Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 13 maja 2016

Paragraf na dziś (Zakres gromadzonych przez apteki i przekazywanych danych oddziałowi wojewódzkiemu NFZ)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
 
§  2.  
1.  Zakres gromadzonych przez apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną, określony dla każdego wydanego opakowania lub części opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, obejmuje:
1)  identyfikator apteki, na który składają się:
a)  identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę apteki,
b)  dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki,
c)  identyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu;
2)  kod umowy na realizację recept nadany przez oddział wojewódzki Funduszu;
3)  datę i godzinę realizacji recepty;
4)  numer nadany recepcie w aptece;
5)  datę i godzinę wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego – jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 3;
6)  kod typu recepty przyjmujący wartość:
a)  „7” – dla recept na leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla indywidualnego pacjenta,
b)  8″ – dla recept, których wzór określają przepisy o receptach lekarskich oraz przepisy o receptach wystawianych przez pielęgniarki i położne,
c)  „9” – dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem „Rpw”,
d)  „2” – dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;
7)  numer recepty lub numer kuponu dołączanego do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;
8)  numer:
a)  potwierdzający identyfikację pacjenta, a w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy, a w razie braku poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, wystawionego przez instytucję właściwą, albo
b)  numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070), albo
c)  paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osób posiadających Kartę Polaka – numer Karty Polaka;
9)  identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejsca pełnienia służby wojskowej, a w przypadku osoby bezdomnej – miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby świadczeniodawcy, albo symbol instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
10)  wskaźnik dotyczący recepty przyjmujący wartość:
a)  0 – w przypadku gdy na recepcie nie występuje adnotacja, o której mowa w lit. b,
b)  1 – w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja „pro auctore” albo „pro familiae” lub inne równoważne;
11)  kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem „AZ”, „IB”, „IN”, „IW”, „PO”, „WP” albo „ZK” albo kod uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określony symbolem „BW”, „CN” albo „DN”, a w przypadku braku uprawnienia symbol „X”;
11a)  kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem „S”, a w przypadku braku uprawnienia dodatkowego symbol „X”;
12)  rodzaj identyfikatora leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przyjmujący wartość:
a)  0 – dla leku,
b)  1 – dla leku recepturowego,
c)  2 – dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
d)  3 – dla wyrobu medycznego;
13)  numer kodowy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (EAN) lub w przypadku jego braku – globalny numer jednostki handlowej (GTIN) odwzorowany w kodzie kreskowym w systemie GS1, jeżeli jest na opakowaniu lub opakowaniu zbiorczym wyrobu medycznego – jeżeli został nadany;
14)  wskaźnik dotyczący leku przyjmujący wartość:
a)  1 – w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja „nie zamieniać” lub „NZ”,
b)  0 – w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;
15)  liczbę wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
16)  cenę detaliczną brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
17)  cenę hurtową brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego zakupionego przez aptekę w hurtowni;
18)  wartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
19)  kod odpłatności za lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny przyjmujący wartość:
a)  0 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie, w przypadku gdy realizacja recepty nastąpiła na podstawie uprawnienia innego niż uprawnienie, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy,
b)  10 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu finansowania,
c)  20 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy, świadczeniobiorcy uprawnionemu również na podstawie art. 43 ust. 1 albo art. 45 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,
d)  11 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością ryczałtową,
e)  21 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy,
f)  12 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30% limitu finansowania,
g)  22 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy,
h)  13 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania,
i)  23 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy;
20)  informację, czy wydano odpowiednik:
a)  T – apteka wydała odpowiednik,
b)  N – apteka wydała lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny zgodnie z preskrypcją;
21)  kod EAN (GTIN) odpowiednika leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
22)  kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
23)  informację o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy;
24)  datę wystawienia recepty;
25)  datę realizacji recepty „od dnia”;
26)  typ numeru – typ identyfikujący rodzaj przekazanego numeru, o którym mowa w pkt 27 i 28;
27)  umieszczony na recepcie w części „Świadczeniodawca”:
a)  numer identyfikacyjny określony w zawartej z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowie upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane lub umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa albo
b)  dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON właściwych dla miejsca udzielenia świadczenia;
28)  numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, w przypadku gdy na recepcie w części „Świadczeniodawca” nie podano danych, o których mowa w pkt 27;
29)  umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.
2.  (uchylony).

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz