Autor: admin Opublikowano: 4 stycznia 2016

Recepty pielęgniarskie najważniejsze informacje – opracowanie dla aptek

Od 1 stycznia pielęgniarki i położne, które spełniają wymagania zawarte w art. 15a ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 ze zmianami) posiadają uprawnienia do samodzielnego wystawiania recept (Dz.U. 2015 poz. 1971 – rozporządzenie w sprawie recept) w ramach wykazu substancji czynnych zawartych w lekach etc. (Dz.U. 2015 poz. 1739) oraz do kontynuacji zlecenia lekarskiego.

 

2 grupy osób uprawnionych:

1 – pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym zakresie [tj. ordynacji] – mają prawo do do samodzielnego ordynowania, także na receptach lub zleceniach, leków zawierających określone substancje chemiczne, środki spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych (art. 15a ust. 1),

2 – pielęgniarki i położne posiadające dyplom co najmniej ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym zakresie – mają prawo do kontynuacji zlecenia lekarskiego w zakresie leczenia etc. (art. 15a ust. 2).

 

Warto zauważyć, że pierwsza grupa (mgr pielęgniarstwa oraz pielęgniarki ze specjalizacją i po kursach) może zlecać i kontynuować leczenie, podczas gdy grupa druga (z licencjatem) może tylko kontynuować zlecenie lekarskie poza receptami i zleceniami na wyroby medyczne (art. 15b ust. 2). Ponadto w zależności od czynności unikalny kod recepty będzie miał inną cyfrą na 21 miejscu: „5” dla samodzielnej ordynacji, a „6” dla kontynuacji.

 

Nabyte uprawnienia obejmują również wystawianie recept osobom z uprawieniami ZK (ZHDK – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi i ZDP – Zasłużony Dawca Przeszczepu), PO, IW, IB – samodzielnie i w ramach kontynuacji (art. 15a ust. 3) oraz pozostałym: AZ, BW, CN, DN, IN, WP (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia).

 

Ograniczenia:

1. Leki, które zostały wyłączone z możliwości wypisania przez uprawnione pielęgniarki i położne (art. 15a ust. 1 i 2):

a) leki bardzo silnie działające (wykaz A: leki przeciwastmatyczne, nasercowe, krople do oczu, płyny na skórę, immunosupresyjne, przeciwreumatyczne, adrenergiczne, analogi wit. D, przeciwnowotworowe, przeciw dnie moczanowej, przeciwmigrenowe, niektóre neuroleptyki);

b) leki odurzające i psychotropowe:

  • wydawane na recepcie Rpw: grupy I-N i II-P,

  • wydawane na recepcie Rp: grupy II-N, III-N, III-P i IV-P.

2. Ograniczenia nienapisane wprost:

a) leki recepturowe (nie zostały zakazane w ustawie o zawodzie, ale brak ich w rozporządzeniu w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne – § 12 („Na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.”);

b) leki antykoncepcyjne (brak ujęcia w § 9, ale patrz tabela i rozbieżności);

c) leki sprowadzane w ramach importu docelowego (brak informacji w § 17).

 

Różnice w stosunku do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

 

Recepta pielęgniarska

Recepta lekarska

Ilość leku na recepcie

na maksymalnie 120 dni

na maksymalnie 120 dni

Ilość recept z „datą realizacji od”

do 4 recept na łącznie 120 dni

do 12 recept na łącznie 360 dni kuracji

Ilość środka antykoncepcyjnego

brak możliwości przepisania (?) – brak adnotacji w § 9 rozporządzenia

na maksymalnie 60 dni w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego (art. 96a PF )*

na 6 miesięczną kurację; do 6 recept na łącznie 6 miesięcy kuracji

Numeracja recept

ciąg 22 cyfr zaczynający się od 03

ciąg 22 cyfr zaczynający się od 02

Dwa rodzaje kodów

TAK

21 cyfra kodu przyjmuje wartość:

a) „5” dla samodzielnej ordynacji,

b) „6” dla kontynuacji zlecania lekarskiego.

NIE

Możliwość podziału w aptece z refundacją leku w postaci nebulizacji

TAK

– zlecone samodzielnie: salbutamol i bromek ipratropium;

– w ramach kontynuacji: także budesonid.

NIE

Możliwość wystawienia recepty i zlecenia na lek w ramach importu docelowego

NIE

TAK

Możliwość przepisania leku recepturowego

NIE

 

TAK

* – wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1991), pełna informacja niżej.

 

Dane wspólne

 

Recepta pielęgniarska

Recepta lekarska

Termin ważności recepty

7, 30 (także 30 dni od „daty realizacji od”) lub 90 dni

7, 30 (także 30 dni od „daty realizacji od”), 90 lub 120 dni

7 dni lub 7 dni od „daty realizacji od”, 30 dni (jw.), 120 dni zarówno dla prep. immunologicznych, jak i leków sprowadzanych w ramach importu* [ostatnie nie dot. pielęgniarek]

Wymiary recepty

Nie mniej niż 200 * 90 mm

Nie mniej niż 200 * 90 mm

Recepta na kartce papieru lub nieodpowiadająca wzorowi

TAK

TAK

Możliwość przepisania recepty z adnotacją pro auctore/pro familia

TAK

TAK

Możliwość stosowania adnotacji CITO i NZ

TAK, ale NZ tylko w przypadku kontynuacji zlecenia lekarskiego z takim zastrzeżeniem

TAK

* – wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1991), pełna informacja niżej.

 

 

UWAGA

Pomimo błędnego sformułowania w § 22 rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki odnośnie do leków wydawanych na podstawie legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” przepis odwołuje się do art. 43 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zmianami), gdzie jest wyraźnie napisane, że zaopatrzenie w bezpłatne do limitu finansowania leki dotyczy wyłącznie Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

 

ROZBIEŻNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WEJŚCIA W ŻYCIE W DNIU 12 GRUDNIA BR. USTAWY Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

 

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy obowiązują nowe przepisy wprowadzone w/w ustawą do ustawy Prawo farmaceutyczne oraz wydane wcześniej rozporządzenie na podstawie uchylonych rzeczoną nowelą przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

Istotne różnice w stosunku do opisanych powyżej:

Art. 96a:

1) dane pacjenta:

– adres (ust. 1 pkt 1b) – dodatkowo kod pocztowy – zgodnie z komunikatem MZ może być umieszczany fakultatywnie;

„NMZ” – dla osób o nieustalonym miejscu zamieszkania;

data urodzenia lub wiek, kiedy nie jest znany lub ustalony numer PESEL;

2) dane dotyczące osoby, która receptę wystawiła (ust. 1 pkt 3):

nr telefon do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę.

3) dane dotyczące leków:

– możliwość wystawienia w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego na maksymalnie 60 dni stosowania;

4) termin realizacji recepty:

– dopuszczono możliwość realizacji recept na antybiotyki w postaci doustnej i parenteralnej z „datą realizacji od”, ale nie później niż 7 dni od tej daty.

– wprowadzono 120 dni ważności recepty zarówno na leki sprowadzane w ramach importu równoległego (nie dot. pielęgniarek), jak i preparaty immunologiczne.

 

Problemy

Oprócz różnic pomiędzy PF i rozporządzeniem dochodzi jeszcze kwestia użycia recepty z właściwym kodem dla określonej czynności. „Pielęgniarki z grupy 1” powinny posługiwać się dwoma rodzajami, podczas gdy te z „grupy 2” jednym. Dodatkowo w wykazie leków i wyrobów medycznych są dwa błędy. Pierwszy to brak strzykawek do insuliny, które wymienia rozporządzenie w sprawie recept. Drugim jest błędna postać leku zawierającego oksytetracyklinę z octanem hydrokortyzonu. Wpisano preparaty doustne, podczas gdy wiadomo, że taki skład występuje wyłącznie w maści.

 

Jak postąpić z receptą od strony sprawozdawczości danych statystycznych z adnotacją pro auctore/pro familia, kiedy nie jest już wymagane podpisywanie umowy z NFZ na wypisywanie recept, a tym samym osoba uprawniona nie musi posiadać 9 cyfrowego numery zaczynającego się od 98?

Otwarte pozostaje pytanie, którymi przepisami powinno się kierować podczas realizacji recept?

W swoim komunikacie Ministerstwo Zdrowia podało, że osoby uprawnione, które posiadają umowy z NFZ, wystawiają recepty w oparciu, o obowiązujące rozporządzenie. Natomiast osoby bez umowy na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne, z tą różnicą, że przepisów wykonawczych dotyczących realizacji jeszcze nie ma.

 

Jeden problem rozwiązany

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, które eliminuje problem już zostało opublikowane i weszło w życie 9 stycznia br. (Dz.U. 2016 poz. 31).  Kwestia sprawozdawczości wygląda następująco:

  • w przypadku osób uprawnionych z umowami z NFZ apteki będą sprawozdawać  numer umowy,

  • dla osób bez umów – numer PWZ,

  • w przypadku umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranej przez świadczeniodawcę z NFZ – dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON.

 

Opracował mgr farm. Konrad Okurowski

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.