” – dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;
7)  numer recepty lub numer kuponu dołączanego do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;
8)  numer:
a)  potwierdzający identyfikację pacjenta, a w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy, a w razie braku poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, wystawionego przez instytucję właściwą, albo
b)  numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070), albo
c)  paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osób posiadających Kartę Polaka – numer Karty Polaka;
9)  identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejsca pełnienia służby wojskowej, a w przypadku osoby bezdomnej – miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby świadczeniodawcy, albo symbol instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
10)  wskaźnik dotyczący recepty przyjmujący wartość:
a)  0 – w przypadku gdy na recepcie nie występuje adnotacja, o której mowa w lit. b,
b)  1 – w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja “pro auctore” albo “pro familiae” lub inne równoważne;
11)  kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem “AZ”, “IB”, “IN”, “IW”, “PO”, “WP” albo “ZK” albo kod uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określony symbolem “BW”, “CN” albo “DN”, a w przypadku braku uprawnienia symbol “X”;
11a)  kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem “S”, a w przypadku braku uprawnienia dodatkowego symbol “X”;
12)  rodzaj identyfikatora leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przyjmujący wartość:
a)  0 – dla leku,
b)  1 – dla leku recepturowego,
c)  2 – dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
d)  3 – dla wyrobu medycznego;
13)  numer kodowy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (EAN) lub w przypadku jego braku – globalny numer jednostki handlowej (GTIN) odwzorowany w kodzie kreskowym w systemie GS1, jeżeli jest na opakowaniu lub opakowaniu zbiorczym wyrobu medycznego – jeżeli został nadany;
14)  wskaźnik dotyczący leku przyjmujący wartość:
a)  1 – w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja “nie zamieniać” lub “NZ”,
b)  0 – w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;
15)  liczbę wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
16)  cenę detaliczną brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
17)  cenę hurtową brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego zakupionego przez aptekę w hurtowni;
18)  wartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
19)  kod odpłatności za lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny przyjmujący wartość:
a)  0 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie, w przypadku gdy realizacja recepty nastąpiła na podstawie uprawnienia innego niż uprawnienie, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy,
b)  10 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu finansowania,
c)  20 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy, świadczeniobiorcy uprawnionemu również na podstawie art. 43 ust. 1 albo art. 45 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
d)  11 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością ryczałtową,
e)  21 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy,
f)  12 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30% limitu finansowania,
g)  22 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy,
h)  13 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania,
i)  23 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy;
20)  informację, czy wydano odpowiednik:
a)  T – apteka wydała odpowiednik,
b)  N – apteka wydała lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny zgodnie z preskrypcją;
21)  kod EAN (GTIN) odpowiednika leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
22)  kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
23)  informację o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy;
24)  datę wystawienia recepty;
25)  datę realizacji recepty “od dnia”;
26)  typ numeru – typ identyfikujący rodzaj przekazanego numeru, o którym mowa w pkt 27 i 28;
27)  umieszczony na recepcie w części “Świadczeniodawca”:
a)  numer identyfikacyjny określony w zawartej z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowie upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane lub umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa albo
b)  dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON właściwych dla miejsca udzielenia świadczenia;
28)  numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, w przypadku gdy na recepcie w części “Świadczeniodawca” nie podano danych, o których mowa w pkt 27;
29)  umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.
2.  (uchylony).

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.