Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 4 stycznia 2016

Recepty pielęgniarskie najważniejsze informacje – opracowanie dla aptek

Od 1 stycznia pielęgniarki i położne, które spełniają wymagania zawarte w art. 15a ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 ze zmianami) posiadają uprawnienia do samodzielnego wystawiania recept (Dz.U. 2015 poz. 1971 – rozporządzenie w sprawie recept) w ramach wykazu substancji czynnych zawartych w lekach etc. (Dz.U. 2015 poz. 1739) oraz do kontynuacji zlecenia lekarskiego.

 

2 grupy osób uprawnionych:

1 – pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym zakresie [tj. ordynacji] – mają prawo do do samodzielnego ordynowania, także na receptach lub zleceniach, leków zawierających określone substancje chemiczne, środki spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych (art. 15a ust. 1),

2 – pielęgniarki i położne posiadające dyplom co najmniej ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym zakresie – mają prawo do kontynuacji zlecenia lekarskiego w zakresie leczenia etc. (art. 15a ust. 2).

 

Warto zauważyć, że pierwsza grupa (mgr pielęgniarstwa oraz pielęgniarki ze specjalizacją i po kursach) może zlecać i kontynuować leczenie, podczas gdy grupa druga (z licencjatem) może tylko kontynuować zlecenie lekarskie poza receptami i zleceniami na wyroby medyczne (art. 15b ust. 2). Ponadto w zależności od czynności unikalny kod recepty będzie miał inną cyfrą na 21 miejscu: „5” dla samodzielnej ordynacji, a „6” dla kontynuacji.

 

Nabyte uprawnienia obejmują również wystawianie recept osobom z uprawieniami ZK (ZHDK – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi i ZDP – Zasłużony Dawca Przeszczepu), PO, IW, IB – samodzielnie i w ramach kontynuacji (art. 15a ust. 3) oraz pozostałym: AZ, BW, CN, DN, IN, WP (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia).

 

Ograniczenia:

1. Leki, które zostały wyłączone z możliwości wypisania przez uprawnione pielęgniarki i położne (art. 15a ust. 1 i 2):

a) leki bardzo silnie działające (wykaz A: leki przeciwastmatyczne, nasercowe, krople do oczu, płyny na skórę, immunosupresyjne, przeciwreumatyczne, adrenergiczne, analogi wit. D, przeciwnowotworowe, przeciw dnie moczanowej, przeciwmigrenowe, niektóre neuroleptyki);

b) leki odurzające i psychotropowe:

 • wydawane na recepcie Rpw: grupy I-N i II-P,

 • wydawane na recepcie Rp: grupy II-N, III-N, III-P i IV-P.

2. Ograniczenia nienapisane wprost:

a) leki recepturowe (nie zostały zakazane w ustawie o zawodzie, ale brak ich w rozporządzeniu w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne – § 12 („Na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.”);

b) leki antykoncepcyjne (brak ujęcia w § 9, ale patrz tabela i rozbieżności);

c) leki sprowadzane w ramach importu docelowego (brak informacji w § 17).

 

Różnice w stosunku do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

 

Recepta pielęgniarska

Recepta lekarska

Ilość leku na recepcie

na maksymalnie 120 dni

na maksymalnie 120 dni

Ilość recept z „datą realizacji od”

do 4 recept na łącznie 120 dni

do 12 recept na łącznie 360 dni kuracji

Ilość środka antykoncepcyjnego

brak możliwości przepisania (?) – brak adnotacji w § 9 rozporządzenia

na maksymalnie 60 dni w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego (art. 96a PF )*

na 6 miesięczną kurację; do 6 recept na łącznie 6 miesięcy kuracji

Numeracja recept

ciąg 22 cyfr zaczynający się od 03

ciąg 22 cyfr zaczynający się od 02

Dwa rodzaje kodów

TAK

21 cyfra kodu przyjmuje wartość:

a) „5” dla samodzielnej ordynacji,

b) „6” dla kontynuacji zlecania lekarskiego.

NIE

Możliwość podziału w aptece z refundacją leku w postaci nebulizacji

TAK

– zlecone samodzielnie: salbutamol i bromek ipratropium;

– w ramach kontynuacji: także budesonid.

NIE

Możliwość wystawienia recepty i zlecenia na lek w ramach importu docelowego

NIE

TAK

Możliwość przepisania leku recepturowego

NIE

 

TAK

* – wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1991), pełna informacja niżej.

 

Dane wspólne

 

Recepta pielęgniarska

Recepta lekarska

Termin ważności recepty

7, 30 (także 30 dni od „daty realizacji od”) lub 90 dni

7, 30 (także 30 dni od „daty realizacji od”), 90 lub 120 dni

7 dni lub 7 dni od „daty realizacji od”, 30 dni (jw.), 120 dni zarówno dla prep. immunologicznych, jak i leków sprowadzanych w ramach importu* [ostatnie nie dot. pielęgniarek]

Wymiary recepty

Nie mniej niż 200 * 90 mm

Nie mniej niż 200 * 90 mm

Recepta na kartce papieru lub nieodpowiadająca wzorowi

TAK

TAK

Możliwość przepisania recepty z adnotacją pro auctore/pro familia

TAK

TAK

Możliwość stosowania adnotacji CITO i NZ

TAK, ale NZ tylko w przypadku kontynuacji zlecenia lekarskiego z takim zastrzeżeniem

TAK

* – wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1991), pełna informacja niżej.

 

 

UWAGA

Pomimo błędnego sformułowania w § 22 rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki odnośnie do leków wydawanych na podstawie legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” przepis odwołuje się do art. 43 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zmianami), gdzie jest wyraźnie napisane, że zaopatrzenie w bezpłatne do limitu finansowania leki dotyczy wyłącznie Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

 

ROZBIEŻNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WEJŚCIA W ŻYCIE W DNIU 12 GRUDNIA BR. USTAWY Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

 

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy obowiązują nowe przepisy wprowadzone w/w ustawą do ustawy Prawo farmaceutyczne oraz wydane wcześniej rozporządzenie na podstawie uchylonych rzeczoną nowelą przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

Istotne różnice w stosunku do opisanych powyżej:

Art. 96a:

1) dane pacjenta:

– adres (ust. 1 pkt 1b) – dodatkowo kod pocztowy – zgodnie z komunikatem MZ może być umieszczany fakultatywnie;

„NMZ” – dla osób o nieustalonym miejscu zamieszkania;

data urodzenia lub wiek, kiedy nie jest znany lub ustalony numer PESEL;

2) dane dotyczące osoby, która receptę wystawiła (ust. 1 pkt 3):

nr telefon do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę.

3) dane dotyczące leków:

– możliwość wystawienia w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego na maksymalnie 60 dni stosowania;

4) termin realizacji recepty:

– dopuszczono możliwość realizacji recept na antybiotyki w postaci doustnej i parenteralnej z „datą realizacji od”, ale nie później niż 7 dni od tej daty.

– wprowadzono 120 dni ważności recepty zarówno na leki sprowadzane w ramach importu równoległego (nie dot. pielęgniarek), jak i preparaty immunologiczne.

 

Problemy

Oprócz różnic pomiędzy PF i rozporządzeniem dochodzi jeszcze kwestia użycia recepty z właściwym kodem dla określonej czynności. „Pielęgniarki z grupy 1” powinny posługiwać się dwoma rodzajami, podczas gdy te z „grupy 2” jednym. Dodatkowo w wykazie leków i wyrobów medycznych są dwa błędy. Pierwszy to brak strzykawek do insuliny, które wymienia rozporządzenie w sprawie recept. Drugim jest błędna postać leku zawierającego oksytetracyklinę z octanem hydrokortyzonu. Wpisano preparaty doustne, podczas gdy wiadomo, że taki skład występuje wyłącznie w maści.

 

Jak postąpić z receptą od strony sprawozdawczości danych statystycznych z adnotacją pro auctore/pro familia, kiedy nie jest już wymagane podpisywanie umowy z NFZ na wypisywanie recept, a tym samym osoba uprawniona nie musi posiadać 9 cyfrowego numery zaczynającego się od 98?

Otwarte pozostaje pytanie, którymi przepisami powinno się kierować podczas realizacji recept?

W swoim komunikacie Ministerstwo Zdrowia podało, że osoby uprawnione, które posiadają umowy z NFZ, wystawiają recepty w oparciu, o obowiązujące rozporządzenie. Natomiast osoby bez umowy na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne, z tą różnicą, że przepisów wykonawczych dotyczących realizacji jeszcze nie ma.

 

Jeden problem rozwiązany

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, które eliminuje problem już zostało opublikowane i weszło w życie 9 stycznia br. (Dz.U. 2016 poz. 31).  Kwestia sprawozdawczości wygląda następująco:

 • w przypadku osób uprawnionych z umowami z NFZ apteki będą sprawozdawać  numer umowy,

 • dla osób bez umów – numer PWZ,

 • w przypadku umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranej przez świadczeniodawcę z NFZ – dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON.

 

Opracował mgr farm. Konrad Okurowski

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz